Tramitació de la modificació de l’Ordenança de prestacions patrimonials públiques no tributàries dels serveis de cementiris

El 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP) que modifica entre d’altres, la Llei general tributària (LGT), la Llei d’hisendes locals (TRLHL) i la Llei de taxes i preus públics. El nou article 20.6 TRLHL suposa una mutació de la naturalesa de l’ingrés (taxa), en aquells supòsits en els que la prestació del servei es realitzi “en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado”. En el cas dels serveis de cementiris s’aplica el conveni de maig de 2007, pel qual s’encarrega a Cementiris de Barcelona, SA la gestió dels serveis de cremació i cementiri, incloent dins de les seves facultats la de percebre la remuneració corresponent per la prestació del servei de cremació i cementiri a través de les tarifes de les taxes i dels preus públics aprovats pel ple de l’Ajuntament.

El 22 de febrer de 2019 es va aprovar definitivament l’Ordenança de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris, com a conseqüència de la modificació de la Llei d’hisendes locals per part de la mencionada Llei de contractes del sector públic.

Des de Cementiris de Barcelona s’ha realitzat un treball d’actualització de costos i d’elaboració d’una nova memòria econòmica financera, amb la qual s’ha posat de manifest la necessitat de procedir a l’actualització de determinades tarifes, particularment en relació al manteniment i conservació donat que aquestes tarifes s’han mantingut congelades des de l’any 2015. També es modifica el text normatiu per tal de millorar el seu redactat i introduir algunes exempcions, reduir les tarifes del Cementiri de Collserola, simplificar i millorar la regulació de la tarifa de concessió de columbaris, com a modificacions més rellevants.

Aprovació del projecte normatiu

La modificació de l'Ordenança de prestacions patrimonials públiques no tributàries dels serveis de cementiris és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups municipals que no han presentat el projecte o no han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 17 d'octubre de 2019 de la Comissió de Govern

Informació pública

La Comissió d’Economia i Hisenda va acordar sotmetre la modificació de l’ordenança aprovada inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es van poder presentar les reclamacions que es van considerar oportunes, tal com disposa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 25 de novembre de 2019 fins el 10 de gener de 2020, període durant el qual es van poder formular al·legacions. Si durant aquest període no s'haguessin formulat al·legacions, l’ordenança es tindrà per definitivament aprovada.

Aprovació definitiva

Incorporades, si escau, les al·legacions formulades durant el període d'informació pública, la Comissió d’Economia i Hisenda va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva i l'ordenança es va sotmetre al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva.