Tramitació de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire

La ciutat de Barcelona, com moltes altres ciutats europees, pateix superacions dels valors límit anuals de protecció de la salut per diòxid de nitrogen, i també dels valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut per aquest contaminant i per les partícules en suspensió PM10. Nombrosos estudis epidemiològics ja han posat de manifest l’impacte que tenen aquests contaminants atmosfèrics en la salut de la població.

La Taula Contra la Contaminació de l’Aire, constituïda al 2016 i composta per 34 entitats i agents de diferents sectors, va validar la implantació d’una Zona de Baixes Emissions a Barcelona, en el marc del Programa de mesures contra la contaminació de l’aire. Aquesta mesura preveu la restricció de la circulació, certs dies a la setmana i a certes hores, dels vehicles considerats més contaminants, segons la classificació ambiental de la Direcció General de Trànsit.

La finalitat de la mesura és reduir les emissions contaminants a l’atmosfera del sector viari que, segons l’inventari d’emissions de Barcelona, és el que més contribueix als nivells de contaminació de l’aire de la ciutat.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va du a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma. La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 10 de juliol de 2019 i el 30 d'agost de 2019.

També es va obrir un procés participatiu sobre l’elaboració de l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions, on és possible consultar més documentació relacionada, veure la informació sobre les trobades presencials convocades, emplenar una enquesta a fi de conèixer l'opinió de la ciutadania i participar en el debat sobre la futura ordenança.

Aprovació del projecte normatiu

L'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 12 de setembre de 2019 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial

L’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire va ser aprovada inicialment per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en sessió extraordinària el 9 d’octubre de 2019.

Informació pública

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat va acordar sotmetre el text de l’ordenança a informació pública per un termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb allò previst a l’article 178.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l’article 112 del Reglament Orgànic Municipal.

L'expedient  va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 14 d’octubre fins el 25 de novembre de 2019, període durant el qual es van poder formular al·legacions. Si durant aquest període no s'haguessin formulat al·legacions, l’ordenança es tindrà per definitivament aprovada.

Aprovació definitiva

Incorporades, si escau, les al·legacions formulades durant el període d'informació pública, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva i l'ordenança es va sotmetre al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva.