Òrgans de participació sectorials

Els òrgans de participació sectorials o temàtics de la ciutat són espais continuats de trobada entre l'Ajuntament i la ciutadania per àmbit d'actuació segons el tema que es vol tractar: cultura, feminisme, mobilitat, educació, etc.

Els òrgans de participació sectorials incorporen persones vinculades a l’Ajuntament (regidors i regidores, consellers i conselleres o personal municipal) i persones no vinculades ni a l’Ajuntament ni a cap altra Administració pública. A més, també poden incorporar veus expertes en l’àmbit específic de l’òrgan i que representin com a màxim un terç de la totalitat dels seus integrants.

Consells

CONSELL DE CONVIVÈNCIA, DEFENSA I PROTECCIÓ DELS ANIMALS

Què fa?

El Consell de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals és un òrgan consultiu i de participació de les entitats i associacions animalistes de la ciutat. La seva missió principal és el manteniment d’un diàleg sostingut entre l’Ajuntament i els representants socials amb l’objectiu d’incrementar la qualitat de vida a la ciutat

Les seves principals funcions són conservar i millorar la convivència i la biodiversitat urbana a la nostra ciutat, elaborar propostes per a la construcció d’una ciutat més cívica i impulsar la coordinació i augmentar la col·laboració entre les associacions animalistes, les entitats ciutadanes, els sectors professionals i els representants municipals.

Com s’organitza?

El Consell de Convivència, Protecció i Defensa dels Animals s’organitza a través d’un consell plenari integrat pel regidor o regidora que el presidirà, representants de tots els àmbits i les regidories implicades en la qüestió que l’ocupa, l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, el Parc Zoològic de Barcelona, el Col·legi Oficial de Veterinaris, el Col·legi Oficial de Biologia, el Museu de Zoologia, tres persones expertes en la matèria i fins a un màxim de dues persones representants de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona.

La Comissió Permanent és l’òrgan de continuïtat del Consell en la mesura en què s’encarrega de discutir i estudiar els assumptes que es debatran al Plenari i d’informar-ne.

CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Què fa?

El Consell Municipal de Cooperació Internacional és un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat que actua en els àmbits relacionats amb la cooperació i l’educació per a la justícia global.

És també un espai per debatre i recollir, de manera continuada, opinions i propostes sobre les actuacions municipals. Els informes, els dictàmens, les objeccions, els actes i propostes que elabori el Consell tenen caràcter de recomanació per als òrgans de govern municipals que han de donar-hi resposta de forma fonamentada.

Com s’organitza?

Per mitjà de la trobada regular entre  representants de l’Ajuntament i els diferents agents de l’àmbit de la cooperació internacional per tal de crear sinèrgies i complementarietats i impulsar iniciatives conjuntes.

CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES

Què fa?

El Consell Municipal de les Dones és un espai de caràcter consultiu on es debat i s’assessora el Govern municipal tot aportant una mirada de gènere a les polítiques públiques, en funció de les necessitats i interessos manifestats per les dones de Barcelona.

Entre els objectius principals del Consell Municipal de les Dones hi ha fer el seguiment del Pla Municipal de les Dones i debatre les actuacions municipals que contribueixen a promoure la presència de les dones en diversos espais de la societat, a més d’emetre opinions i informes sobre les qüestions que tenen especial incidència per a les dones.

Com s'organitza?

El Consell Municipal de Dones de Barcelona està integrat per dones representants de fundacions, federacions, consells, coordinadores d’associacions, sindicats i grups de dones legalment constituïts.

També formen part del Consell Municipal de Dones Barcelona dues representants de cada Consell de les dones dels Districtes Municipals, 15 dones que no formin part de cap associació, representants dels grups polítics i les conselleres per a les dones dels Districtes.

CONSELL MUNICIPAL LGTBI

Què fa?

El Consell Municipal LGTBI és un òrgan consultiu i de participació, amb la finalitat de fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels gais i les lesbianes i els homes i les dones transsexuals.

