Composició de la plantilla per gènere 2019

El personal de Guàrdia Urbana i Bombers està adscrit a la Gerència de Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament. S’especifiquen les seves dades de manera separada atenent la seva composició especial i la importància del seu pes relatiu en la composició de la plantilla municipal.