• L'acció comunitària al projecte Amunt! "Un relat metodològic"
  El projecte “Amunt!” és una prova pilot d’un model d’inserció sociolaboral i comunitària adreçat a persones de la ciutat de Barcelona que reben l’ingrés mínim vital (IMV) i que pretén tenir un impacte positiu en les seves vides en àmbits com la inserció laboral, el benestar emocional, les relacions socials o la participació comunitària.
  Novembre 2023
 • Transformar amb la gent | Estratègies i experiències d’acció comunitària
  Aquest document és un recull d'experiències a partir de les II Jornades Internacionals d'Acció Comunitària, que es van celebrar l'any 2022. Amb aquest material es pretén asseure les bases per explorar estratègies útils en quatre eixos: el repte de generar organització comunitària, la aposta pels equipaments comunitaris, les possibilitats d'una política social comunitària i l'aterratge de les polítiques comunitàries als territoris.
  Novembre 2023
 • Guia de bones pràctiques en seguretat humana, una mirada actual
  Aquesta guia vol ser un recull de reflexions al voltant del concepte de seguretat entesa d’una manera no policialitzada, sinó construïda des de les veïnes i la base, en relació amb l’Administració (és a dir, excloent-ne grups o projectes que puguin atemptar contra els drets individuals i col·lectius, que es prenguin la llei per partida pròpia o vulnerin els drets humans).
  Gener 2023
 • CASALS COMUNITARIS: un model de metodologia comunitària per als Casals de barri de Barcelona
  El que presentem és un model metodològic de l’equipament, al que diem Casal Comunitari. Aquest model pretén esdevenir el marc referencial comú pels Casals de Barri amb perspectiva comunitària a la ciutat de Barcelona. Està pensat per enriquir/enfortir els casals de barri de Barcelona en la seva dimensió comunitària.
  Desembre 2022
 • Projecte de Centre de Vida Comunitari (Document de Marc de referència)
  El Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella (CVC) és un projecte innovador a partir de la construcció d’un nou equipament articulador de l’atenció social sota una perspectiva comunitària. En aquesta presentació, apuntar alguns elements que ens han d’ajudar des del primer moment a entendre l’origen i el sentit del CVC.
  Març 2022
 • Projecte de Centre de Vida Comunitària de Trinitat Vella (Document de Procés de treball)
  Aquest document recull el procés metodològic de treball i reflexió per elaborar el marc conceptual, organitzatiu i operatiu del projecte de Centre de Vida Comunitària (CVC) Trinitat Vella. És a dir, recull la construcció de tot allò que va més enllà de la construcció física de l’equipament, estableix els objectius, la manera de treballar i entendre el CVC en el marc de la vida comunitària de la Trinitat Vella.
  Juny 2022
 • La comunicació externa
  Pack pedagògic per treballar com la comunicació pot contribuir a enfortir les relacions que tenim amb la nostra xarxa, amb la comunitat amb què treballem.
  Juny 2022
 • Anàlisi del projecte de casals comunitaris des de la perspectiva de l'acció comunitària
  Treball de Fi de Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària que analitza el projecte "Casals comunitaris" dissenyat per la Direcció del Servei d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona amb l'objectiu d'enfortir les xarxes de suport mutu i els equipaments de proximitat per promoure projectes de solidaritat més enllà de la crisi.
  Novembre 2021
 • Les bases de la comunicació associativa
  Pack pedagògic per definir quins elements previs cal establir a l'entitat per poder construir un pla de comunicació
  Juny 2022
 • Empoderament amb l'autodiagnosi
  Pack pedagògic per fer una diagnosi de la comunicació de la nostra associació, entenent quins són els potencials i les necessitats, i com ens pot ajudar a treballar la seva missió.
  Juny 2022
 • Guia d'autodiagnosi sobre l'acció comunitària de les associacions
  Guia dirigida a associacions i entitats sense ànim de lucre. Té per objectiu promoure i facilitar que aquestes entitats desenvolupin o incorporin l’acció comunitària com a possible eina de treball i de transformació social de l’entorn més immediat, a més d’afavorir a la reflexió interna a l’hora de treballar-la. Hi introduïm el concepte i la seva aplicació
  Maig 2022
 • Guia Xarxa d'Espais Comunitaris: una mirada a les pràctiques en gestió comunitària
  Útil Pràctic fruit de la col·laboració de Torre Jussana amb la Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC) que conté un repàs de la història de la XEC, una descripció del model de gestió comunitària, de l'eina del balanç comunitari i del programa d'enfortiment comunitari de la Xarxa.
  Abril 2022
 • Estudi Participació i informalitat en el teixit associatiu de Barcelona
  Aquest estudi porta a terme una sèrie d'aproximacions sobre com ha pogut evolucionar, a Barcelona i el seu entorn, la participació en el teixit associatiu, i posa èmfasi en les formes de participació que no necessàriament transcorren en l'associacionisme formal.
  Gener 2021
 • Informe: Enfortim les arts comunitàries
  El programa municipal Cultura Viva publica l’informe “Enfortim les arts comunitàries”, una anàlisi exploratòria de les pràctiques d’arts comunitàries a la ciutat de Barcelona. Aquest document és un primer pas per a la creació d’un marc conceptual i per conèixer l’ecosistema de les arts comunitàries actual a la ciutat, que ens aproximi a la seva dimensió pel que fa a recursos, persones involucrades i usuaris.
  2020
 • Relat del B-MINCOME. Una altra manera de fer (a) Barcelona
  El programa B-MINCOME, neix per combatre la pobresa i la desigualtat a la zona de l'Eix Besòs de Barcelona. En aquest document s'ha volgut explicar, a través de Carmen, una de les seves protagonistes, els efectes de el programa a la vida comunitària dels barris on s'ha dut a terme el projecte. Així, anirem descobrint que ha estat un canal per transformar, una eina d'acció veïnal, un instrument per detectar necessitats i un mitjà per aconseguir-les.
  Desembre 2020
 • Estudi de transparència. La transparència en el món associatiu
  Aquest estudi té una doble intencionalitat: d’una banda, tenir coneixement sobre el grau de transparència de la gestió de les entitats sense ànim de lucre i, de l’altra, obrir una reflexió conjunta amb el món associatiu sobre els reptes que suposa la transparència com a valor democràtic.
  2020
 • Guia d’autoevaluació de la mirada comunitària dels equipaments
  Amb aquesta guia es vol dotar d’eines als equipaments de la ciutat per poder avaluar la seva interacció amb les comunitats, ja sigui per incrementar-la o reorientar-la.
  2020
 • Guia metodològica per a promoure la perspectiva comunitària als equipaments de proximitat
  Aquesta guia està adreçada a persones implicades en el funcionament dels equipaments de proximitat amb interès per a la mirada comunitària: ciutadania, personal tècnic dels equipaments o d’altres serveis de proximitat i la seva xarxa. S’ha volgut crear una metodologia per promoure la perspectiva comunitària als equipaments de proximitat.
  Setembre 2019
 • Els equipaments en proximitat com a motor de projectes i vida comunitària als barris
  Barcelona disposa de una gran quantitat d’equipaments que abastan tots els àmbits de la vida ciutadana (cultura, educació, esport, salut...); un important potencial per a la ciutat i per a la seva transformació social perquè són les infraestructures més capil·lars al territori. Aquest document reflexiona entorn de la dimensió comunitària dels equipaments: Fins a quin punt els usos i finalitats actuals estan contribuint a donar resposta als reptes socials?
  Juliol 2019
 • Serveis públics motors de l'acció comunitària
  Els àmbits d’educació, salut i serveis socials tenen un paper bàsic en la construcció de comunitat. En aquest sentit, aquest estudi exploratori pretén aportar eines que millorin l’acció comunitària a partir d’identificar els elements comuns de quatre iniciatives impulsades per l’Administració.
  Juny 2019
 • Guia pràctica: Cultivant comunitat(s)
  Aquesta guia té com a finalitat esdevenir un recurs metodològic per a les persones, les organitzacions i les institucions interessades a aprofundir en estratègies de dinamització i promoció d’accions comunitàries amb els actors socials que no participen en els processos i les accions comunitaris més formals. Com conèixer la vida social i comunitària més enllà de l’associacionisme.
  Abril 2019
 • Explotació del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes
  Aquest estudi és una primera explotació del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes que té com a objectiu avaluar-ne la capacitat per interpretar la realitat associativa de la ciutat de Barcelona. L’estudi pretén tenir un valor descriptiu sobre el que ens diu aquesta base de dades a fi que els actors i les persones que estudien el teixit associatiu barceloní puguin valorar la utilitat del Fitxer i nodrir-lo durant el seu procés continu d’actualització.
  Maig 2019
 • Cap a un sistema comunitari de Polítiques Socials
  Aquest document us ofereix la feina realitzada per un grup de treball integrat per els i les professionals dels serveis de tres barris de la ciutat amb l’objectiu de reflexionar sobre el paper de planificació i acció dels serveis municipals en clau comunitària. El resultat és un document orientat des de i per a la pràctica, sorgit de les necessitats detectades de la situació actual i que mira cap a l’escenari de futur a què aspirem.
  Novembre del 2018
 • Retrats. Guia Metodològica
  Aquesta guia mostra el procés de treball que, a través de la fotografia i el relat, han fet les professionals de Salut, Serveis socials i Educació del Barri del Besòs amb l’objectiu de fer-se visibles al barri, d’enfortir la seva cohesió i posar en comú quines accions comunitàries s’estan duent a terme en al territori.
  Juliol del 2018
 • Acció comunitària en medi obert. Estudi de casos
  L’acció en el medi obert implica sortir dels espais de treball tancats per apropar-se als espais més informals de relació. En aquest marc, diferents professionals plantegen l’accessibilitat i la proximitat com a elements bàsics que permetin construir el vincle educatiu, personal, col·lectiu i comunitari. En aquest document trobareu un estudi de casos basat en sis projectes de Catalunya i un del País Basc.
  Abril del 2018.
 • Pla Municipal d’Acció Comunitària 2018-2022
  Aquest Pla propugna una visió de l’acció comunitària amb un gran component d’enfortiment polític de la societat, la qual cosa suposa estendre la idea que els problemes de les persones no poden tenir una solució estrictament individual, ni respostes tecnocràtiques. Enfortir la societat suposa fer avançar la idea que la major part dels problemes que afecten més les persones són col·lectius i han de tenir respostes col·lectives.
  Març 2018
 • Sistema comunitari de polítiques socials (3 estudis)
  El present document recull tres informes que vam encarregar des del Servei d’Acció Comunitària els anys 2016 i 2017: “Informe exploratori d’experiències internacionals de promoció del treball comunitari des de l’administració local”, “Construcció d’un ecosistema professional comunitari” i “Com enfortir la comunitat a través de l’escola”.
  Novembre 2017
 • Casals de Barri de Barcelona: estudis de cas i anàlisi en clau comunitària
  El present informe es desprèn d’un encàrrec que fa l’Ajuntament de Barcelona a la cooperativa El Risell per analitzar una mostra de Casals de Barri de la ciutat i com aquests contribueixen a la dinamització comunitària dels barris on estan situats.
  Novembre 2017
 • Orientacions per a la definició d’una estratègia comunitària.
  Aquest document pretén ser una guia dels passos i elements que cal tenir en compte en l’aterratge i el treball de camp per a la definició de l’estratègia comunitària d’un barri, en coherència amb el marc d’acció comunitària de l’Ajuntament de Barcelona.
  Juny 2017
 • Marc de la intervenció comunitària als Centres de Serveis Socials de Barcelona
  La revisió estratègica dels Serveis Socials que proposa el projecte IMPULSEM posa al centre d’aquesta reflexió la necessitat què els CSS incorporin de forma decidida la perspectiva comunitària.
  Novembre 2017
 • Cap a una política pública d’acció comunitària
  La política d’acció comunitària té una clara vocació transversal, aquesta és la raó per la qual presentem un Marc conceptual, estratègic i operatiu que volem que sigui orientador de la política, inspirador per al conjunt de l’acció institucional de l’Ajuntament pel que fa a l’AC i, tant de bo, seductor per als professionals i la ciutadania activa en el territori i en als barris.
  Octubre 2017
 • Guia operativa d’avaluació de l’acció comunitària
  El Marc municipal per a l’acció comunitària estableix com a objectiu general la necessitat de dotar la ciutat d’un marc de referència, tant estratègic com metodològic, pel que fa a l’acció comunitària com a mecanisme generador de benestar en la vida quotidiana.
  2016
 • Casals de barri de Barcelona Pla estratègic 2015-2018
  El Pla estratègic 2015-2018 vol ser un punt d’inflexió partint d’un procés de debat, de reflexió i de participació. Hem reunit les visions, els reptes i els objectius dels diferents àmbits i sectors, des d’una perspectiva global i integradora.
  2016