Els objectius del Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals són analitzar la situació en què es troba la ciutat respecte als drets de totes les persones en relació amb la seva identitat i sexualitat, debatre les actuacions municipals que contribueixen a promoure les aportacions de les lesbianes, els gais i els homes i dones transsexuals en tots els àmbits i fer el seguiment de l’elaboració d’ordenances que afectin especialment lesbianes, gais i homes i dones transsexuals, entre d’altres.

Com s’organitza?

El Consell Municipal LGTBI s’organitza a través del Plenari integrat per la presidència (que correspon a l’alcalde o l’alcaldessa o bé el regidor o regidora responsable d’aquesta temàtica), la vicepresidència (que correspon a un representant de les associacions membres del Consell) i representants de tots els grups municipals.

També formen part del Consell els representants de cadascuna de les associacions de gais, lesbianes, bisexuals i homes i dones transsexuals presents a la ciutat, professionals de l’àmbit municipal que tenen relació amb els objectius i continguts prioritaris del Consell, partits polítics, sindicats, associacions d’empresaris i universitats.

CONSELL DE L’HABITATGE SOCIAL

Què fa?

El Consell de l’Habitatge Social de Barcelona és l’òrgan consultiu i de participació sobre la política d’habitatge a la ciutat que pretén ser un instrument de generació d’opinió, de propostes i de promoció de la seva anàlisi.  

Les funcions del Consell de l’Habitatge Social són el seguiment i l’avaluació dels plans d’habitatge de Barcelona, de la futura Llei del dret a l’habitatge a Catalunya i de tots aquells plans que tinguin com a àmbit d’aplicació la ciutat de Barcelona, a més d’assessorar el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’administració de la Generalitat en matèria d’accés a l’habitatge.

Com s’organitza?

El Consell de l’Habitatge Social s’organitza a través del Plenari de més de 60 membres. Està integrat per la presidència (que correspon al tinent d’Hàbitat Urbà), la vicepresidència i representants de la Generalitat, de l’Ajuntament, de tots els grups municipals i dels consells sectorials de participació municipals.

També en formen part membres d’entitats socials sense afany de lucre, d’associacions, d’entitats de suport social per a l’accés a l’habitatge, d’ens cooperativistes, de sindicats, de col·legis professionals i de membres del moviment veïnal, entre d’altres.

CONSELL CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

Què fa?

És un òrgan consultiu i de participació sectorial de ciutat, que actua en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat. És el representat dels diferents col·lectius i sectors, el promotor del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat (el full de ruta per avançar cap a una ciutat més sostenible) i de noves estratègies d’implicació, corresponsabilització i participació de les organitzacions ciutadanes.

Com s’organitza?

Les seves funcions, la seva organització i el seu funcionament intern es regulen a través d’un reglament intern aprovat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona l’any 2014. L’òrgan de màxima representació, debat i participació del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat és el Plenari.

CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT

Què fa?

El Consell Municipal de l’Esport de Barcelona és un espai de relació i participació entre els diversos agents i actors del sistema esportiu de la ciutat de Barcelona. És un instrument per potenciar la promoció de l’esport i l’activitat física a la ciutat. Entre altres activitats, el Consell assessora el Govern municipal en matèria d’esport, col·labora en la política de foment de l’esport, participa en el disseny, l’avaluació i el seguiment dels plans, programes i actuacions esportives i participa en la definició del mapa d’instal·lacions esportives municipals (MIEM).

Com s’organitza?

El Consell Municipal de l’Esport de Barcelona està format pels següents òrgans i espais de participació: el Plenari (que es reuneix un mínim de dos cops l’any), la presidència, les vicepresidències, la Comissió Permanent, la secretaria i els grups de treball.

FÒRUM CIUTAT I COMERÇ

Què fa?

És un espai de diàleg entre el Govern de la ciutat, els diversos sectors del comerç i persones de reconeguda vàlua en l’àmbit del sector comercial. El Fòrum s’articula com a òrgan de participació consultiu i incideix en la manera de governar el comerç de la ciutat de Barcelona. Els seus objectius són proposar i estudiar iniciatives, projectes i polítiques municipals que afectin el sector comercial de la ciutat i informar-ne.

