Consell Municipal de Cooperació Internacional.

Què és?

El Consell Municipal de Cooperació Internacional és un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat que actua en els àmbits relacionats amb la cooperació i l’educació per a la justícia global. És un mitjà de trobada regular entre  representants de l’Ajuntament i els diferents agents de l’àmbit de la cooperació internacional per tal de crear sinèrgies i complementarietats i impulsar iniciatives conjuntes.

És també un espai per debatre i recollir, de manera continuada, opinions i propostes sobre les actuacions municipals. Els informes, els dictàmens, les objeccions, els actes i propostes que elabori el Consell tenen caràcter de recomanació per als òrgans de govern municipals que han de donar-hi resposta de forma fonamentada.

Com funciona? Com s'organitza?

El Consell per a realitzar les seves funcions compta amb la següent organització:

La Presidència:

 • Correspon a l’alcalde o alcaldessa, que pot delegar en la persona que tingui atribuïdes les responsabilitats polítiques en matèria de cooperació internacional.
 • Dirigeix i representa el Consell.
 • Presideix el Plenari i la Comissió Permanent, convoca i estableix l’ordre del dia de les seves sessions.
 • Trasllada als òrgans de govern i de gestió municipal les propostes, els informes i les iniciatives del Consell
 • Juntament amb la vicepresidència és responsable de promoure i articular la participació de les associacions del sector en el funcionament i debat del Consell.

La Vicepresidència

 • És assumida per una persona representant d’alguna de les entitats, institucions o organitzacions membres del Consell escollida pel Ple del Consell.
 • Du a terme funcions de col·laboració i d’assistència a la Presidència.
 • Presideix el Ple i la Comissió Permanent en cas d’absència o malaltia del president o presidenta.

El Ple

 • És l’òrgan de màxima representació, debat i decisió del Consell Municipal de Cooperació Internacional.
 • L'integren tots els i totes les membres del Consell i el Secretari o la Secretària del Consell.
 • Es reuneix de forma ordinària un mínim de dos cops  l’any i es poden convocar sessions extraordinàries per iniciativa de la Presidència, del propi Consell o a petició d’una tercera part de les persones que en són membres.
 • Els acords del Ple s’adopten preferentment per consens i en el seu defecte, per majoria simple de les persones assistents.
 • Les sessions del  Ple són públiques.

La Comissió Permanent.

 • És l’òrgan encarregat de vetllar per l’impuls i bon funcionament del Consell i assumeix les funcions d’informar, estudiar i deliberar els assumptes que s’han de debatre en el Ple.
 • Està integrada per la Presidència, la Vicepresidència, un mínim de vuit entitats, institucions o organitzacions, elegits pel Ple d’entre les candidatures presentades, i un mínim de tres tècnics o tècniques municipals designats o designades per l’Ajuntament.
 • Es reuneix  cada tres mesos com a mínim de manera ordinària i de manera extraordinària cada cop que la convoqui la Presidència per pròpia iniciativa o a petició d'un terç dels seus membres.
 • Les seves sessions no són públiques.
 • Els acords s’adopten preferentment per consens i en el seu defecte, per majoria simple de les persones assistents.

Els grups de treball

El Ple i la Comissió Permanent del Consell poden crear grups i també espais puntuals de treball per abordar un assumpte d’interès del Consell.  Aquests grups tenen una durada limitada a l’assoliment del seu objectiu i poden participar-hi persones que no formen part del Consell però que tenen interès a col·laborar en la seva tasca.

Secretaria del Consell i suport tècnic

L’Ajuntament destina una persona per a exercir les funcions corresponents a la Secretaria del Ple i de la Comissió Permanent  i  també proporciona suport administratiu, recursos humans i materials ordinaris per a les activitats del Consell.

Funcions

El Consell Municipal de Cooperació Internacional desenvolupa les funcions descrites amb caràcter general a l’article 42 del Reglament de participació ciutadana, aprovat per acord del plenari del Consell Municipal el dia 6 d’octubre de 2017, i de manera específica les següents:

a) Fomentar la incidència política del Consell en temes i continguts que es deriven del valor de la solidaritat i del concepte de justícia global, donant-hi visibilitat i implicant-hi a la ciutadania barcelonina.

b) Emetre informes i dictàmens sobre temes relacionats amb la cooperació i l’educació per a la justícia global per pròpia iniciativa o a petició de l’Ajuntament.

c) Impulsar iniciatives per a l’aprovació de disposicions municipals referents a l’àmbit de competència del Consell.

d) Assessorar l’Ajuntament i promoure el debat per a la definició de les polítiques, plans i programes municipals.

e) Conèixer anualment l’execució del pla o dels plans en què es concreten la política de cooperació per a la justícia global i la seva execució pressupostària i fer propostes i suggeriments per a la seva millora, si escau.

f) Generar iniciatives de col•laboració amb altres consells sectorials o territorials per tal de fomentar la coherència de polítiques públiques.

g) Vetllar perquè els diferents agents de la ciutat compromesos amb la justícia global tinguin una presència representativa en el Consell.

