Com es pot promoure i participar en un procés participatiu

Els processos participatius són un seguit de trobades per promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els responsables municipals

Els processos participatius són un seguit de trobades delimitades en un temps concret, per promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els i les responsables municipals, per tal de recollir les seves opinions i propostes respecte a una actuació municipal concreta.

Un procés participatiu pot servir per dur a terme un diagnòstic d’una qüestió o tema concret, cercar idees creatives i innovadores per dur-la a terme i suggerir quines formes d’intervenció són les més adients en funció de les particularitats de cada actuació, context i cas.

Els processos s'estructuren en quatre fases

  1. Fase d'informació: moment de difusió al conjunt de la ciutadania sobre quina és la matèria en la qual es vol demanar la participació.
  2. Fase de debat: etapa de promoció del diàleg i el contrast d'arguments, en la qual es recullen les aportacions de les persones participants. Durant la fase de debat s’usaran les metodologies més adients i diverses per arribar a tots els col·lectius afectats.
  3. Fase de retorn: en la darrera etapa del procés es trasllada el resultat a les persones participants i a la resta de la ciutadania.
  4. Fase de seguiment: es facilita el seguiment del desenvolupament dels resultats del procés.

El resultat del procés participatiu no afecta les capacitats de decisió i execució dels òrgans de govern de l’Ajuntament. Tanmateix, en iniciar qualsevol procés, cal explicitar com s’aplicarà els resultats a la decisió final.

El procés participatiu es pot convocar per voluntat de l’equip de govern, a proposta d’un grup municipal (fins a un màxim de dos a l’any per grup), a petició del Consell de Ciutat o per instància de la ciutadania a través d’una iniciativa ciutadana.

El Grup Impulsor del Procés Participatiu estarà format per les persones que han liderat la proposta de dur-lo a terme. La seva finalitat és ordenar i organitzar el procés que cal seguir, definint els perfils de les persones cridades a participar, així com els mètodes que s’utilitzaran.

Els processos participatius promoguts per una iniciativa ciutadana es poden iniciar quan es validen les signatures recollides que són necessàries per dur-lo a terme i definint quin serà l’objecte de debat durant el procés i a quin àmbit territorial està circumscrit. 

Els processos participatius disposen de la Comissió de Seguiment dels processos participatius i de la Comissió Assessora dels processos participatius. Ambdues tenen com a objectiu vetllar perquè el desplegament dels instruments permeti la màxima inclusió i diversitat de les persones participants i es garanteixin els principis d’igualtat i no discriminació.

Comissió de Seguiment

Tot procés participatiu té una Comissió de Seguiment que s’encarregarà de vetllar per la qualitat del procés, assegurar la pluralitat de participants i garantir l’accessibilitat, la inclusió i la no discriminació de gènere.

També pot emetre informes sobre les esmenes presentades per les persones participants, conèixer i debatre l'informe de resultats del procés, i afegir-hi suggeriments o millores.

La Comissió de Seguiment estarà formada per un mínim de 5 i un màxim de 25 persones, procurant la màxima pluralitat quant a edat, origen i gènere. En cas que el procés s’hagi promogut a partir d’una iniciativa ciutadana, s’integraran a la Comissió de Seguiment tres persones proposades per la Comissió Promotora.

Durant el procés participatiu, es pot ampliar la composició dels o de les membres a proposta d’una tercera part, com a mínim, dels seus components.

Cap de les persones que forma part de la Comissió de Seguiment pot ser un càrrec electe en cap institució municipal, nacional o europea. Tampoc poden ser funcionaris eventuals ni càrrecs directius municipals.

Comissió Assessora dels processos participatius

La Comissió Assessora és un grup de persones amb una trajectòria coneguda i reconeguda, amb un ampli coneixement dels processos participatius i les dinàmiques que s’hi estableixen.

Té com a funcions assessorar, acompanyar i vetllar perquè els processos participatius es duguin a terme amb la màxima qualitat i rigor possible.

La Comissió Assessora ha d’emetre informes i fer recomanacions sobre les metodologies, les eines i els mecanismes que són necessaris per aconseguir pluralitat i diversitat de veus en el desenvolupament del procés.

La Comissió Assessora és de caràcter consultiu i està formada per sis persones amb experiència, que acreditaran la seva expertesa sobre processos participatius i coneixements especialitzats en gènere, diversitat i accessibilitat, entre altres.  

En cap cas poden formar part de la Comissió Assessora càrrecs electes d’institucions municipals, nacionals o europees. Tampoc poden ser funcionaris eventuals ni càrrecs directius municipals.

La configuració de la Comissió Assessora s’estableix amb una tercera part a proposta del Consell de Ciutat, una tercera part a proposta de la Comissió de Govern i una tercera part a proposta ciutadana, i els membres s’escullen mitjançant elecció directe a través de la plataforma digital.

Com em puc informar i quins processos hi ha?

Decidim.barcelona és la plataforma digital de participació de l'Ajuntament de Barcelona per construir una ciutat més democràtica i transparent. Un espai de referència per construir una ciutat oberta, participativa i amb un marcat protagonisme ciutadà.

La plataforma recull tots els processos participatius en curs. Per mitjà de la plataforma pots participar també en els processos, informar-te del seu estat, de les convocatòries als debats, així com trobar els informes de resultats finals i fer-ne el seguiment.

Actes i debats

Durant els processos participatius s’organitzen actes i debats en funció de les característiques específiques de cada procés i de les persones que hi participen. Aquests espais de debat estaran planificats i poden ser convocatòries obertes o punts de trobada mitjançant invitació. En tots els casos s’assegurarà la plena accessibilitat i igualtat de condicions per a totes les persones que hi participin, a més de garantir que estiguin representades totes les veus.

Sempre comptaran amb un facilitador o facilitadora que col·laborarà per desenvolupar i dinamitzar la sessió.

Els resultats d’aquestes sessions es publicaran a la plataforma digital i s’enviaran a totes les persones que participin en el procés.

Durant la fase de retorn del procés participatiu, l’informe de resultats inclourà el conjunt de conclusions a les quals s’arribi als espais de debat, ja siguin convocatòries físiques o virtuals a través de la plataforma digital.

Llegeix menys