Com s'organitza?

El Fòrum Ciutat i Comerç està constituït per un mínim de 30 i un màxim de 50 persones representatives d’entitats, associacions i organitzacions i administracions públiques vinculades al món del comerç.

El Fòrum es dotarà d'un òrgan permanent anomenat Consell Ciutat i Comerç.

CONSELL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ

Què fa?

El Consell de Seguretat i Prevenció de Barcelona (CSPB) és l’òrgan de participació del sistema de seguretat ciutadana de la ciutat. L’espai on coincideixen els representants polítics, l’administració de justícia, els col·legis d’advocats, procuradors, periodistes, els cossos policials, els sindicats, la patronal i els sindicats, veïns i veïnes per democratitzar la discussió sobre la seguretat a Barcelona. El Consell celebra tres sessions ordinàries l’any.

Durant aquests anys, el CSPB s’ha encarregat del sistema de justícia ràpida, de la posada en funcionament de la prova preconstituïda, de les denúncies ràpides realitzades in situ, etc.

Com s’organitza?

El CSPB està presidit per l’alcalde o alcaldessa i representat per bona part de les institucions i col·lectius de Barcelona. L’encarregada de donar suport tècnic, fer el seguiments de les sessions i acords i sostenir els grups de treball és la Direcció de Serveis de Prevenció.

CONSELL ASSESSOR MUNICIPAL DE CONSUM

Què fa?

El Consell Municipal de Consum (CMC) és un òrgan consultiu i de participació sectorial en el qual estan integrades les entitats que defensen les persones consumidores i usuàries de Barcelona.

Són competències del Consell, d’acord amb les seves normes reguladores: actuar com a òrgan de caràcter consultiu i de participació directa de la ciutadania en la gestió municipal relativa a temes de comerç i consum; informar i assessorar l’Ajuntament sobre els temes esmentats; elaborar estudis i propostes a requeriment de l’Ajuntament o bé per iniciativa pròpia; col·laborar amb l’Ajuntament en l’organització d’actes, cursos, campanyes, jornades, etcètera, tant relatius a aspectes tècnics que puguin millorar el nivell de professionalitat de les organitzacions ciutadanes com relatius a la informació i la conscienciació de les persones consumidores, i actuar com a òrgan de consulta en els processos d’elaboració de normatives i ordenances relacionades amb temes de comerç i consum.

Com s’organitza?

El CMC s’organitza i actua en el Plenari i a través de comissions de treball. En formen part representants dels grups polítics i de les associacions de persones consumidores i usuàries amb implantació a la ciutat, i personal tècnic municipal.

CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL

Què fa?

El Consell Municipal de Benestar Social és un òrgan de participació en l’àmbit del benestar social i la qualitat de vida que vol implicar la societat civil en el debat i la construcció del benestar social a la ciutat.

El Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona té per objectiu analitzar i elaborar propostes i suggerir i millorar les polítiques de benestar social i de qualitat de vida de la ciutat.

També té com a missió assessorar, recomanar i col·laborar en les polítiques, els plans i els programes municipals en matèria de benestar social.

Com s’organitza?

El Consell Municipal de Benestar Social s’organitza a través d’un Plenari integrat per la presidència (ostentada per l’alcalde o l’alcaldessa o la persona membre de la Comissió de Govern en qui delegui), la vicepresidència (assumida per una persona membre del Consell representant el sector associatiu) i representants de tots els grups polítics de la corporació municipal, altres consells sectorials municipals o de participació, entitats socials, associacions empresarials i sindicals, col·legis professionals, la Sindicatura de Gregues de Barcelona, l’Arquebisbat de Barcelona i altres instituts i representacions del mateix Ajuntament. A més, també en formaran part professionals experts en benestar social.

CONSELL DE CULTURA

Què fa?

El Consell de Cultura és un òrgan de participació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament cultural de Barcelona. És un espai de diàleg entre el Govern de la ciutat, els diversos sectors de la cultura i persones de reconeguda vàlua en l’àmbit de la cultura i les arts.

