Tramitació de la modificació de l'Ordenança d’ús de les vies i els espais públics per a l’establiment de la prohibició de consumir tabac i altres dispositius d’alliberament de nicotina a les platges de Barcelona

La vigent Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona fou aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 27 de novembre de 1998 i modificada per acord del Plenari del Consell Municipal diverses vegades per anar-la adaptant als canvis en el marc legal i social dels diversos aspectes que s’hi tracten.

L’actual iniciativa pretén revisar la vigent Ordenança per tal de millorar la salut i la convivència a les platges de la ciutat.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 20 desembre i l'11 de gener de 2022.

Aprovació del projecte normatiu

L'Ordenança és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups  polítics municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 21 d'abril de 2022 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial

L’Ordenança va ser aprovada inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en la sessió de 17 de maig de 2022.

Informació pública

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat va acordar sotmetre la modificació de l'Ordenança aprovada inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es van poder presentar les al·legacions que es considerin oportunes, tal com disposen l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 26 de maig de 2022 fins el 8 de juliol de 2022, període durant el qual es van poder formular al·legacions. 

Aprovació definitiva

Valorades i, si s'escau, incorporades les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i la modificació de l'Ordenança d’ús de les vies i els espais públics per a l’establiment de la prohibició de consumir tabac i altres dispositius d’alliberament de nicotina a les platges de Barcelona va ser sotmesa al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.