Registre ciutadà

El Registre Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona és una eina, un mitjà, que agrupa ciutadans i ciutadanes, que han manifestat la seva voluntat de participar en els afers de la ciutat, i que els permet formar part del Consell de Ciutat o de la Comissió de Seguiment del Consell de barri, que són espais consultius de participació municipal.

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona, en què els representants de l'Ajuntament i de la ciutadania debaten els afers principals de la ciutat. Les persones que volen participar en aquest consell s'escullen de manera aleatòria entre les inscrites en el Registre Ciutadà, i les nomena l'alcalde o alcaldessa.

El Consell de Barri és un òrgan de participació territorial per a totes les qüestions referents al barri. La Comissió de Seguiment del Consell de Barri és l'encarregada de fer el seguiment dels temes plantejats al Consell de Barri i preparar l'ordre del dia de les sessions següents. En aquesta comissió poden estar representats els ciutadans del Registre Ciutadà, quan el seu nombre al barri sigui significatiu.

L’Ajuntament informa periòdicament a les persones inscrites en el Registre dels principals afers municipals i d’assumptes relacionats amb la participació i l’associacionisme a la nostra ciutat.