Tramitació del nou Reglament de funcionament del Consell Municipal de Cooperació Internacional

El Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, a la seva disposició transitòria, estableix que en el termini d’un any a comptar des de l’entrada en vigor del Reglament els actuals òrgans de participació de l’Ajuntament de Barcelona i les seves normes de funcionament s’han de adequar a les disposicions del Reglament.

Amb la finalitat de donar compliment a aquest requeriment, l’Ajuntament de Barcelona inicia els tràmits per l’aprovació d’un nou Reglament de funcionament del Consell Municipal de Cooperació Internacional.

El Consell Municipal de Cooperació Internacional és un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat. Actua en els àmbits relacionats amb la cooperació i educació per a la justícia global.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va du a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en la documentació informativa que s'inclou, entre el 3 d'octubre de 2019 i el 16 d'octubre de 2019.

Aprovació inicial

La modificació del reglament va ser aprovada inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en la sessió de 20 de novembre de 2019.

Informació pública

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va acordar sotmetre el nou Reglament de funcionament del Consell Municipal de Cooperació Internacional aprovat inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es van poder presentar les reclamacions que es van considerar oportunes, tal com disposa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

L'expedient va resta exposat al públic per a la seva consulta des del 4 de desembre de 2019 fins al 21 de gener de 2020, període durant el qual es van poder formular al·legacions. 

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i l'Ordenança es va sotmetre al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.