Tramitació de la modificació de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals

Proposició normativa

La modificació de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals és una proposició presentada en exercici de la iniciativa ciutadana, de conformitat amb els articles 27 i 28 de la Carta municipal de Barcelona, l’article 112 del Reglament orgànic municipal, i les Normes reguladores de la participació ciutadana.

D’acord amb el previst a l’article 116.3 del Reglament orgànic municipal, la proposició normativa va ser sotmesa a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat per a la seva admissió a tràmit.

Proposta de text i informes

Una vegada rebuda la proposta de redactat de la modificació, la proposició normativa va ser objecte d’informes jurídics i tècnics, tal com disposa l’article 115 del Reglament orgànic municipal.

Vistos els informes emesos, l’Ajuntament va elaborar una memòria de la proposició normativa per a sotmetre-la al tràmit preceptiu de presentació d’esmenes per part dels grups polítics municipals.

Presentació de propostes i suggeriments

D'acord amb el que disposa l'article 69.3 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones poden trametre llurs propostes i suggeriments amb relació a les iniciatives normatives que correspongui abans del tràmit d’audiència i informació pública.

Informació pública

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en la seva sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2019, va acordar aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública i sotmetre-la a informació pública durant un període de 30 dies hàbils, de conformitat amb el que disposa l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 18 de febrer de 2019 fins el 29 de març de 2019, període durant el qual es van poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

Incorporades, si escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i la modificació de l'ordenança va ser sotmesa al Plenari del Consell Municipal per a l'aprovació definitiva.