Com promoure iniciatives ciutadanes

Les iniciatives ciutadanes són un mitjà que té la ciutadania perquè l’Ajuntament dugui a terme una determinada actuació

 

Què és una iniciativa ciutadana?

 

Les iniciatives ciutadanes són un mitjà amb el qual la ciutadania intervé a fi que l’Ajuntament dugui a terme una determinada actuació d’interès general i competència municipal.

La iniciativa reconeix la capacitat de les persones per ser agents actius en allò que afecta el conjunt de la comunitat afavorint el protagonisme ciutadà a l’hora de definir prioritats o necessitats a l’agenda política de la ciutat.

A partir d’una mobilització col·lectiva i d’una recollida de signatures, la iniciativa ciutadana permet:

 • Incloure un punt a l’ordre del dia en el Plenari de la Ciutat o de Districte
 • Dur a terme un procés participatiu
 • Demanar la creació d’un nou òrgan de participació
 • Iniciar l’aprovació o la modificació d’una norma municipal
 • Sol·licitar la celebració d’una consulta sobre una qüestió concreta
 • Convocar un Consell de Barri o una Audiència Pública

Qui pot promoure una iniciativa ciutadana?

Poden promocionar les iniciatives ciutadanes una agrupació de més de tres persones majors de 18 anys empadronades a la ciutat, així com qualsevol entitat ciutadana, associacions no lucratives, organitzacions empresarials i sindicals o els col·legis professionals, sempre que el seu àmbit d’actuació sigui Barcelona.

Qui hi pot donar suport?

Les iniciatives ciutadanes poden rebre el suport de totes les persones majors de 16 anys empadronades a la ciutat de Barcelona.

Com es pot promoure?

S’ha de presentar la sol·licitud i la documentació que l’ha d’acompanyar al registre de l’Ajuntament en qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana. L’Ajuntament comprovarà el compliment dels requisits i a partir d’aleshores es disposa d’entre dos i quatre mesos per recollir les signatures i demostrar que aquella qüestió és d’interès general.

Cada tipus d’iniciativa té establert un mínim de signatures, en funció, també, de si és un tema de districte o de ciutat.

Quin nombre de signatures es necessiten?

Hi ha establert un mínim de signatures per a cada tipus d’iniciativa. El nombre també varia en funció de si és una iniciativa per un tema de ciutat o de districte.  

Per a iniciatives de ciutat

 • Per proposar la celebració d’una consulta ciutadana o l’aprovació o modificació d’una normativa, cal recollir 15.000 signatures vàlides.
 • Per convocar un procés participatiu o proposar la creació d’un òrgan de participació, cal recollir 9.000 signatures vàlides.
 • Per convocar una audiència pública, cal recollir 7.000 signatures vàlides.
 • Per incorporar un o diversos punts a l’ordre del dia del Consell Municipal, cal recollir 3.750 signatures vàlides.

Per a iniciatives de districte

  Consultes i normes Processos i òrgans Audiències Punts ordre del dia
Ciutat Vella 2500 1500 1000 500
Eixample 6500 3900 2600 1300
Sants - Montjuïc 4500 2700 1800 900
Les Corts 2000 1200 800 400
Sarrià - Sant Gervasi 3500 2200 1500 700
Gràcia 3000 1800 1200 600
Horta - Guinardó 4000 2500 1700 800
Nou Barris 4000 2400 1700 800
Sant Andreu 3500 2200 1500 700
Sant Martí 5700 3400 2300 1100

 

Per convocar un Consell de Barri

Per a la convocatòria d’un Consell de Barri cal recollir l’1% de signatures vàlides de la població total del barri afectat, amb un mínim de 25 i un màxim de 450.
 

Per promoure un procés participatiu

Per promoure un procés participatiu o la creació d’un òrgan de participació d’àmbit de barri o zones inferiors a districte el número de signatures a recollir serà del 2% del territori afectat, amb un mínim de 50 i un màxim de 900.
 

Per promoure una consulta

Per promoure una consulta en un àmbit inferior a un districte el número de signatures a recollir serà del 10% de la població afectada, amb un mínim de 250 i un màxim de 4.700.

Per més d’un districte:

Quan la iniciativa afecti més d’un districte, cal recollir les signatures resultants de la suma de la quantitat de cada districte indicada a l’apartat anterior reduïdes en el percentatge següent.

 • Per a dos districtes, menys el 10%
 • Per a tres districtes, menys el 15%
 • Per a quatre districtes, menys el 20%
 • Per a cinc districtes, menys el 30%
 • Per a sis districtes, menys el 40%
 • Per a set districtes, menys el 45%
 • Per a vuit districtes, menys el 50%
 • Per a nou districtes, menys el 55%
 • Per a deu districtes, menys el 60%

Qui pot recollir les signatures?

Les signatures han de ser recollides per les persones fedatàries. Només elles poden comprovar la identitat de la persona que signa i donen fe de l’autenticitat de les signatures.

Qui pot ser persona fedatària?

Qualsevol persona major de 18 anys amb DNI o NIE i empadronada a Catalunya que declari la seva voluntat de ser persona fedatària a través d’una declaració jurada lliurada a la Comissió Promotora. Aquesta la trasllada a l’Ajuntament perquè emeti el corresponent certificat que la legitimi per actuar com a fedatària.

L’Ajuntament dona suport a una iniciativa ciutadana?

L’Ajuntament ofereix suport tècnic i econòmic per facilitar la recollida de signatures amb l’objectiu d’evitar discriminacions per manca de recursos materials i econòmics.

Quin tipus de suport?

Suport tècnic assessorant el grup impulsor per a una bona realització del procés, facilitant les eines necessàries per a dur-la terme, com la plataforma digital decidim.barcelona, i fent difusió de la iniciativa perquè arribi al màxim de població possible.

L’Ajuntament també donarà suport econòmic, subvencionant amb 1 euro cada signatura recollida fins al màxim establert de signatures.  Per poder disposar d’aquest suport econòmic caldrà recollir la quantitat mínima de signatures vàlides exigides i justificar totes les despeses relacionades amb la iniciativa.

Què puc fer si necessito més informació?

Podeu realitzar la vostra consulta a través d'aquest formulari.

 

Llegeix menys