Consell Municipal de Cooperació Internacional

 

 

Què és?

 

El Consell Municipal de Cooperació Internacional és un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat que actua en els àmbits relacionats amb la cooperació i l’educació per a la justícia global. És un mitjà de trobada regular entre  representants de l’Ajuntament i els diferents agents de l’àmbit de la cooperació internacional per tal de crear sinèrgies i complementarietats i impulsar iniciatives conjuntes.

És també un espai per debatre i recollir, de manera continuada, opinions i propostes sobre les actuacions municipals. Els informes, els dictàmens, les objeccions, els actes i propostes que elabori el Consell tenen caràcter de recomanació per als òrgans de govern municipals que han de donar-hi resposta de forma fonamentada.

Com funciona? Com s'organitza?

El Consell per a realitzar les seves funcions compta amb la següent organització:

La Presidència:

 • Correspon a l’alcalde o alcaldessa, que pot delegar en la persona que tingui atribuïdes les responsabilitats polítiques en matèria de cooperació internacional.
 • Dirigeix i representa el Consell.
 • Presideix el Plenari i la Comissió Permanent, convoca i estableix l’ordre del dia de les seves sessions.
 • Trasllada als òrgans de govern i de gestió municipal les propostes, els informes i les iniciatives del Consell
 • Juntament amb la vicepresidència és responsable de promoure i articular la participació de les associacions del sector en el funcionament i debat del Consell.

La Vicepresidència

 • És assumida per una persona representant d’alguna de les entitats, institucions o organitzacions membres del Consell escollida pel Ple del Consell.
 • Du a terme funcions de col·laboració i d’assistència a la Presidència.
 • Presideix el Ple i la Comissió Permanent en cas d’absència o malaltia del president o presidenta.

El Ple

 • És l’òrgan de màxima representació, debat i decisió del Consell Municipal de Cooperació Internacional.
 • L'integren tots els i totes les membres del Consell i el Secretari o la Secretària del Consell.
 • Es reuneix de forma ordinària un mínim de dos cops  l’any i es poden convocar sessions extraordinàries per iniciativa de la Presidència, del propi Consell o a petició d’una tercera part de les persones que en són membres.
 • Els acords del Ple s’adopten preferentment per consens i en el seu defecte, per majoria simple de les persones assistents.
 • Les sessions del  Ple són públiques.

La Comissió Permanent.

 • És l’òrgan encarregat de vetllar per l’impuls i bon funcionament del Consell i assumeix les funcions d’informar, estudiar i deliberar els assumptes que s’han de debatre en el Ple.
 • Està integrada per la Presidència, la Vicepresidència, un mínim de vuit entitats, institucions o organitzacions, elegits pel Ple d’entre les candidatures presentades, i un mínim de tres tècnics o tècniques municipals designats o designades per l’Ajuntament.
 • Es reuneix  cada tres mesos com a mínim de manera ordinària i de manera extraordinària cada cop que la convoqui la Presidència per pròpia iniciativa o a petició d'un terç dels seus membres.
 • Les seves sessions no són públiques.
 • Els acords s’adopten preferentment per consens i en el seu defecte, per majoria simple de les persones assistents.

Els grups de treball

El Ple i la Comissió Permanent del Consell poden crear grups i també espais puntuals de treball per abordar un assumpte d’interès del Consell.  Aquests grups tenen una durada limitada a l’assoliment del seu objectiu i poden participar-hi persones que no formen part del Consell però que tenen interès a col·laborar en la seva tasca.

Secretaria del Consell i suport tècnic

L’Ajuntament destina una persona per a exercir les funcions corresponents a la Secretaria del Ple i de la Comissió Permanent  i  també proporciona suport administratiu, recursos humans i materials ordinaris per a les activitats del Consell.

Funcions

El Consell Municipal de Cooperació Internacional desenvolupa les funcions descrites amb caràcter general a l’article 42 del Reglament de participació ciutadana, aprovat per acord del plenari del Consell Municipal el dia 6 d’octubre de 2017, i de manera específica les següents:

a) Fomentar la incidència política del Consell en temes i continguts que es deriven del valor de la solidaritat i del concepte de justícia global, donant-hi visibilitat i implicant-hi a la ciutadania barcelonina.

b) Emetre informes i dictàmens sobre temes relacionats amb la cooperació i l’educació per a la justícia global per pròpia iniciativa o a petició de l’Ajuntament.

c) Impulsar iniciatives per a l’aprovació de disposicions municipals referents a l’àmbit de competència del Consell.

d) Assessorar l’Ajuntament i promoure el debat per a la definició de les polítiques, plans i programes municipals.

e) Conèixer anualment l’execució del pla o dels plans en què es concreten la política de cooperació per a la justícia global i la seva execució pressupostària i fer propostes i suggeriments per a la seva millora, si escau.

f) Generar iniciatives de col•laboració amb altres consells sectorials o territorials per tal de fomentar la coherència de polítiques públiques.

g) Vetllar perquè els diferents agents de la ciutat compromesos amb la justícia global tinguin una presència representativa en el Consell.

Composició del Plenari del Consell.

(NOTA: la composició del Consell està procés de canvi per adaptar-se al Reglament de Funcionament vigent)

President/a:

-      Pendent nomenament.

 Vicepresident/a:

 -     Àlex Guillamón Lloret, La Fede.cat

 Representants dels Grups polítics municipals :

-     Pendent nomenaments.

-   Director de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional:

-      David Llistar Bosch

Director de Serveis de Relacions Internacionals:

-      Felip Roca Blasco

Representants de departaments o direccions municipals:

-      Anabel Rodríguez Basanta, Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat

-      Elisenda Realp Campalans, Agència de Salut Pública de Barcelona

-      Genís Arnàs Páez, Institut Municipal de Mercats

-      Ferran Burguillos Martínez, Biblioteques de Barcelona

-      Pilar Lleonart Forradellas, Institut Municipal d´Educació de Barcelona

-      Toni Pujol Vidal, Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 

LaFede.cat-Organitzacions per a la Justícia Global:

-      Mar Benseny Albà

-      Albert Giralt Queralt

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament:

-      Isidre Pineda Moncusí

Consell de la Joventut de Barcelona:

-      Albert Aragonès Martorell 

Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB):

-      Agustí Fernández de Losada

Associacions o federacions de persones migrades:

-      Amadou Bocar Sam Daff, CASC (Coord. Associacions Senegaleses de Catalunya)

-      Fuad Saou, Centre Euro-Àrab de Catalunya

-      Javier García Bonomi, Fedelatina

-      Melina Di Fabrizio, Associació Mujeres Pa’lante

Organitzacions sindicals:

-      Núria Pelay Bargalló, Unió General dels Treballadors (UGT)

-      Ignasi Peguero Sague, Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)

Universitats públiques:

-      Xavier López Arnabat, Fundació Solidaritat UB

-      Gemma Fargas Ribas, Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC

-      Gemma Xarles Jubany, Àrea de Cooperació Universitària per al Desenvolupament de la UOC

 Col·legis professionals:

-      Alícia Oliver Rojo, Col.legi de Periodistes de Catalunya

-      Núria Flaquer Molinas, Il.lustre Col.legi de l’Advocacia de Barcelona

Consells de Cooperació o assimilats dels Districtes:

-      M. Antònia Blasco, Districte Sarrià-Sant Gervasi

-      Albert Giralt Queralt, Districte de Gràcia

-      Gemma Blasco Callao, Districte d’Horta-Guinardó

-      Joaquim Carreras Pérez, Districte de Sant Andreu

Entitats no federades:

-      Car Requena Amadas, Pallassos Sense Fronteres

-      Aitor Óscar Urquiola Pérez, GRAIN

-      Estel.la Pareja Morte, Asil. Cat

 Secretària:

-      Glòria Meler, Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional

 

Composició de la Permanent del Consell

Pendent nomenament, Presidenta del Consell

Àlex Guillamón, Vicepresident del Consell

David Llistar, Director de Justícia Global i Coop. Internacional

Felip Roca, Director de Serveis de Relacions Internacionals

Núria Camps, persona experta

Mar Benseny, LaFede.cat

Albert Giralt, LaFede.cat

Aitor O. Urquiola, GRAIN

Car Requena, Pallassos sense Fronteres

Isidre Pineda Moncusí, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Ignasi Peguero, CCOO

Glòria Meler, Secretària del Consell

 

Documentació

 

Reglament de Funcionament Intern del Consell

 

Informes, declaracions i dictàmens

Actes de les reunions del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament:

Planificació

Informes i memòries d'activitat del Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament

Grup de Treball de Coherència de Polítiques (finalitzat)

Documents de consulta i treball:

Documents de l'estudi sobre contractació pública a l'Ajuntament de Barcelona:

Informes sobre compra pública responsable en el sector de la salut:

Resums de les reunions:

 

Contacte

Consell Municipal de Cooperació Internacional 

Adreça: C.Avinyó, 19 4a.pl.

08002 Barcelona

Telèfon: +34 934 132 075

Fax: +34 934 132 084

email: consellcooperacio@bcn.cat