Tramitació del projecte de nova Ordenança de regulació de l’activitat dels clubs cannàbics a la ciutat de Barcelona

La legislació espanyola, tal com ha reconegut el Tribunal Suprem en diferents sentències, és incompleta en matèria de regulació del cànnabis, i existeixen buits legals que dificulten la gestió de la ciutat a partir de la coexistència de dos drets: 1. El dret de les persones a associar-se, i 2. La legalitat del consum de cànnabis en l’àmbit exclusivament privat i la seva possessió per a l’autoconsum (segons la jurisprudència mantinguda pel Tribunal Suprem des de l’any 1974).

Davant d’aquesta situació, la voluntat del govern municipal és complementar la regulació contemplada en el Pla Especial Urbanístic aprovat el 27 de maig de 2016, sobre l'ordenació territorial dels Clubs i Associacions de Consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona, d'iniciativa municipal (BOPB 10 de juny de 2016), i incorporar altres criteris des d’una òptica de salut pública, ja que el consum de cànnabis pot tenir repercussions negatives per a la salut.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va du a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 24 d'octubre de 2018 i el 14 de novembre de 2018.