La finalitat del Consell de Cultura és incidir en la definició de les polítiques culturals i en com es defineixen i quines metodologies s’usen per desplegar-les.

Com s’organitza?

El Consell de Cultura s’organitza a través del Plenari integrat per la presidència (que correspon a l’alcalde o l’alcaldessa o a la persona membre de la Comissió de Govern en qui delegui), la vicepresidència (que correspondrà a una persona representant de les entitats culturals del Plenari) i representants de cada Consell de Cultura dels districtes de Barcelona i de la Comissió de Lectura Pública. També formen part del Consell un màxim de setze representants d’entitats culturals, inscrites al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes, i un màxim de setze persones de reconeguda vàlua, vuit de les quals seran escollides per la Presidència del Consell i les altres vuit pels representants de les entitats culturals.

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL

Què fa?

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona és l’òrgan de consulta i participació en relació amb la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.

El Consell Educatiu Municipal és l’espai de consulta de l'Administració Educativa, l’Ajuntament i el Consorci d’Educació de Barcelona sobre els convenis i els acords de col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, les actuacions que afecten els serveis educatius complementaris i extraescolars, la planificació de la construcció i la distribució territorials dels centres educatius no universitaris o la planificació i el desenvolupament d’accions compensatòries respecte a les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l’alumnat, entre d’altres.

Com s’organitza?

El Consell Educatiu Municipal s’organitza a través del Plenari integrat per la presidència (que correspon a l’alcalde o l’alcaldessa), dues vicepresidències nomenades pel Consorci d’Educació de Barcelona i l’Ajuntament, respectivament, i representants de tots els grups municipals.

També formen part del Plenari representants d’entitats de l’àmbit educatiu, del Consell de la Joventut de Barcelona, de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, de sindicats i d’organitzacions patronals, a més de professionals de l’administració educativa, directors i directores de centres docents públics o de centres concertats, docents, personal d’administració i serveis, mares, pares i l’alumnat.

CONSELL ASSESSOR DE LA GENT GRAN

Què fa?

El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona és l’òrgan consultiu i de participació per a les qüestions referents a la gent gran de la ciutat i, en concret, per a les competències i funcions que comportin la millora del benestar i la qualitat de vida d’aquest sector de la població.

La seva finalitat és analitzar la situació de la gent gran a la ciutat, fer el seguiment de les actuacions que es duguin a terme en relació amb aquesta temàtica i promoure iniciatives que facilitin la millora de la qualitat de vida de la gent gran.

Com s’organitza?

El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona s’organitza a través del Plenari integrat per la presidència (que correspon a l’alcalde o l’alcaldessa o bé el regidor o regidora responsable d’aquesta temàtica), la vicepresidència (que correspon a un representant de les associacions membres del Consell) i representants de tots els grups municipals.

També formen part del Consell els representants d’entitats de l’àmbit de la gent gran, dels consells de gent gran de districte, els consellers i conselleres de gent gran de cada districte, els tècnics i tècniques de gent gran de l’Ajuntament i tres persones grans a títol individual, avalades per la seva trajectòria de participació i implicació en temes de gent gran.

CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ

Què fa?

El Consell Municipal d’Immigració és un òrgan consultiu i de participació creat per generar un espai de trobada i diàleg entre els col·lectius de persones migrades i l’Ajuntament de Barcelona.

La finalitat del Consell Municipal d’Immigració és assolir una ciutat plural i integradora i combatre el racisme social i institucional, la discriminació i la xenofòbia. Entre les seves funcions hi ha el seguiment i la valoració de les polítiques públiques en matèria d’immigració, vetllar per la garantia dels drets de les persones migrades i l’aproximació entre els col·lectius de persones migrades i l’Ajuntament de Barcelona.

Com s’organitza?

El Consell Municipal d’Immigració s’organitza a través del Plenari integrat per la presidència (que correspon a l’alcalde o l’alcaldessa o bé el regidor o regidora responsable de la matèria d’immigració), dues vicepresidències (una ocupada per un representant d’una associació membre del Consell i l’altre pel comissionat o comissionada d’Immigració) i representants de tots els grups municipals.

