Tramitació de la modificació del Reglament Orgànic Municipal per establir un nou sistema de documentació de les sessions dels òrgans col·legiats a partir de la gravació

En exercici de les potestats regulatòria i d'autoorganització municipals, es tramita un projecte normatiu de modificació del Reglament orgànic municipal amb la finalitat d’establir un sistema per a l’aixecament de les actes de les sessions del Consell Municipal, dels Consells  de  Districte  i  d’altres  òrgans  col·legiats  basat en el  seu  enregistrament  en  suport  apte  per  a  la  gravació  i  reproducció  del  so  i  de  la  imatge.

Antecedents

La modificació del ROM per a l’establiment de sistemes d’aixecament de les actes basats en l’enregistrament de so i imatge fou plantejada anteriorment en tres ocasions, tot i que la tramitació no va arribar a finalitzar. S’inclouen els documents més rellevants d’aquests expedients anteriors.

Projecte normatiu de modificació del Reglament orgànic municipal

La modificació del Reglament orgànic municipal és una iniciativa normativa exercida per la Comissió de Govern, de conformitat amb els articles 16 a) i 27 de la Carta municipal de Barcelona.

Després que la Comissió de Govern aprova el projecte normatiu, els grups municipals que no han presentat el projecte o no hi han donat la seva conformitat disposen d'un termini de quinze dies per presentar esmenes.

  •     Sessió de 21 de maig de 2020 de la Comissió de Govern

Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal

El projecte de modificació del Reglament orgànic municipal va ser aprovat inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en sessió de 15 de juliol de 2020.

Informació pública

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en sessió conjunta celebrada el 15 de juliol de 2020, va acordar aprovar inicialment la modificació del Reglament orgànic municipal, amb la finalitat d’establir un nou sistema de documentació de les sessions del Consell Municipal, dels Consells  de  Districte  i  d’altres  òrgans  col·legiats  a  partir  del  seu  enregistrament  en  suport  apte  per  a  la  gravació  i  reproducció  del  so  i  de  la  imatge; i sotmetre-la a informació pública per un termini de 30 dies, de conformitat amb allò previst a l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a l’article 112 del propi Reglament orgànic municipal.

L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 23 de juliol fins el 2 de setembre de 2020, període durant el qual es van poder formular al·legacions.

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i el text normatiu es va sotmetre al Consell Plenari per a l'aprovació definitiva.