Òrgans de participació territorials

Els òrgans de participació territorials de la ciutat són espais continuats de trobada entre l'Ajuntament i la ciutadania l’àmbit geogràfic, ja sigui de barri, de districte o de ciutat.

Els òrgans de participació territorials són:

Òrgans de participació territorials

CONSELL DE CIUTAT

Què fa?

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació en el qual els o les representants de l’Ajuntament i  la ciutadania debaten els afers principals de la ciutat. Entre les seves funcions hi ha la d’assessorar l’Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i la gestió municipal, conèixer i debatre el Programa d’actuació municipal i els reglaments i les ordenances municipals i debatre els pressupostos municipals i els resultats dels indicadors de la gestió municipal.

El Consell de Ciutat pot proposar també punts a l’ordre del dia del Consell Municipal (amb un màxim de dos l’any), presentar candidatures per a les Medalles d’Honor de Barcelona, validar la creació d’un nou òrgan de participació o sol·licitar l’inici d’un procés participatiu.

Integrat al Consell de Ciutat, hi ha també la Comissió d’Empara, òrgan que vetlla pels drets dels ciutadans i ciutadanes en relació amb la participació.

Com s’organitza?

El Consell de Ciutat està integrat pels membres següents:

 • L’alcalde o l’alcaldessa, que n’ocupa la presidència
 • Un regidor o una regidora en representació de cadascun dels grups municipals
 • Representants de cadascun dels òrgans de participació d’àmbit de ciutat
 • Representants de les institucions més significatives de la ciutat
 • Representants de les associacions que figurin en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes
 • Un màxim de 15 persones de renom ciutadà  
 • Un màxim de 25 ciutadans i ciutadanes dels quals quinze seran escollits de forma aleatòria en el Registre Ciutadà i deu a través d’un sorteig en el padró municipal.
 • El comissionat o comissionada en matèria de participació ciutadana

El Consell de Ciutat disposa d’una Comissió Permanent, que és l’òrgan encarregat de vetllar per l’impuls i pel bon funcionament del Consell de Ciutat, així com d’assistir en les seves funcions la presidència.

Com hi puc participar?

Els ciutadans i ciutadanes que vulguin optar a formar part del Consell de Ciutat s’han d’inscriure al Registre Ciutadà.

El Registre Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona és una eina que agrupa ciutadans i ciutadanes que han manifestat la seva voluntat de col·laborar en els afers de la ciutat mitjançant els òrgans de participació com el Consell de Ciutat o la Comissió de Seguiment del Consell de Barri.

CONSELL DE BARRI

Què fa?

El Consell de Barri és l’òrgan d’enfortiment comunitari i de participació política de la ciutadana en relació amb les qüestions referents al barri.

El Consell de Barri té per finalitat ser un canal de participació ciutadana en el desenvolupament de polítiques públiques de proximitat i convivència i afavorir la cohesió social i la millora de la qualitat de vida.

Com s’organitza?

Les sessions del Consell de Barri són obertes a tots els veïns i veïnes. Es reuneixen, com a mínim, dues vegades l’any. Es poden convocar també a partir d’una iniciativa ciutadana, a proposta de la Comissió de Seguiment o del mateix districte, si així ho considera una majoria.

Les sessions del Consell de Barri s’estructuren en quatre parts: una primera, per al seguiment dels principals acords adoptats en anteriors consells. En la segona, es debaten els principals punts de l’ordre del dia que tenen a veure amb actuacions al territori. En tercer lloc, s’informa, si s’escau, de l’estat dels processos participatius, consultes ciutadanes i iniciatives ciutadanes d’interès d’aquell barri.  I, finalment, s’obre un torn de paraula per a la ciutadania, on es poden fer preguntes sobre qualsevol tema relatiu al barri.

L’ordre del dia estarà sempre exposat al web del Districte i al Decidim.barcelona de forma prèvia a la celebració de la convocatòria, i qualsevol veí o veïna podrà suggerir a la Comissió de Seguiment incorporar-hi un nou punt no contemplat.

El Consell de Barri pot fer elevar preguntes al Plenari de Districte a través de la Comissió de Seguiment, sempre que aquesta ho acordi per majoria.

El Consell de Barri està integrat pels membres següents:

 • El regidor o regidora del Districte presideix el Consell de Barri
 • Dues vicepresidències. Una primera exercida per un ciutadà o ciutadana amb una trajectòria reconeguda, vinculada a la vida social o associativa del barri. I una segona que serà escollida per majoria absoluta a proposta del propi Consell.
 • Un conseller o consellera del districte de cada grup municipal
 • Les entitats i associacions del barri, els grups o plataformes existents i els ciutadans i ciutadanes, veïns i veïnes del barri que ho desitgin

Actua de secretari o secretària el tècnic o tècnica de districte referent d’aquell barri.

El Consell de Barri disposarà d’una Comissió de Seguiment que serà l’encarregada de fer el seguiment dels temes plantejats al Consell de Barri i preparar l’ordre del dia de les sessions següents.

La Comissió de Seguiment del Consell de Barri

Cada Consell de Barri ha de constituir una Comissió de Seguiment amb les següents funcions: elaborar l’ordre del dia de les sessions del Consell de Barri, garantir la redacció de les actes que han d’estar finalitzades en un termini màxim de 15 dies, enviar les actes a les persones que han assistit a la sessió del Consell de Barri, publicar les actes i tota la documentació a la plataforma digital i, finalment, fer el seguiment dels temes plantejats a les sessions anteriors.

A més, la Comissió de Seguiment del Consell de Barri pot convocar sessions i taules de treball per estudiar, treballar i debatre determinats temes que s’han de sotmetre a l’aprovació del Consell de Barri.

La comissió de Seguiment del Consell de Barri està formada per:

 • Representants de la direcció política i tècnica del districte
 • Un conseller o consellera de districte de cada grup municipal
 • Persones representants d’entitats del barri escollides per aquestes en la primera sessió del Consell de Barri
 • Ciutadans o ciutadanes no pertanyents a cap associació i que hagin estat escollits en la sessió del Consell de Barri en què es formalitzi la Comissió de Seguiment

Com hi puc participar?

Les sessions del Consell de Barri són obertes i poden participar-hi els ciutadans i ciutadanes, veïns i veïnes del barri així com els grups o plataformes existents que ho desitgin i els professionals d’equipaments i serveis públics vinculats al barri que el Districte determini, quan el Consell de Barri consideri oportuna i convenient aquesta col·laboració.

Per intervenir en un Consell de Barri es pot sol·licitar quina pregunta o tema es vol tractar, fent arribar un escrit a la Comissió de Seguiment, fins a dos dies abans de la sessió. També es podrà demanar torn de paraula en el mateix moment de la sessió. 

AUDIÈNCIA PÚBLICA DE L’ESTAT DEL DISTRICTE

Què fa?

L’Audiència Pública és un espai de trobada periòdic dels i les responsables municipals amb la ciutadania perquè puguin rebre informació i presentar i debatre propostes sobre una actuació pública o activitat de districte.

Com s’organitza?

L’Audiència Pública de l’Estat del Districte està presidida pel president o presidenta del districte, es reuneix cada dos mesos i està oberta a tota la ciutadania.  

En una sessió d’Audiència Pública hi haurà una presentació i posicionament municipal, seguida d’un torn obert de paraules on les entitats i persones assistents poden preguntar, comentar i debatre l’exposició prèvia. Els grups municipals podran intervenir també després de cada torn obert de paraula, si així ho desitgen.

La seva composició i funcionament específic estaran regulats pel Reglament intern de cada districte.

Com hi puc participar?

Podrà participar a l’Audiència Pública de l’Estat del Districte qualsevol ciutadà o ciutadana que assisteixi a la sessió i s’hi podrà tractar qualsevol tema relatiu al districte.

Les Audiències Públiques es convoquen cada dos mesos i es poden consultar a les pàgines web de cada districte.