Com col·laborar a un òrgan de participació

Els òrgans de participació de la ciutat són els mitjans de trobada regular entre l’Ajuntament i la ciutadania

Els òrgans de participació de la ciutat són els mitjans de trobada regular entre l’Ajuntament i la ciutadania. La seva missió és debatre i recollir opinions i propostes a fi d’incidir en les polítiques municipals.

Els òrgans de participació poden ser territorials (en funció de l’àmbit geogràfic: barri, districte, ciutat) o sectorials (àmbit d’actuació segons el tema que cal tractar o debatre: dones, benestar social, migració, etc.).

Els òrgans de participació prenen diferents formes segons la seva finalitat i poden ser consells, pactes i acords i audiències públiques.

En tots els casos i amb la voluntat de garantir la pluralitat, aquests espais han d’incorporar persones vinculades a l’Ajuntament (regidors i regidores, consellers i conselleres o personal municipal) i persones no vinculades ni a l’Ajuntament ni a cap altra Administració pública. En el cas dels òrgans sectorials, també s’hi poden incorporar veus expertes en l’àmbit específic de l’òrgan i que representin com a màxim un terç de la totalitat dels seus integrants.

Per poder garantir la riquesa de mirades i de veus, la composició dels òrgans de participació es basa en criteris de pluralitat, fet que possibilita que hi tinguin presència la mateixa diversitat d’opinions i perspectives que caracteritza la ciutat de Barcelona.

 

Òrgans

Òrgans territorials

Els òrgans de participació territorials de la ciutat són espais continuats de trobada entre l'Ajuntament i la ciutadania l’àmbit geogràfic, ja sigui de barri, de districte o de ciutat.

Òrgans temàtics i sectorials

Els òrgans de participació sectorials de la ciutat són espais continuats de trobada entre l'Ajuntament i la ciutadania per àmbit d'actuació segones el tema que es vol tractar: cultura, feminisme, mobilitat, educació, etc.