Com col·laborar a un òrgan de participació

Els òrgans de participació de la ciutat són els mitjans de trobada regular entre l’Ajuntament i la ciutadania per debatre aspectes concrets de la política municipal.

La seva missió és debatre i recollir opinions i propostes a fi d’incidir en l'acció de govern de la ciutat.

Els òrgans de participació poden ser territorials (quan l’àmbit és geogràfic, com els consells de barri, les audiències públiques de districte, o el Consell de Ciutat) o bé sectorials (quan àmbit d’actuació és temàtic, com per exemple, el Consell de Dones, el Consell d’Esports, o el Consell d’Immigració, etc.).

Els òrgans de participació prenen diferents formes segons la seva finalitat i poden ser consells, pactes i acords i audiències públiques.

Crear un nou òrgan de participació correspon al Ple Municipal, però es pot promoure per iniciativa ciutadana i a iniciativa del mateix Ajuntament. Cal, però, un informe favorable previ del Consell de Ciutat.

En tots els casos i amb la voluntat de garantir la pluralitat, aquests espais han d’incorporar persones vinculades a l’Ajuntament (regidors i regidores, consellers i conselleres o personal municipal) i persones no vinculades ni a l’Ajuntament ni a cap altra Administració pública. En el cas dels òrgans sectorials, també s’hi poden incorporar veus expertes en l’àmbit específic de l’òrgan i que representin com a màxim un terç de la totalitat dels seus integrants.

Per poder garantir la riquesa de mirades i de veus, la composició dels òrgans de participació es basa en criteris de pluralitat, fet que possibilita que hi tinguin presència la mateixa diversitat d’opinions i perspectives que caracteritza la ciutat de Barcelona.

 

Cal garantir la paritat de gènere en els termes establerts per l'Ajuntament i ha d'incloure un regidor, regidora, o persona en qui delegui, de cada grup municipal de l'Ajuntament. La composició de la majoria d’òrgans integra  representants municipals i entitats especialitzades o interessades en el sector o territori objecte d’actuació de l’òrgan .

Les sessions dels òrgans de participació són públiques i en funció dels recursos disponibles s'han de transmetre per streaming. Algunes tenen caràcter obert i s’hi pot participar a títol individual com en el cas dels consells de barri o les audiències públiques.

Cadascun d'ells té un reglament propi que preveu el nom, l'objecte d'actuació, la composició, les regles bàsiques del seu  funcionament, la durada i les causes de la seva dissolució.

Si el seu reglament no disposa de manera expressa el contrari, poden convocar-se, celebrar sessions, consensuar acords i remetre actes tant de manera presencial com telemàtica.

Llegeix menys

Òrgans

Òrgans territorials

Òrgans territorials

Els òrgans de participació territorials de la ciutat són espais continuats de trobada entre l'Ajuntament i la ciutadania l’àmbit geogràfic, ja sigui de barri, de districte o de ciutat.

Òrgans sectorials

Òrgans temàtics i sectorials

Els òrgans de participació sectorials de la ciutat són espais continuats de trobada entre l'Ajuntament i la ciutadania per àmbit d'actuació segones el tema que es vol tractar: cultura, feminisme, mobilitat, educació, etc.