Tramitació del Decret de l'Alcaldia d'autorització temporal, durant la situació d'excepcionalitat, de la circulació de vehicles pesants pel centre de la ciutat

El Decret estableix temporalment unes condicions excepcionals de circulació dels vehicles pesants en els vials de 2 o més carrils de la ciutat de Barcelona, de manera que les condicions de circulació que estableix el Decret de la Regidora de Mobilitat de 21 desembre de 2018 per a les zones d’influència de Ronda de Dalt i de Ronda Litoral, s’apliquen a tota la ciutat fins a la finalització de la situació d'excepcionalitat deguda a la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

En concret, el Decret autoritza, temporalment i amb caràcter d'excepcionalitat, la circulació de vehicles amb MMC igual o inferior a 44 tones i de llargària igual o inferior a 16,5 metres pels vials de 2 o més carrils de circulació, sempre que ho justifiqui la documentació de control establerta en l'article 6 de l'Ordre FOM/2861/2012, de 13 de desembre, per la qual es regula el document de control administratiu exigible per a la realització de transport públic de mercaderies per carretera.

Atesa l'excepcionalitat de la situació, el decret s'ha tramitat de manera urgent. Per aquest motiu, es publica part de la documentació sense totes les signatures preceptives, amb el benentès que, tan bon punt sigui possible, en aquesta pàgina s'aniran substituint els documents per les seves versions signades.

Projecte normatiu

Tal i com s’estableix als informes, el que motiva l’adopció del decret és la voluntat de facilitar el subministrament de productes essencials, principalment als supermercats de la ciutat, que podran ser proveïts per vehicles de major capacitat, així com de permetre que les empreses de transport redueixin el nombre de conductors necessaris per a repartir les mercaderies essencials.

Aprovació definitiva

L’alcaldessa va disposar l'aprovació del Decret el 20 de març de 2020. El Decret s'aprova amb vigència des de la seva signatura, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i al web municipal.