També formen part del Consell Municipal d’Immigració representants de les entitats i associacions d’immigrants i entitats veïnals, cíviques, culturals i sindicals representatives en l’àmbit municipal. També en poden formar part persones expertes de vàlua reconeguda en matèria d’immigració.

CONSELL DEL POBLE GITANO DE BARCELONA

Què fa?

El Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona és un òrgan consultiu i de participació per millorar el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania gitana i promoure accions i iniciatives a favor de la cultura gitana. Actua com a plataforma estable d’interlocució i debat i està format per entitats gitanes sense ànim de lucre de la ciutat.

Com s’organitza?

El Consell s’organitza en dos grups de treball: el grup de treball de diades i el grup de treball de l’estratègia del poble gitano. El primer té per objectiu treballar pel foment i la preparació d’actes com la Diada Internacional del Poble Gitano o l’acte en memòria de les víctimes de l’Holocaust i el segon duu a terme el seguiment de les accions de l’estratègia local.

CONSELL DE TURISME I CIUTAT

Què fa?

El Consell de Turisme i Ciutat és un òrgan de participació ciutadana, obert i divers, creat amb l’objectiu de debatre quin és el model de ciutat que volem i, per tant, quin és el desenvolupament turístic que més s’adiu amb la ciutat de Barcelona.

Un fòrum de debat on entitats ciutadanes, associacions i representants polítics poden compartir reflexions i plantejar propostes que serveixin per millorar la implantació i el desenvolupament del sector turístic. El Consell de Turisme assessora el Govern municipal en l’àmbit del turisme, proposa mesures d’actuació i elabora estudis o dictàmens i un informe anual sobre la situació del turisme a la ciutat.

Com s’organitza?

El Consell de Turisme i Ciutat està presidit per l’alcalde o l’alcaldessa de Barcelona i integrat per representats d’entitats del sector ciutadà i veïnal, del sector turístic empresarial, del comerç i la restauració, de la cultura i l’esport, dels sindicats, dels grups socials i de les associacions ambientals. També hi participen professionals experts, responsables tècnics i representats de cadascun dels grups municipals.

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE BARCELONA

Què fa?

El Consell Econòmic i Social de Barcelona és un òrgan consultiu i de participació en els àmbits econòmics, socials i pressupostaris. La seva finalitat és fer efectiva la participació dels agents econòmics i socials més representatius.

Entre les funcions del Consell Econòmic i Social hi ha la d’informar sobre el pressupost municipal i les ordenances fiscals durant el termini d’exposició pública, informar dels projectes de planificació de la formació professional i les polítiques actives d’ocupació, a més d’elaborar estudis, dictàmens i propostes de resolucions sobre matèries econòmiques i socials, entre altres.

Com s’organitza?

El Consell Econòmic i Social de Barcelona està format per vint membres de les principals centrals sindicals i de foment del treball, a parts iguals. El Consell també està compost per un grup de deu persones representatives de la vida política, cívica, cultural, professional, territorial i social de la ciutat.

CONSELL ASSESSOR MUNICIPAL D'UNIVERSITATS

Què fa?

El Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU) és l’òrgan consultiu i de participació relacionat amb l’educació superior i la comunitat universitària. Mitjançant aquest consell i altres vies de col·laboració amb les universitats públiques (UB, UAB, UPC, UPF) i privades (UOC, URL, UIC, UAO CEU i UVic) que desenvolupen tota o part de la seva activitat a la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament orienta la seva política en matèria universitària i treballa de manera conjunta i proactiva en la resolució de reptes comuns i l’impuls de projectes de caire transversal. 

El CAMU va ser constituït el 2017 i emet dictàmens de manera periòdica, que inclouen sempre una diagnosi i una proposta de mesures, fruit de la reflexió i el debat en el si dels seus tres grups de treball, que se centren respectivament en tres grans eixos: Infraestructures i Equipaments, que inclou entre d’altres el transport i la
mobilitat o l’allotjament i les residències; Educació, Recerca i Ocupació, inclòs l’aprenentatge al llarg de la vida i la recerca socialment responsable; i Transformació Social, en termes d’equitat, voluntariat, Aprenentatge Servei i ODS.

