Com es pot promoure i participar en un procés participatiu

Els processos participatius són un seguit de trobades per promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els responsables municipals

Els processos participatius són un seguit de trobades delimitades en un temps concret, per promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els i les responsables municipals, per tal de recollir les seves opinions i propostes respecte a una actuació municipal concreta.

Un procés participatiu pot servir per dur a terme un diagnòstic d’una qüestió o tema concret, cercar idees creatives i innovadores per dur-la a terme i suggerir quines formes d’intervenció són les més adients en funció de les particularitats de cada actuació, context i cas.

Els processos s'estructuren en quatre fases

  1. Fase d'informació: moment de difusió al conjunt de la ciutadania sobre quina és la matèria en la qual es vol demanar la participació.
  2. Fase de debat: etapa de promoció del diàleg i el contrast d'arguments, en la qual es recullen les aportacions de les persones participants. Durant la fase de debat s’usaran les metodologies més adients i diverses per arribar a tots els col·lectius afectats.
  3. Fase de retorn i avaluació: es trasllada el resultat del procés a les persones participants i a la resta de la ciutadania.
  4. Fase de seguiment: es facilita el seguiment del desenvolupament dels resultats del procés.

El resultat del procés participatiu no afecta les capacitats de decisió i execució dels òrgans de govern de l’Ajuntament. Tanmateix, en iniciar qualsevol procés, cal explicitar com s’aplicarà els resultats en la decisió final.

El procés participatiu es pot convocar per voluntat de l’equip de govern, a proposta d’un grup municipal (fins a un màxim de dos a l’any per grup), a petició del Consell de Ciutat o per instància de la ciutadania a través d’una iniciativa ciutadana.

El Grup Impulsor del Procés Participatiu estarà format per les persones que han liderat la proposta de dur-lo a terme. La seva finalitat és ordenar i organitzar el procés que cal seguir, definint els perfils de les persones cridades a participar, així com els mètodes que s’utilitzaran.

Els processos participatius promoguts per una iniciativa ciutadana es poden iniciar quan es validen les signatures recollides que són necessàries per dur-lo a terme i definint quin serà l’objecte de debat durant el procés i a quin àmbit territorial està circumscrit. 

Els processos participatius disposen de la Comissió de Seguiment dels processos participatius i de la Comissió Assessora dels processos participatius. Ambdues tenen com a objectiu vetllar perquè el desplegament dels instruments permeti la màxima inclusió i diversitat de les persones participants i es garanteixin els principis d’igualtat i no discriminació.

Comissió de Seguiment

Tot procés participatiu té una Comissió de Seguiment que s’encarregarà de vetllar per la qualitat del procés, assegurar la pluralitat de participants i garantir l’accessibilitat, la inclusió i la no discriminació de gènere.

També pot emetre informes sobre les esmenes presentades per les persones participants, conèixer i debatre l'informe de resultats del procés, i afegir-hi suggeriments o millores.

La Comissió de Seguiment estarà formada per un mínim de 5 i un màxim de 25 persones, procurant la màxima pluralitat quant a edat, origen i gènere. En cas que el procés s’hagi promogut a partir d’una iniciativa ciutadana, s’integraran a la Comissió de Seguiment tres persones proposades per la Comissió Promotora.

Durant el procés participatiu, es pot ampliar la composició dels o de les membres a proposta d’una tercera part, com a mínim, dels seus components.

Cap de les persones que forma part de la Comissió de Seguiment pot ser un càrrec electe  de l'Ajuntament, del Parlament de Catalunya, de les Corts Generals ni del Parlament Europeu. Tampoc poden ser funcionaris eventuals ni càrrecs directius municipals.

Comissió Assessora dels processos participatius

La Comissió Assessora és un grup de persones amb una trajectòria coneguda i reconeguda, amb un ampli coneixement dels processos participatius i les dinàmiques que s’hi estableixen.

Té com a funcions assessorar, acompanyar i vetllar perquè els processos participatius es duguin a terme amb la màxima qualitat i rigor possible.

La Comissió Assessora ha d’emetre informes i fer recomanacions sobre les metodologies, les eines i els mecanismes que són necessaris per aconseguir la màxima pluralitat, diversitat i accessibilitat en el desenvolupament del procés.

La Comissió Assessora és de caràcter consultiu i està formada per sis persones amb experiència, que acreditaran la seva expertesa sobre processos participatius i coneixements especialitzats en gènere, diversitat i accessibilitat, entre altres.  

En cap cas poden formar part de la Comissió Assessora càrrecs electes de l'Ajuntament, del Parlament de Catalunya, de les Corts Generals ni del Parlament Europeu. Tampoc poden ser funcionaris eventuals ni càrrecs directius municipals.

La configuració de la Comissió Assessora s’estableix amb una tercera part a proposta del Consell de Ciutat, una tercera part a proposta de la Comissió de Govern i una tercera part a proposta ciutadana, i els membres s’escullen mitjançant elecció a través de la plataforma digital.

Com em puc informar i quins processos hi ha?

Decidim.barcelona és la plataforma digital de participació de l'Ajuntament de Barcelona per construir una ciutat més democràtica i transparent. Un espai de referència per construir una ciutat oberta, participativa i amb un marcat protagonisme ciutadà.

La plataforma recull els processos participatius en curs, publica les actes de les sessions presencials, facilita el debat sobre el contingut d'aquestes sessions i permet fer propostes, aportacions o comentaris. També s'hi poden trobar els informes de resultats i fer-ne el seguiment. Això garanteix la transparència, la traçabilitat i la difusió de la informació.

Actes i debats

Durant els processos participatius s’organitzen actes i debats en funció de les característiques específiques de cada procés i de les persones que hi participen. Aquests espais de debat estaran planificats i poden ser convocatòries obertes o punts de trobada mitjançant invitació. En tots els casos s’assegurarà la plena accessibilitat i igualtat de condicions per a totes les persones que hi participin, a més de garantir que estiguin representades totes les veus.

Sempre comptaran amb un facilitador o facilitadora que col·laborarà per desenvolupar i dinamitzar la sessió.

Els resultats d’aquestes sessions es publicaran a la plataforma digital i s’enviaran a totes les persones que participin en el procés.

Durant la fase de retorn del procés participatiu, l’informe de resultats inclourà el conjunt de conclusions a les quals s’arribi als espais de debat, ja siguin convocatòries físiques o virtuals a través de la plataforma digital.

Llegeix menys