Patrimoni ciutadà

La ciutat de Barcelona compta amb una àmplia trajectòria de relacions de col•laboració entre l’administració pública i les comunitats per mitjà de diferents models participatius i de corresponsabilització dels afers col•lectius.

Presentació

El programa de Patrimoni ciutadà és el marc amb el que es dota l’Ajuntament de Barcelona per reconèixer, consolidar i promoure iniciatives ciutadanes d’ús i gestió comunitària del patrimoni públic municipal.

El patrimoni ciutadà és el conjunt de béns immobles, solars i equipaments municipals gestionats de forma comunitària per entitats sense ànim de lucre a la ciutat de Barcelona. El programa concep que allò públic –patrimoni municipal– pot esdevenir allò comú –patrimoni ciutadà– a través de noves maneres d’interacció entre la institució pública municipal i les iniciatives ciutadanes comunitàries.

El programa de Patrimoni ciutadà se situa en l’objectiu de fomentar la participació en la col·laboració públic-comunitària dels afers col·lectius. El programa inclou dues línies d’actuació diferents amb formules i eines adaptades a cada casuística:

1. La cessió d’ús de locals i solars municipals

2. La gestió cívica

Allò públic pot esdevenir comú amb el suport d’una arquitectura institucional dotada d’òrgans i noves mètriques que tingui com objectiu articular accés, proximitat i participació. Valoritzar factors com l’arrelament, el retorn social i la governança democràtica ha de servir per a millorar la gestió comunitària d’equipaments, legitimar la cessió de patrimoni municipal a comunitats locals i recolzar els serveis d’iniciativa ciutadana.

Amb aquesta finalitat el programa fomenta les relacions de col·laboració públic-comunitària com a estratègia d’innovació social per gestionar millor els ‘béns comuns urbans’. 

Llegeix menys

Què són els béns comuns urbans

La noció de ‘béns comuns’ designa aquells béns fonamentals, produïts, conservats i compartits entre ciutadanes agrupades en comunitat. No estem parlant d’un tipus de bé econòmic o d’un recurs concret. Es tracta de relacions socials donades entre comunitats organitzades entorn a l’ús i gestió de recursos compartits mitjançant formes democràtiques de governança. A l’àmbit urbà podem identificar aquesta col·laboració l’existència d’un espai de titularitat municipal, una entitat ciutadana sense ànim de lucre i la voluntat política i tècnica per obrir la gestió de l’espai a la societat civil.

Avançar en la col·laboració públic-comunitària planteja molts reptes, la base dels quals és construir confiança i compromís entre institucions públiques i comunitats. Ens trobem enmig d’un canvi de cultura política que afecta l’administració i a les comunitats locals guiat per un doble procés de comunalització d’allò públic i d’esdevenir institució d’allò social.

Què ofereix el programa
  • Acompanyament a les entitats que usen i/o gestionen espais municipals cap a una orientació comunitària, facilitant assessorament i recursos.
  • Recepció i tramitació –i seguiment de l’assignació– de sol·licituds d’entitats sense ànim de lucre per a disposar d’un espai municipal on desenvolupar projectes d’interès social.
  • Recepció i tramitació –i seguiment de l’assignació– de sol·licituds d’entitats sense ànim de lucre per a impulsar la gestió cívica. 
Taula de Patrimoni ciutadà

El programa compta amb la Taula de Patrimoni Ciutadà, un òrgan intern municipal que té com a missió valorar les peticions i vetllar per la coordinació de les cessions que s’hagin fet i l’impuls d’una política de promoció del patrimoni ciutadà.

La Taula de Patrimoni Ciutadà centralitza les demandes ciutadanes i d’entitats sense ànim de lucre, de manera coordinada amb els districtes i la resta d’àrees de l’Ajuntament de Barcelona.