El Fitxer General d'Entitats Ciutadanes és un dels instruments de relació de l'Ajuntament de Barcelona amb les entitats de la ciutat. La seva creació és prevista a les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana (art. 9) i està reglamentat mitjançant les Normes Reguladores del Fitxer General d'Entitats Ciutadanes (B.O.P. 26/2/2004).

Estar inscrit en el Fitxer eximeix les entitats i grups de fet de l'obligació d'acompanyar a la sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Barcelona o als seus ens instrumentals els documents que figurin en aquest fitxer i que estiguin actualitzats. També dóna dret a ser membre del Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona i a rebre informació sobre participació i associacionisme.

Avui dia, el nombre d'entitats inscrites en el Fitxer és de 5.000 distribuïdes en 22 àmbits temàtics. Hi poden sol·licitar la inscripció les entitats sense ànim de lucre següents:

  • Entitats amb seu social a Barcelona que tinguin per objecte fonamental de la seva activitat els interessos generals de la ciutat i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes.
  • Entitats que, dins del marc territorial de Barcelona, representin interessos sectorials, econòmics, comercials, professionals, científics, culturals o similars.
  • L'Ajuntament analitza i difon periòdicament les dades del Fitxer per conèixer la situació i l'evolució del teixit associatiu de la ciutat.

Accés a les dades del Fitxer a través del portal de Dades Obertes