Com ho fem

Barcelona ha estat un municipi pioner en la constitució d’estructures de governança participativa. El 1984 Barcelona va implementar el mapa de descentralització per districtes que, en termes generals, encara regeix la ciutat.

El 1986 es van aprovar les primeres normes reguladores de l’organització dels districtes i de la participació ciutadana. L’aprovació d’aquestes normes va permetre donar, per primera vegada, un reconeixement legal a la participació ciutadana. L’arquitectura participativa de la ciutat ha anat creixent i desenvolupant-se intentant donar resposta a demandes ciutadanes i responent al context social i polític de cada moment.

Actualment, la participació ciutadana està regulada a Barcelona amb el Reglament de Participació Ciutadana aprovat al Consell Plenari de 27 de maig de 2022.

Garantint els drets de participació

 

  • Comissió d’Empara

La seva missió és aclarir dubtes i resoldre situacions de conflicte en els quals un ciutadà, ciutadana o una agrupació de persones consideri que s’han vulnerat els seus drets de participació.

La Comissió d’Empara, integrada al Consell de Ciutat, és un òrgan de caràcter consultiu, format per sis persones que són veus autoritzades i de prestigi en matèria de participació ciutadana i independents del Govern municipal.

Els i les membres de la Comissió seran proposats per diversos agents: dues persones a proposta del Consell Municipal, dues proposades per la Comissió de Govern, una proposada pel Consell de Ciutat i una darrera proposada per la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

 

  • Comissió Assessora dels processos participatius

Les seves funcions són les d’assessorar, acompanyar i vetllar perquè els processos participatius es duguin a terme amb la màxima qualitat i rigor possibles.

La Comissió Assessora ha d’emetre informes i fer recomanacions sobre les metodologies, les eines i els mecanismes que són necessaris per aconseguir pluralitat i diversitat de veus en el desenvolupament del procés.

La Comissió Assessora és de caràcter consultiu i està formada per sis persones amb experiència, que acreditaran la seva expertesa sobre processos participatius i coneixements especialitzats en gènere, diversitat i accessibilitat, entre d’altres.  

En cap cas podran formar part de la Comissió Assessora càrrecs electes d’institucions municipals, nacionals o europees. Tampoc poden ser persones funcionàries eventuals ni càrrecs directius municipals.

La configuració de la Comissió Assessora s’estableix amb una tercera part a proposta del Consell de Ciutat, una tercera part a proposta de la Comissió de Govern i una tercera part a proposta ciutadana, i les i els membres s’escolliran mitjançant elecció directe a través de la plataforma digital.

 

  • Comissions de seguiment

Les comissions de seguiment es creen per a cada procés participatiu o consulta ciutadana específica i estan formades per la ciutadania i personal tècnic municipal. Les seves funcions són fer el seguiment de l’eficàcia i la qualitat del procés participatiu o consulta, i vetllar per ells; emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta utilitzada; fer les propostes i els suggeriments de millora que consideri oportuns, i sempre que sigui necessari emetre informes sobre esmenes presentades per part de persones participants que manifestin algun dubte o objecció sobre el procés.

Llegeix menys