Dietes que perceben els alts càrrecs de l'Ajuntament

Informació sobre els barems aplicats per al càlcul de les dietes dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Barcelona. Per a la informació sobre els imports percebuts pel personal en general, en concepte de dieta, vegeu l’apartat “Dietes del personal”.

Als efectes de la Llei de Transparència, entenem per dietes els drets d’assistència percebuts per raó de l’assistència a reunions d’òrgans col·legiats de l’Ajuntament i de les seves entitats dependents.

També s’entén per dieta l’import diari addicional que cobra un treballador per un encàrrec temporal fora de la seva residència, amb què es pretén cobrir les despeses de manutenció, de transport, etcètera.

Dietes per encàrrecs fora del lloc de residència

Per al càlcul d'aquest tipus de dietes, l'Ajuntament de Barcelona aplica els barems establerts en els annexos II i III del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, i es regeix per la normativa reguladora aprovada per Decret de l'Alcaldia.

Dietes per assistència a reunions d'òrgans col·legiats

Per al càlcul de les dietes d'assistència a tribunals d'oposició o concurs o altres òrgans encarregats de personal, l'Ajuntament aplica allò que estableix la Instrucció reguladora de l’abonament d’indemnitzacions per raó d’assistències dels membres dels òrgans selectius en processos de selecció.

Les dietes per l'assistència dels regidors i regidores a les sessions del Consell Municipal es regeixen pels acords adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió extraordinària de Cartipàs de 14 de juliol de 2015.

Per raons de completesa, s'inclou també la informació sobre les dietes que perceben els consellers de districte amb motiu de l'assistència a les sessions dels òrgans de govern de districte, malgrat que els consellers de districte no tinguin la consideració d'alts càrrecs de l'Ajuntament. Els barems es van aprovar per l'acord del Plenari del Consell Municipal en la sessió extraordinària de Cartipàs de 14 de juliol de 2015.

D'altra banda, els alts càrrecs de l'Ajuntament poden formar part, en representació de l'Ajuntament de Barcelona, dels òrgans directius d'altres entitats públiques; les possibles dietes, si s'escau, que percebin en concepte de la seva assistència a les sessions d'aquests òrgans, les han de publicar les corresponents entitats.