Aquesta guia està adreçada a persones implicades en el funcionament dels equipaments de proximitat amb interès per a la mirada comunitària: ciutadania, personal tècnic dels equipaments o d’altres serveis de proximitat i la seva xarxa. S’ha volgut crear una metodologia per promoure la perspectiva comunitària als equipaments de proximitat.
 
Setembre 2019

Barcelona disposa d'una gran quantitat d’equipaments que abasten tots els àmbits de la vida ciutadana (cultura, educació, esport, salut...); un important potencial per a la ciutat i per a la seva transformació social perquè són les infraestructures més capil·lars al territori. Aquest document reflexiona entorn de la dimensió comunitària dels equipaments: Fins a quin punt els usos i finalitats actuals estan contribuint a donar resposta als reptes socials?

Juliol 2019

Els àmbits d’educació, salut i serveis socials tenen un paper bàsic en la construcció de comunitat. En aquest sentit, aquest estudi exploratori pretén aportar eines que millorin l’acció comunitària a partir d’identificar els elements comuns de quatre iniciatives impulsades per l’Administració.

Juny 2019

Aquesta guia té com a finalitat esdevenir un recurs metodològic per a les persones, les organitzacions i les institucions interessades a aprofundir en estratègies de dinamització i promoció d’accions comunitàries amb els actors socials que no participen en els processos i les accions comunitaris més formals. Com conèixer la vida social i comunitària més enllà de l’associacionisme.
 
Abril 2019

Aquest estudi és una primera explotació del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes que té com a objectiu avaluar-ne la capacitat per interpretar la realitat associativa de la ciutat de Barcelona. L’estudi pretén tenir un valor descriptiu sobre el que ens diu aquesta base de dades a fi que els actors i les persones que estudien el teixit associatiu barceloní puguin valorar la utilitat del Fitxer i nodrir-lo durant el seu procés continu d’actualització.

Maig 2019

Aquest document us ofereix la feina realitzada per un grup de treball integrat per els i les professionals dels serveis de tres barris de la ciutat amb l’objectiu de reflexionar sobre el paper de planificació i acció dels serveis municipals en clau comunitària. El resultat és un document orientat des de i per a la pràctica, sorgit de les necessitats detectades de la situació actual i que mira cap a l’escenari de futur a què aspirem.

Novembre del 2018

Aquesta guia mostra el procés de treball que, a través de la fotografia i el relat, han fet les professionals de Salut, Serveis socials i Educació del Barri del Besòs amb l’objectiu de fer-se visibles al barri, d’enfortir la seva cohesió i posar en comú quines accions comunitàries s’estan duent a terme en al territori.

Juliol del 2018.

L’acció en el medi obert implica sortir dels espais de treball tancats per apropar-se als espais més informals de relació. En aquest marc, diferents professionals plantegen l’accessibilitat i la proximitat com a elements bàsics que permetin construir el vincle educatiu, personal, col·lectiu i comunitari. En aquest document trobareu un estudi de casos basat en sis projectes de Catalunya i un del País Basc.

Abril del 2018.

Aquest Pla propugna una visió de l’acció comunitària amb un gran component d’enfortiment polític de la societat, la qual cosa suposa estendre la idea que els problemes de les persones no poden tenir una solució estrictament individual, ni respostes tecnocràtiques. Enfortir la societat suposa fer avançar la idea que la major part dels problemes que afecten més les persones són col·lectius i han de tenir respostes col·lectives.

Març 2018

El present document recull tres informes que vam encarregar des del Servei d’Acció Comunitària els anys 2016 i 2017: “Informe exploratori d’experiències internacionals de promoció del treball comunitari des de l’administració local”, “Construcció d’un ecosistema professional comunitari” i “Com enfortir la comunitat a través de l’escola”.

Novembre 2017

El present informe es desprèn d’un encàrrec que fa l’Ajuntament de Barcelona a la cooperativa El Risell per analitzar una mostra de Casals de Barri de la ciutat i com aquests contribueixen a la dinamització comunitària dels barris on estan situats.

  • Novembre 2017

 

La revisió estratègica dels Serveis Socials que proposa el projecte IMPULSEM posa al centre d’aquesta reflexió la necessitat què els CSS incorporin de forma decidida la perspectiva comunitària.

  • Novembre 2017

 

La política d’acció comunitària té una clara vocació transversal, aquesta és la raó per la qual presentem un Marc conceptual, estratègic i operatiu que volem que sigui orientador de la política, inspirador per al conjunt de l’acció institucional de l’Ajuntament pel que fa a l’AC i, tant de bo, seductor per als professionals i la ciutadania activa en el territori i en als barris.

Octubre 2017

Aquest document pretén ser una guia dels passos i elements que cal tenir en compte en l’aterratge i el treball de camp per a la definició de l’estratègia comunitària d’un barri, en coherència amb el marc d’acció comunitària de l’Ajuntament de Barcelona.

  • Juny 2017

 

El Marc municipal per a l’acció comunitària estableix com a objectiu general la necessitat de dotar la ciutat d’un marc de referència, tant estratègic com metodològic, pel que fa a l’acció comunitària com a mecanisme generador de benestar en la vida quotidiana.

2016

El Pla estratègic 2015-2018 vol ser un punt d’inflexió partint d’un procés de debat, de reflexió i de participació. Hem reunit les visions, els reptes i els objectius dels diferents àmbits i sectors, des d’una perspectiva global i integradora.

2016