Consulta pública prèvia sobre el projecte normatiu del Reglament de funcionament intern de l’acord de ciutat per l’estratègia d’economia social i solidaria 2030

El febrer de 2019 es va iniciar el procés de l'Estratègia d'Economia Social i Solidària 2030, promogut per l'AESCAT (Associació Economia Social Catalunya) l'Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu d'impulsar l’Economia Social i Solidària a la ciutat en els propers 10 anys. Durant el procés participat van contribuir 203 persones i 147 entitats d’ESS, aportant més de 500 propostes. Finalment, es va aprovar el document definitiu, Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 per a la Reactivació i enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat, per l’Àmbit Participat de l’Economia Social i Solidària, en data de 16 de setembre 2020.

L’Acord de Ciutat per l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària 2030 pretén ser un òrgan consultiu i de participació de ciutat, que actuï en els àmbits relacionats amb l’Economia Social i Solidària, amb l’objectiu comú de fer créixer i enfortir el teixit de l’Economia Social i Solidària, per contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat i de la ciutadania de Barcelona. Així doncs, l’òrgan de l’Acord de Ciutat per l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària 2030, estarà regulat per un reglament de funcionament intern adaptat al Reglament de participació ciutadana, i que inclourà en la normativa del funcionament de l’òrgan de participació els acords que facin possible la interacció entre diferents agents de la ciutat, públic i privats, que intervenen en l’Economia Social i Solidària i la seva capacitat d’intervenció en els processos de presa de decisions en relació a aquesta política pública.

En aquest sentit, es proposa la creació de l’òrgan de participació de l’Acord de Ciutat per l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària 2030 i del respectiu projecte normatiu de reglament de funcionament intern de l’Acord de Ciutat per l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària 2030.

Consulta pública prèvia

D’acord amb el que estableix a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 11 de maig i el 25 de maig de 2021.