Com promoure iniciatives ciutadanes

Les iniciatives ciutadanes són un mitjà que té la ciutadania perquè l’Ajuntament dugui a terme una determinada actuació

 

Què és una iniciativa ciutadana?

Les iniciatives ciutadanes són un mitjà amb el qual la ciutadania intervé a fi que l’Ajuntament dugui a terme una determinada actuació d’interès general i competència municipal.

La iniciativa reconeix la capacitat de les persones per ser agents actius en allò que afecta el conjunt de la comunitat afavorint el protagonisme ciutadà a l’hora de definir prioritats o necessitats a l’agenda política de la ciutat.

A partir d’una mobilització col·lectiva i d’una recollida de signatures, la iniciativa ciutadana permet:

 • Incloure un punt a l’ordre del dia en el Plenari de la Ciutat o de Districte
 • Dur a terme un procés participatiu
 • Demanar la creació d’un nou òrgan de participació
 • Iniciar l’aprovació o la modificació d’una norma municipal
 • Sol·licitar la celebració d’una consulta sobre una qüestió concreta
 • Convocar un Consell de Barri o una Audiència Pública

Qui pot promoure una iniciativa ciutadana?

Un mínim de 3 persones (empadronades a Barcelona i que tinguin més de 18 anys) i entitats i organitzacions sense ànim no lucratives amb àmbit d’actuació a la ciutat de Barcelona.

Qui hi pot donar suport?

Persones empadronades al territori corresponent a ciutat de Barcelona que tinguin més de 16 anys. Si el procés ho requereix o aconsella, es pot reduir l’edat de les persones que poden signar.

Com es pot promoure?

S’ha de presentar la sol·licitud i la documentació que l’ha d’acompanyar al registre de l’Ajuntament en qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana. L’Ajuntament comprovarà el compliment dels requisits i a partir d’aleshores es disposa d’entre dos i quatre mesos per recollir les signatures i demostrar que aquella qüestió és d’interès general.

Cada tipus d’iniciativa té establert un mínim de signatures, en funció, també, de si és un tema de districte o de ciutat.

Quin nombre de signatures es necessiten?

Hi ha establert un mínim de signatures per a cada tipus d’iniciativa. El nombre també varia en funció de si és una iniciativa per un tema de ciutat, de districte o d'un àmbit territorial inferior a un districte.  

Per a iniciatives de ciutat

 • Per proposar la celebració d’una consulta ciutadana, cal recollir un mìnim de 88.709 signatures vàlides.
 • Per l’aprovació o modificació d’una norma, cal recollir un mìnim de 15.000 signatures vàlides.
 • Per convocar un procés participatiu o proposar la creació d’un òrgan de participació, cal recollir un mínim de 9.000 signatures vàlides.
 • Per convocar una audiència pública, cal recollir un mínim de 7.000 signatures vàlides.
 • Per incorporar un o diversos punts a l’ordre del dia del Consell Municipal, cal recollir un mínim de 3.750 signatures vàlides.

Per a iniciatives de districte

  Consultes ciutadanes Aprovació de normes Processos i òrgans Audiències Punts ordre del dia
Ciutat Vella 5800 2500 1500 1000 500
Eixample 14400 6500 3900 2600 1300
Sants - Montjuïc 10100 4500 2700 1800 900
Les Corts 4500 2000 1200 800 400
Sarrià - Sant Gervasi 8100 3500 2200 1500 700
Gràcia6 6600 3000 1800 1200 600
Horta - Guinardó 9400 4000 2500 1700 800
Nou Barris 9300 4000 2400 1700 800
Sant Andreu 8100 3500 2200 1500 700
Sant Martí 12900 5700 3400 2300 1100

Quan la iniciativa afecti més d’un districte, cal recollir les signatures resultants de la suma de la quantitat de cada districte indicada a l’apartat anterior reduïdes en el percentatge següent.

 • Per a dos districtes, menys el 10%
 • Per a tres districtes, menys el 15%
 • Per a quatre districtes, menys el 20%
 • Per a cinc districtes, menys el 30%
 • Per a sis districtes, menys el 40%
 • Per a set districtes, menys el 45%
 • Per a vuit districtes, menys el 50%
 • Per a nou districtes, menys el 55%

 

Per iniciatives d'àmbit inferior a un districte

Per convocar un Consell de Barri

Per a la convocatòria d’un Consell de Barri cal recollir l’1% de signatures vàlides de la població total del barri afectat, amb un mínim de 25 i un màxim de 450.

Per promoure un procés participatiu

Per promoure un procés participatiu o la creació d’un òrgan de participació d’àmbit de barri o zones inferiors a districte el número de signatures a recollir serà del 2% del territori afectat, amb un mínim de 50 i un màxim de 900.

Per promoure una consulta

Per promoure una consulta en un àmbit inferior a un districte el número de signatures ha de mantenir la proporcionalitat legal segons la població implicada, amb un mínim de 250 signatures.

Qui pot recollir les signatures?

Les signatures han de ser recollides per les persones fedatàries. Només elles poden comprovar la identitat de la persona que signa i donen fe de l’autenticitat de les signatures.

Qui pot ser persona fedatària?

Qualsevol persona major de 18 anys empadronada a Catalunya i que juri o prometi autentificar les signatures que s'adjunten a la iniciativa. La Comissió Promotora trasllada a l’Ajuntament el llistat de persones federatàries perquè sigui legitimat a través de la corresponent notificació.

L’Ajuntament dona suport a una iniciativa ciutadana?

L’Ajuntament ofereix suport tècnic i econòmic per facilitar la recollida de signatures amb l’objectiu d’evitar discriminacions per manca de recursos materials i econòmics.

Quin tipus de suport?

Suport tècnic assessorant el grup impulsor per a una bona realització del procés, facilitant les eines necessàries per a dur-la terme, com la plataforma digital Decidim.barcelona, i fent difusió de la iniciativa perquè arribi al màxim de població possible.

L’Ajuntament també donarà suport econòmic, subvencionant amb 1 euro cada signatura recollida fins al màxim establert de signatures.  Per poder disposar d’aquest suport econòmic caldrà recollir la quantitat mínima de signatures vàlides exigides i justificar totes les despeses relacionades amb la iniciativa.

Què puc fer si necessito més informació?

Podeu realitzar la vostra consulta a través d'aquest formulari.

 

 

Llegeix menys