Patrimoni ciutadà

La ciutat de Barcelona té una àmplia tradició en l’ús comunitari del patrimoni públic municipal: béns immobles, solars o equipaments gestionats per entitats sense ànim de lucre. Aquest ús comunitari es fa per mitjà de diferents models participatius de gestió.

 

El Programa de patrimoni ciutadà d’ús i gestió comunitàries és el marc conceptual i normatiu del qual s’ha dotat l’Ajuntament de Barcelona per consolidar, donar suport i impulsar aquest tipus d’experiències. Parteix de la lògica que allò públic (patrimoni municipal) pot esdevenir allò comú (patrimoni ciutadà) a través de noves maneres d’interacció i gestió compartida.

Aquest marc legal permet donar entitat i protecció administrativa i normativa a la gestió dels anomenats “béns comuns urbans”.

Què són els béns comuns urbans?

Històricament, el concepte ‘béns comuns’ s’ha usat per designar i reivindicar la naturalesa compartida de certs recursos, que guarden forts lligams socials, territorials i emocionals amb les comunitats que els reclamen i els habiten.

La particularitat d’aquestes pràctiques recau en la gestió i governança compartida entre una col·lectivitat organitzada de referència que, a partir d’una gestió directa, es compromet a garantir el gaudi col·lectiu i la cura d’aquell espai en benefici de les generacions actuals i futures.

Aquesta reinvenció del model de gestió d’allò públic esdevé un laboratori ciutadà de democràcia que ofereix eines, capacitació i apoderament a les comunitats protagonistes de la gestió.

Catàleg d’espais de patrimoni ciutadà

El Programa de patrimoni ciutadà s'articularà al voltant d'un catàleg, que mostrarà la relació de béns immobles i solars cedits a entitats sense ànim de lucre.

D'aquesta manera, es facilitarà a la ciutadania l’accés i el coneixement sobre quins recursos i patrimoni públics formen part del programa i en quines condicions es cedeix a les diverses entitats.

A partir del Catàleg, les entitats, associacions i col·lectius sense ànim de lucre podran sol·licitar, segons la disponibilitat de cada moment, un espai municipal per desenvolupar-hi el seu projecte.

Balanç comunitari

El Balanç comunitari és una eina amb què les entitats autoavaluen el funcionament intern i extern del seu projecte. Analitza qüestions com l’arrelament al territori, l’impacte i el retorn social, la gestió interna democràtica, transparent i participada, la sostenibilitat ambiental i econòmica i la cura de les persones i els processos.

Quan les entitats s’inscriuen al Programa de patrimoni ciutadà, es comprometen a participar en el Balanç comunitari a través d’un formulari de preguntes i indicadors enfocats a valorar la corresponsabilitat social del projecte, l’arrelament territorial, la gestió democràtica i l’orientació a les necessitats de la comunitat i l’entorn.

Més informació aquí.

Taula de Patrimoni Ciutadà

El programa està dotat de la Taula de Patrimoni Ciutadà, un òrgan intern municipal que té com a missió vetllar per la coordinació de les cessions que s’hagin fet i l’impuls d’una política de promoció del patrimoni ciutadà.

La Taula de Patrimoni Ciutadà centralitza les demandes ciutadanes i d’entitats sense ànim de lucre, de manera coordinada amb els districtes i la resta d’àrees de l’Ajuntament de Barcelona.