Com s’organitza?

El CAMU s’organitza a través del Plenari, integrat per la Presidència (que correspon a l’alcaldessa o alcalde), dues Vicepresidències (una d’elles rotatòria), representants de tots els grups municipals, representants de les universitats públiques (rectorat, gerència, estudiantat i PAS/PDI) i privades (rectorat), així com sis persones expertes de l’àmbit professional, acadèmic i científic.

També hi formen part, amb una persona representant, els principals sindicats d’estudiants (AEP, AJEC i SEPC) i de persones treballadores (CCOO i UGT), entitats socials i veïnals (Consell de la Joventut de Barcelona, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i Consell d’Associacions de Barcelona), entitats del sector productiu (PIMEComerç, Foment del Treball, Cambra de Comerç de Barcelona i Fundació Barcelona Comerç), Barcelona Activa, així com la Secretaria d’Universitats i Recerca i el Consell Interuniversitari de Catalunya.

Finalment, també integren el Plenari professionals de l’administració municipal (gerències d’àrea i de districte) i les quatre persones que representen l’Ajuntament als consells socials de les universitats públiques.

El CAMU també compta amb una Comissió Permanent (integrada per la Presidència, les Vicepresidències, els rectorats de les universitats públiques, els representants dels grups municipals i les sis persones expertes de l’àmbit professional, acadèmic i científic) i una Secretaria, que vetllen per l’impuls i el bon funcionament del consell

 

CONSELL ASSESSOR CIENTÍFIC

Què fa?

Ofereix consell expert en tots els temes relacionats amb la ciència, la tecnologia i la innovació. Ajuda l’Ajuntament de Barcelona a desenvolupar projectes i accions dirigits a fer de Barcelona una ciutat atractiva per a científics i científiques i centres d’investigació i on fer que la ciència sigui valorada per la ciutadania.

Com s’organitza?

El Consell Assessor Científic s’organitza a través del Ple, integrat per la presidència, la vicepresidència i vocalies, representades per persones expertes d’universitats, instituts i centres de recerca i anàlisi públics i privats i empreses científiques de Barcelona, així com tècnics municipals.

 
Consell Municipal de la Formació Professional

Que fa?

El Consell Municipal de la Formació Professional de Barcelona és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu, d’assessorament i proposta en temes de formació professional a la ciutat, promogut per l’Ajuntament de Barcelona.

Es constitueix com a plataforma estable de treball, debat i proposta, en el qual participen tots els agents educatius, socials i econòmics que operen a la ciutat i àrea d’influència, de tot l’àmbit de la formació professional.

Un espai de reconeixement de la suma de tots els agents en un espai col·laboratiu, de participació, treball en xarxa i transversal com a eina útil per impulsar l’FP a la ciutat.

Les funcions del Consell s’exerciran mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens, propostes, mocions internes i demandes que tindran rang de recomanació dels òrgans de govern municipal.

 

Com s'organitza?

El Consell Municipal de la Formació Professional s'organitza a través del Plenari integrat per la presidència (que correspon a l'alcalde o l'alcaldessa), tres vicepresidències, una nomenada pel teixit associatiu i dues per l'Ajuntament, i representants de tots els grups municipals.

També formen part del Plenari representants dels diversos agents educatius, socials i econòmics de la ciutat i de la seva àrea d’influència, altres administracions, organitzacions empresarials, sindicats de treballadors i treballadores, centres de formació professional públics-concertats-privats,  alumnat, Associacions de pares i mares, entitats especialitzades en recerca i coneixement, personal tècnic de diferents àrees de l'Ajuntament i altres consells sectorials municipals.

Consells temàtics dels districtes

CIUTAT VELLA
 • Consell de Dones
 • Consell Escolar
 • Consell de la Gent Gran
 • Consell de Salut
 • Consell de l'Habitatge
 • Consell de Dinamització Econòmica
SANTS-MONTJUÏC
 • Consell d'Urbanisme i Emergència Climàtica
 • Consell de Persones amb Discapacitat
 • Consell d'Esports
 • Consell Educatiu
 • Consell de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
 • Consell de Gent Gran
 • Consell d'Economia, Empresa i Ocupació
 • Consell de Règim Interior, Seguretat i Mobilitat
 • Consell de Salut
 • Consell de Drets Socials i Habitatge
 • Consell de Dones, Gènere i LGTBI
 • Consell del Parc de Montjuïc
SARRIÀ-SANT GERVASI
 • Consell de Dones
 • Consell Educatiu
 • Consell de Salut
 • Consell de Seguretat i Prevenció
HORTA-GUINARDÓ
 • Consell de Dones
 • Consell Educatiu
 • Consell de Persones amb Discapacitats
 • Consell de Persones Grans
 • Consell de Salut
 • Consell de Prevenció
SANT ANDREU
 • Consell de Dones
 • Consell de Salut 
 • Consell de Gent Gran
 • Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat
 • Consell de Comerç
 • Consell d'Esports
 • Consell de Seguretat i Prevenció
 • Consell de Solidaritat i Cooperació
 • Consell de Persones amb Discapacitat
 • Consell Educatiu
 • Consell de Cultura
 • Consell d'Infància i Joventut
 • Consell de Justícia Global 
EIXAMPLE
 • Consell de Salut
 • Consell de Prevenció i Seguretat
 • Consell Educatiu
 • Consell de Dones
 • Consell de Gent Grant
 • Consell de Comerç
LES CORTS
 • Consell Educatiu
 • Consell de Salut i Equipaments Sociosanitaris
 • Consell de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció
 • Consell de Transició Ecològica, Urbanisme, Mobilitat, Agenda 2030 i Habitatge
 • Consell de Drets Socials, Educació, Cultura i Esports
 • Consell d'Economia i Hisenda
GRÀCIA
 • Consell de Salut
 • Consell de Dones
 • Consell de Gent Gran
 • Consell de Serveis Socials
 • Consell de Medi Ambient
 • Consell de Comerç
 • Consell de Cultura
 • Consell d'Accessibilitat
 • Consell Educatiu
NOU BARRIS
 • Consell Sectorial de la Gent Gran
 • Consell Sectorial Educatiu
 • Consell Sectorial de l'Habitatge
 • Consell Sectorial de Comerç i Mercats
 • Consell Sectorial de Feminismes i LGTBI
 • Consell Sectorial d'Ocupació i Economia Social
 • Consell Sectorial d'Esports
 • Consell Sectorial d'Urbanisme i Mobilitat
 • Consell Sectorial Dret a la Salut
 • Consell Sectorial de Prevenció i Seguretat
 • Consell Sectorial de Diversitat Funcional
SANT MARTÍ
 • Consell de Prevenció, Seguretat i Convivència
 • Consell de les Dones
 • Consell de Salut
 • Consell de Cultura
 • Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial
 • Consell d'Esports
 • Consell de Mobilitat, Accessibilitat i Diversitat Funcional
 • Consell d'Economia Social, Comerç i Ocupació
 • Consell Educatiu
 • Consell de Gent gran
 • Consell d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Pactes i Acords

ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA LLIURE DE VIOLÈNCIA VERS LES DONES

Què fa?

L’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones és un compromís mutu entre l’Ajuntament de Barcelona, les entitats de la ciutat i persones a títol individual que col·laboren en l’erradicació de qualsevol forma de violència vers les dones. 

Les línies que orienten l’acord són les següents: treballar per una ciutat activa, creativa i solidària que afavoreixi les relacions equitatives entre dones i homes, considerar les persones i els grups el motor de canvi, i promoure la implicació de la ciutadania per a la resolució pacífica de conflictes per assolir la tolerància zero vers la violència masclista.

Qui pot signar l’acord?

Pot signar l’acord qualsevol institució i associació de la ciutat (veïnal, cultural, educativa, juvenil, professional, sindical, política, etcètera), així com totes les persones que es vulguin comprometre activament en la lluita contra la violència masclista.

