Canals i mitjans de participació

Els canals de participació són els instruments que té la ciutadania per incidir en l’acció de govern a partir de promoure, debatre, coproduir i decidir sobre qüestions relatives a les polítiques municipals.

L’Ajuntament ha de facilitar els recursos necessaris per garantir-ne la pluralitat, possibilitant que hi tinguin presència la diversitat d’opinions i perspectives que defineix la ciutat de Barcelona.

  • Els òrgans de participació de la ciutat són els mitjans de trobada regular entre l’Ajuntament i la ciutadania per a debatre les polítiques municipals i incidir en l’acció de govern. Poden ser territorials (barri, districte, ciutat) o sectorials, per àmbit d’actuació segons el tema que es vol tractar (cultura, mobilitat, educació, etc.).
  • Els processos participatius són un seguit de trobades delimitades en un temps concret per promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els responsables municipals, a fi de recollir-ne les opinions i propostes respecte a una actuació municipal concreta.
  • Les consultes ciutadanes serveixen per determinar les decisions de la ciutadania sobre temes importants de la ciutat, mitjançant el vot directe, lliure, igual i secret, de manera presencial o electrònica.

Tots aquests canals de participació es poden activar a partir d’una iniciativa ciutadana.

Què és la iniciativa ciutadana?

La iniciativa ciutadana és el mitjà amb el qual la ciutadania incideix en el desenvolupament de les polítiques públiques de la ciutat de Barcelona mitjançant una recollida de signatures.

Es tracta de la intervenció d’un grup de persones (un mínim de tres) que demostren que la seva proposta no respon només a interessos personals i recullen un nombre determinat de signatures per acreditar-ho. Amb una iniciativa ciutadana es pot convocar un Consell de Barri, sol·licitar la celebració d’una consulta ciutadana sobre una qüestió concreta o celebrar un procés participatiu, entre d’altres.

La iniciativa, per tant, reconeix la capacitat de les persones per ser agents actius en allò que afecta el conjunt de la comunitat.