Patrimoni ciutadà

La ciutat de Barcelona compta amb una àmplia trajectòria de relacions de col•laboració entre l’administració pública i les comunitats per mitjà de diferents models participatius i de corresponsabilització dels afers col•lectius.

Gestió cívica

La ‘Gestió cívica’ implica la gestió d’un equipament per part d’una entitat sense ànim de lucre on la participació és consubstancial al projecte, al model de gestió i a la governança de l’equipament.

Barcelona compta amb una dilatada trajectòria en la gestió d’equipaments per part de la ciutadania. La Llei Reguladora de les Bases del Règim Local estableix que els ajuntaments són l’administració pública d’àmbit territorial més propera a la ciutadania i disposen de recursos i serveis orientats a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

El Programa Patrimoni Ciutadà parteix d’aquesta constatació, entenent que la provisió de recursos, béns i serveis pot produir-se a partir de diverses fórmules de gestió que incorporin la participació de la ciutadania en models de col·laboració públic-comunitària. Sota la denominació de Gestió cívica la Llei de la Carta Municipal de Barcelona i el Reglament de Participació Ciutadana habiliten i regulen jurídicament aquestes formes de col·laboració públic-comunitària.

La Gestió cívica s’ha desenvolupat al voltant d’equipaments coordinats des de diferents àrees de l’Ajuntament i en tots els districtes de la ciutat. Actualment es desenvolupen projectes de gestió cívica per part de la ciutadania, o entitats comunitàries arrelades al territori o representatives d’un sector, en prop d’una seixantena d’equipaments.

Tot i ser una eina amb recorregut a la ciutat, el seu principal motor ha estat l’empenta de les demandes de la ciutadania organitzada. La promoció de la Gestió cívica necessita d'un nou model que reforci i li doni major reconeixement, millor organització, més legitimitat social i més eficàcia gestora. Davant dels reptes detectats, el programa Patrimoni ciutadà engloba una proposta renovada de la Gestió cívica, reforçant els projectes que promoguin els valors i principis definits en el Balanç comunitari.

Llegeix menys