Guies, materials i altres

pdf (10.09 MB)

L’arquitectura participativa de la ciutat ha anat creixent i desenvolupant-se, intentant donar resposta a demandes ciutadanes i responent al context social i polític de cada moment. Aquesta memòria explora els mecanismes i canals que permeten als ciutadans exercir participació directa de manera digital o híbrida en els processos i òrgans participatius.

 • Informe
Nou Reglament de participació ciutadana 2022 (105.58 MB)

Aprovat al Consell Plenari de 27 de maig de 2022

 • Participació diversa i inclusiva
 • Informe
 • Guia
Programa de Patrimoni Ciutadà (254.69 KB)

Programa de Patrimoni Ciutadà. Document descriptiu dels objectius, marc conceptual i plantejaments estratègics que el programa proposa desenvolupar.

 • Patrimoni Ciutadà
En procés d'elaboració (254.69 KB)

Document descriptiu del desenvolupament de la implementació del Programa de Patrimoni Ciutadà en el període 2019-2022 i d'avaluació dels indicadors de resultats interns.

 • Patrimoni Ciutadà
Memòria URBACT Civic estate (2.85 MB)

Memòria URBACT Cívic estate. Document de síntesi de la particiapció de l'Ajuntament de Barcelona en el projecte europeu URBACT Cívic estate 2018-2020 compartit amb Nàpols, Amsterdam, Genth, Gdansk, Presov i Iasi.

 • Patrimoni Ciutadà
 • Informe
Marc jurídic de Patrimoni ciutadà. (862 KB)

Marc jurídic de Patrimoni ciutadà. Document d'anàlisi dels fonaments jurídics i reptes reglamentaris al voltant de les polítiques de Patrimoni ciutadà d'ús i gestió comunitària.

 • Patrimoni Ciutadà
 • Informe
Retorn tallers de debat Jornada 2017 (998.21 KB)

Document de recull de conclusions dels tallers de debat de la Jornada sobre Comuns Urbans a Barcelona de 2017.

 • Patrimoni Ciutadà
Informe (852.52 KB)
Informe sobre les eines de participació que habiliten la ciutadania per iniciar un procés de recollida de signatures amb l’objectiu d’influir en les institucions municipals.
 • Informe