Tramitació de la modificació del Reglament de participació ciutadana i de les Normes reguladores del funcionament dels districtes

El Reglament de Participació Ciutadana (en endavant, RPC) aprovat pel Plenari del Consell Municipal l’octubre de 2017 remet a les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes (en endavant, NRFD) tot allò relacionat amb el funcionament dels òrgans de participació als Districtes, amb l’excepció dels Consells de Barri.

Això ha provocat la coexistència de dues regulacions: d’una banda, el RPC que desplega un ecosistema general dels canals de participació, d’entre els quals cal destacar els òrgans de participació. I d’altra banda, els òrgans de participació dels Districtes, que tenen una doble regulació, la general del RPC i l’específica, relacionada amb els Districtes, que està ordenada en les NRFD, la qual cosa provoca confusions i resta eficàcia a la seva utilització.

La modificació d’ambdues normes té per finalitat que el cos normatiu relatiu a la participació, sigui més homogeni i coordinat. La concreció d’aquests aspectes es pot consultar a la proposta de bases per a la modificació del RPC i les NRFD.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de les persones i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, entre el 27 de juny de 2019 i el 13 de setembre de 2019.