Tramitació de l’aprovació per a l'exercici de 2021 i successius de les Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Barcelona

De conformitat amb l’article 15.1 de la Llei d’hisendes locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, "excepte en els supòsits previstos en l’article 59.1 d’aquesta llei, les entitats locals hauran d’acordar la imposició i supressió dels seus tributs propis, i aprovar les corresponents ordenances fiscals reguladores d’aquests".

Pel que fa a la seva tramitació, l’article 17.1 de la mateixa norma estableix que els acords provisionals adoptats per les corporacions locals per a l'establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels elements necessaris, amb vista a la determinació de les respectives quotes tributàries, així com les aprovacions i modificacions de les corresponents ordenances fiscals, s’exposaran en el tauler d’anuncis de l'entitat durant trenta dies, com a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideren oportunes.

En virtut de l’anterior, es planteja la modificació de les següents ordenances fiscals:

Ordenança fiscal general; núm. 1.1. Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm. 3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions especials; núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general; núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil; núm. 3.17 Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs; núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars; núm. 4. Contribucions especials.

Aprovació del projecte normatiu

La modificació de les Ordenances fiscals és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb l’article 27 de la Carta municipal de Barcelona.

  •     Sessió del 15 d'octubre de 2020 de la Comissió de Govern

Aprovació provisional

Les ordenances fiscals per a l'exercici 2021 i següents van ser aprovades provisionalment pel Plenari del Consell Municipal, en la sessió de 15 d’octubre de 2020.

Informació pública

El Plenari del Consell Municipal va acordar sotmetre les ordenances aprovades provisionalment a informació pública durant el termini de 30 dies, entre el 2 de novembre i el 15 de desembre de 2020, en què es van poder presentar les reclamacions que es van considerar oportunes.

D’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei d’hisendes locals, tenen la consideració d’interessats, a l’efecte de reclamar contra l’acord provisional:

  • Els que tinguin un interès directe o estiguin afectats per aquests acords.
  • Els col·legis oficials, cambres oficials, associacions i la resta d’entitats legalment constituïdes per a vetllar pels interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuen en defensa dels que els són propis.

Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal general i de les Ordenances fiscals 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 i 4

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió d'Economia i Hisenda va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i les Ordenances van ser sotmeses al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.