Tramitació del projecte normatiu del nou Reglament de participació ciutadana

En data 6 d’octubre de 2017, el Plenari del Consell Municipal va aprovar definitivament el Reglament de participació ciutadana per a la ciutat de Barcelona, que derogava les anteriors Normes reguladores de la participació ciutadana de 22 de novembre de 2002.

Aquest reglament assentava les bases del que havia de ser el sistema de democràcia activa per al conjunt de la ciutat, a partir dels principis de ciutadanitzar la participació ciutadana i assegurar mecanismes de democràcia directa. També concretava els canals i mecanismes que la ciutadania tenia al seu abast per a participar en la presa de decisions polítiques a nivell municipal: òrgans de participació, processos participatius, iniciatives ciutadanes i consultes ciutadanes.

Durant els darrers dos anys s’han anat implementant a la ciutat aquests canals i articulant el sistema de participació ciutadana a Barcelona.

El Reglament de participació ciutadana de l’any 2017 ha estat anul·lat per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 874/2019, de 25 d’octubre de 2019. Malgrat que l'Ajuntament ha recorregut aquesta sentència i, per tant, en l’actualitat aquell Reglament es troba vigent, en garantia d’una major seguretat jurídica es considera necessari i oportú iniciar la tramitació de l’elaboració i aprovació d’un nou Reglament de participació ciutadana que constitueixi el marc regulatori clar i segur per a tot el sistema de democràcia activa que s'ha començat a implementar a la ciutat en els darrers dos anys, que preservi aquest sistema i que asseguri el funcionament adequat dels mecanismes de democràcia directa a Barcelona.

Es proposa la tramitació d’un nou reglament que incorpori únicament millores tècniques per donar solució a aquelles situacions identificades que dificulten el funcionament d’alguns canals de participació i la tramitació d’algunes propostes.

Per consultar el nou Reglament de participació ciutadana: https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/reglament-participacio-ciutadana

Consulta pública prèvia

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, es va du a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en la documentació informativa que s'inclou, entre el 18 de febrer i el 9 de març de 2020.

Presentació de propostes i suggeriments

D'acord amb el que disposa l'article 69.3 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones poden trametre llurs propostes i suggeriments amb relació a les iniciatives normatives que correspongui abans del tràmit d’audiència i informació pública. L’Administració ha de fer una valoració general de les contribucions, que s’ha de publicar en el Portal de Transparència.