Consulta pública prèvia sobre la modificació de les Normes reguladores del Consell Municipal del Poble Gitano

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de reglament, es va dur a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

a) Antecedents i problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

La ciutadania i les organitzacions que van considerar adient van poder, en exercici del dret que els reconeix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, remetre les seves opinions i aportacions sobre els aspectes plantejats entre el 27 de gener i el 27 de febrer de 2023.

Consulta pública prèvia

D’acord amb allò que estableix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va dur a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte normatiu, per recollir l’opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s’inclou, entre el 27 de gener de 2023 i el 27 de febrer de 2023.