Dietes del personal de l'Ajuntament de Barcelona

Informació sobre els barems aplicats per al càlcul general de les dietes del personal de l'Ajuntament de Barcelona. Per a la informació sobre els imports percebuts pels alts càrrecs, en concepte de dieta, vegeu l’apartat “Dietes que perceben els alts càrrecs”.

Als efectes de la Llei de Transparència, entenem per dietes els drets d’assistència percebuts per raó de l’assistència a reunions d’òrgans col·legiats de l’Ajuntament i de les seves entitats dependents.

També s’entén per dieta l’import diari addicional que cobra un treballador per un encàrrec temporal fora de la seva residència, amb què es pretén cobrir les despeses de manutenció, de transport, etcètera.

Dietes per encàrrecs fora del lloc de residència

Per al càlcul d'aquest tipus de dietes, l'Ajuntament de Barcelona aplica els barems establerts en els annexos II i III del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, i es regeix per la normativa reguladora aprovada per Decret de l'Alcaldia.

Dietes per assistència a reunions d'òrgans col·legiats

Per al càlcul de les dietes d'assistència a tribunals d'oposició o concurs o altres òrgans encarregats de personal, l'Ajuntament aplica allò que estableix la Instrucció reguladora de l’abonament d’indemnitzacions per raó d’assistències dels membres dels òrgans selectius en processos de selecció.