Composició del Plenari del Consell

President:

-      Ima Sra. Laura Pérez Castaño, Quarta Tinenta d'Alcaldia

 

Vicepresident/a:

 -      Sr. Luca Gervasoni, La Fede.cat

 Representants dels Grups polítics Municipals :

-      Sra. Laia Bonet Rull (PSC)

-      Sra. Elisenda Alamany Gutiérrez (ERC)

-      Sr. Jordi Martí Galbis (JxCat)

-      Sr. David Labrador Gabriel (Cs)

-      Sr. Antonio Verdera (PP)

-      Sr. Alexandre Pons Abella (BxCanvi)

Director de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional

-      Sr. David Llistar Bosch

Director de Serveis de Relacions Internacionals

-      Sr. Felip Roca Blasco

Tècnics/es Municipals

-      Sr. Genís Arnàs Páez, Institut Municipal de Mercats

-      Sra. Anabel Rodríguez Basanta, Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat

-      Sr. Toni Pujol Vidal,  Direcció d’Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat

-      Sra. Pilar Solanes Salse, Departament de Salut

-      Representant pendent designació, Consorci d’Educació de Barcelona

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

-      Sr. Isidre Pineda Moncusí

Associació Consell de Cent    

-      Representant pendent designació

Experts/es

-      Sra. Núria Camps Vidal

-      Sr. Xavier Martí González

Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament

-      Sr. Xavier Casanovas

–      Sra. Júlia Granell

–      Sra. Teresa Palop

–      Sr. Manel Rebordosa

Consells de Cooperació dels Districtes

-      Sr. Jesús Auñón Palomar, Districte Sarrià-Sant Gervasi

-      Sr. Albert Giralt Queralt, Districte de Gràcia

-      Sra. Gemma Blasco Callao, Districte d’Horta-Guinardó

-      Sr. Joaquim Carreras Pérez, Districte de Sant Andreu

Sindicats

-      Sr. Daniel García Tenorio, Unió General dels Treballadors (UGT)

-      Sr. Ignasi Peguero Sague, Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)

Fundacions universitàries

-      Sr. Xavier López Arnabat, Fundació Solidaritat UB

-      Sra. Eva Vidal López, Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC

-      Sra. Gemma Xarles Jubany, Àrea de Cooperació Universitària per al Desenvolupament de la UOC

 Col·legis professionals

-      Sra. Alícia Oliver Rojo, Col.legi de Periodistes de Catalunya

-      Sra. Núria Flaquer Molinas, Il.lustre Col.legi de l’Advocacia de Barcelona

Consell de la Joventut de Barcelona

-      Sr. Patty Scherk

Associacions d’immigrants

-      Sr. Amadou Bocar Sam Daff, CASC (Coord. Associacions Senegaleses de Catalunya)

-      Sr. Omar El Hakeh García, Centre Euro-Àrab de Catalunya

-      Sr. Javier García Bonomi, Fedelatina

-      Sra. Clara Elena Romero, Associació Mujeres Pa’lante

Entitats no federades

-      Sra. Car Requena Amadas, Pallassos Sense Fronteres

-      Sr. Aitor Óscar Urquiola Pérez, GRAIN

-      Sra. Estel.la Pareja Morte, Asil. Cat

 Secretària

-      Sra. Glòria Meler, Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional

 

 

Composició de la Permanent del Consell

Laura Pérez, Presidenta del Consell

Luca Gervasoni, Vicepresident del Consell

David Llistar, Director de Justícia Global i Coop. Internacional

Felip Roca, Director de Serveis de Relacions Internacionals

Núria Camps, experta

Júlia Granell, LaFede.cat

Manel Rebordosa, LaFede.cat

Aitor O. Urquiola, GRAIN

Car Requena, Pallassos sense Fronteres

Clara Elena Romero, Mujeres Pa’Lante

Isidre Pineda Moncusí, Fons Català de Coop. al Desenvolupament

Ignasi Peguero, CCOO, i  Daniel García, UGT (alternats anualment)

Glòria Meler, Secretària del Consell

 

Documentació

 

Reglament de Funcionament Intern del Consell

 

Informes, declaracions i dictàmens

 

Actes de les reunions del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament:

Planificació

Balanç d’activitats de la Direcció del Programa de Solidaritat i Cooperació Internacional

 
Memòries del Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament

 

 

Grup de Treball de Coherència de Polítiques

Documents de consulta i treball:

Documents de l'estudi sobre contractació pública a l'Ajuntament de Barcelona:

Informes sobre compra pública responsable en el sector de la salut:

Resums de les reunions:

 

Contacte

Consell Municipal de Cooperació Internacional 

Adreça: C.Avinyó, 19 4a.pl.

08002 Barcelona

Telèfon: +34 934 132 075

Fax: +34 934 132 084

email: consellcooperacio@bcn.cat