Avantprojecte d’Ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona

La ciutat de Barcelona, com moltes altres ciutats europees, pateix superacions dels valors límit anuals de protecció de la salut per diòxid de nitrogen, i també dels valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut per aquest contaminant i per les partícules en suspensió PM10. Nombrosos estudis epidemiològics ja han posat de manifest l’impacte que tenen aquests contaminants atmosfèrics en la salut de la població.

La Taula Contra la Contaminació de l’Aire, constituïda al 2016 i composta per 34 entitats i agents de diferents sectors, va validar la implantació d’una Zona de Baixes Emissions a Barcelona, en el marc del Programa de mesures contra la contaminació de l’aire. Aquesta mesura preveu la restricció de la circulació, certs dies a la setmana i a certes hores, dels vehicles considerats més contaminants, segons la classificació ambiental de la Direcció General de Trànsit.

La finalitat de la mesura és reduir les emissions contaminants a l’atmosfera del sector viari que, segons l’inventari d’emissions de Barcelona, és el que més contribueix als nivells de contaminació de l’aire de la ciutat.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va du a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma. La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 10 de juliol del 2019 i el 30 d'agost del 2019.

També es va obrir un procés participatiu sobre l’elaboració de l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions, on és possible consultar més documentació relacionada, veure la informació sobre les trobades presencials convocades, emplenar una enquesta a fi de conèixer l'opinió de la ciutadania i participar en el debat sobre la futura ordenança.