PACTE PER LA MOBILITAT

Què fa?

El Pacte per la Mobilitat cristal·litza de manera formal a Barcelona l’any 1998 com a espai de consulta i diàleg format inicialment per una trentena d’entitats i organitzacions ciutadanes, a més del mateix Ajuntament, que continua en funcionament gràcies a l’esforç col·lectiu. El pacte, des dels seus inicis, contribueix a impulsar iniciatives i trobar respostes a les noves necessitats que sorgeixen en matèria de mobilitat i seguretat viària urbana.

Principis del pacte

Les organitzacions i entitats que van subscriure el Pacte per la Mobilitat de Barcelona l’any 1998, ho van fer sobre la base de cinc principis que havien de guiar l’acció de la mesa i el canvi de paradigma en favor d’una mobilitat més sostenible. Eren els següents:

El principi de sostenibilitat. Cal assegurar, avui i en el futur, una mobilitat que resti agressivitat a l’entorn i a la ciutadania, i que faci augmentar la planificació, l'eficiència, l'estalvi de recursos i el respecte al medi ambient.

 • Cal establir mecanismes per defensar el dret a la mobilitat de tothom.
 • S’ha de garantir la qualitat de vida de tots els ciutadans.
 • Convé fomentar un canvi d’actitud de les administracions i de la ciutadania, amb sistemes que garanteixin la seguretat i la disciplina viària.
 • S’han de planificar les noves actuacions urbanístiques segons les necessitats de mobilitat que generaran.

El consens respecte a aquests principis va permetre elaborar un decàleg d’objectius que encara són vigents.

COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

Què fa?

El Compromís ciutadà per la sostenibilitat per una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient és un projecte compartit per totes les organitzacions ciutadanes que vulguin contribuir a la millora de la sostenibilitat.

Qui en forma part?

Poden adherir-se al Compromís ciutadà per la sostenibilitat totes les organitzacions que volen expressar el seu acord amb els objectius del compromís i manifesten que emprendran accions per assolir-los i les faran públiques.

En l’actualitat ja formen part del Compromís ciutadà per la sostenibilitat entitats, empreses, comerços, universitats i centres educatius, entre altres.

ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA INCLUSIVA

Què és?

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’espai de participació, de cooperació publico-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones.

En definitiva, és un espai compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil per a la inclusió social.

La finalitat de l’acord és incrementar el capital social de la ciutat, és a dir, la seva capacitat d’organització i actuació conjunta. I ho fa mitjançant la promoció de la cooperació i l’articulació de xarxes d’acció per avançar en la construcció plural i democràtica d’un bé comú primordial: la inclusió social.

Què fa?

L’Acord té voluntat d’acció de treball conjunt per transformar socialment. En aquest sentit, realitza, promou i genera diverses accions i activitats, tot promovent la col·laboració entre les diverses organitzacions de la ciutat.

L'Acord, entre d'altres promou:

Audiències Públiques

AUDIÈNCIES PÚBLIQUES

L’Audiència pública és la trobada dels i les responsables municipals amb la ciutadania, perquè puguin rebre informació, presentar i debatre propostes sobre una actuació pública o activitat de l’Ajuntament. Les audiències públiques poden ser de dimensió de ciutat o de districte i són convocades per un càrrec electe, càrrecs directius i comissionats o comissionades.

En una sessió d’audiència pública hi haurà una presentació i posicionament municipal, seguida d’un torn obert de paraules on les entitats i persones assistents podran preguntar, comentar i debatre l’exposició prèvia.  Els grups municipals podran intervenir també després de cada torn obert de paraula, si així ho volen.

Pot donar-se un torn de rèplica per part dels i les responsables municipals, abans de recollir les conclusions de la sessió.  

Qui pot convocar una audiència pública?

 • L’alcalde o alcaldessa sempre que així ho vulgui.
 • Consell de Ciutat.
 • Iniciativa ciutadana.
 • Grups municipals.
 • Tres centres educatius quan vagin dirigides a persones menors de 16 anys.