Patrimoni ciutadà

La ciutat de Barcelona compta amb una àmplia trajectòria de relacions de col•laboració entre l’administració pública i les comunitats per mitjà de diferents models participatius i de corresponsabilització dels afers col•lectius.

Governança

El programa de Patrimoni ciutadà fomenta noves formes de participació lligades a la implicació comunitària d’allò públic. Contempla construir una governança que vetlli pel desenvolupament dels béns comuns urbans a Barcelona.

La governança s’ha de constituir al voltant d’un espai públic-comunitari que esdevingui centre de gravetat del programa de Patrimoni ciutadà. Una governança que ha d’esdevenir l’espai col·legiat on s’hi trobin representats tots els agents interessats i representatius dels diferents àmbits socials i comunitaris.

La governança púbic-comunitària ha de permetre el seguiment i avaluació del grau d’aplicació dels principis del programa de Patrimoni ciutadà, marcar l’agenda de reptes sobre els comuns urbans a la ciutat, i elaborar dictàmens en relació a possibles reclams conflictius sobre un bé determinat.