Informació de rellevància jurídica i documental

Normativa en tràmit

Informació sobre els processos d'aprovació de normes municipals (reglaments, ordenances i decrets normatius de l'Alcaldia o de la Comissió de Govern), amb l'excepció de

Exposició pública

Secció de la seu electrònica municipal que permet consultar els expedients sotmesos a informació pública durant la vigència del període que s’hagi establert en cada cas. Hi figuren els expedients en què el període d’informació pública és obligatori (com els de la tramitació d’ordenances i reglaments o dels pressupostos municipals), així com els d’altres procediments administratius en els quals, per la seva rellevància ciutadana o perquè la naturalesa de l’expedient ho fa aconsellable, l’Ajuntament hagi acordat obrir un període d’informació pública. Durant la durada del termini d’informació pública, la ciutadania pot formular-hi les al·legacions que consideri oportunes.

Norma, el portal jurídic de Barcelona

Web que posa a l’abast de la ciutadania tota la normativa municipal i la documentació jurídica rellevant, donant compliment als requisits de publicitat activa i de consolidació de les normes que preveuen les lleis de transparència, i publicant la informació de manera que garanteix la reutilització i explotació de la documentació jurídica i les seves metadades tot respectant la legalitat vigent.

Legislació aplicable al municipi de Barcelona

L’activitat municipal de Barcelona, en general, es regeix per la legislació aplicable als municipis. Addicionalment, la legislació autonòmica reconeix l'especialitat del règim jurídic de la ciutat a la Llei 22/1998, de 30 de desembre, per la qual s'aprova la Carta Municipal de Barcelona, on es regula un règim especial per a la ciutat sobre, entre altres aspectes, competències municipals en matèria d'urbanisme, d'infraestructures, d'habitatge, etc.

Així mateix, la legislació estatal també recull les especialitats en matèries de competència estatal que ha de tenir la ciutat a la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Aquesta llei reconeix l'autonomia municipal i atorga a Barcelona competències en matèria d'infraestructures, domini públic maritimoterrestre, telecomunicacions, patrimoni històric, mobilitat, seguretat ciutadana, justícia de proximitat i hisenda municipal.

Gaseta municipal

La Gaseta Municipal de Barcelona és el diari oficial de la ciutat de Barcelona. Difon totes les disposicions, acords, actes, informacions i anuncis dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Barcelona que han de ser objecte de publicació oficial en virtut dels principis de transparència, publicitat i seguretat jurídica previstos en la legislació vigent.

Reglament orgànic municipal

En el Reglament orgànic municipal es recullen, entre d'altres, l'estatut dels regidors, la creació i funcions dels grups polítics municipals, el funcionament dels òrgans de govern de l'Ajuntament i la distribució orgànica de les competències municipals.

Ordenances

Les ordenances municipals són disposicions de tipus general aprovades, amb finalitat d'ordenació social, pel Consell Municipal en exercici de la potestat normativa inherent a l'autonomia municipal, de valor i eficàcia reglamentaris.

Reglaments

Disposicions de caràcter general aprovades pel Consell Municipal en exercici de la potestat d'autoorganització municipal. Segons els seus efectes, es poden classificar en jurídics o pròpiament normatius, i administratius o d'organització de la pròpia administració.

Actuacions administratives automatitzades

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic fixa els principis rectors de l’actuació administrativa automatitzada, que regula la possibilitat d’executar actuacions de manera automatitzada i sense la intervenció directa de personal públic per motius d’economia i eficiència.

El Decret de Comissió de Govern pel qual es regulen les actuacions administratives automatitzades municipals en regula l’ús a la ciutat de Barcelona i estableix el procediment per a la seva autorització, els criteris que cal aplicar i els sistemes de supervisió i manteniment. La informació d’aquestes actuacions administratives automatitzades municipals es troba publicada a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Històric de processos de tramitació de normativa

Documentació relacionada amb els processos d'aprovació de normes municipals (reglaments i ordenances), amb l'excepció de

  • pressupostos, l'aprovació dels quals és pautada i amb periodicitat fixada
  • normativa urbanística, que té els seus propis procediments de tramitació i publicitat.

Decrets

En aquesta secció trobareu tant resolucions de l’Alcaldia com resolucions signats per altres càrrecs en nom de l’alcalde o l'alcaldessa. Els decrets es publiquen amb les dades personals anonimitzades.

Per consultar els acords dels òrgans de govern col·legiats, visiteu la secció “Actes i acords dels òrgans de govern” dins de l’àmbit “Acció de Govern”.

Bases per a l'ús de l'espai públic i dels béns municipals

Són pautes dictades per l'administració d'obligat compliment per a la ciutadania per a un tema determinat. Normalment es refereixen als requisits que cal complir per a dur a terme determinades activitats a la via pública (estàtues humanes, músics, pintors, etc.) o per fer ús dels béns municipals.

Directrius

Són documents que recullen les regles que han de servir de guiatge en la conducta o en l’actuació municipal. Sovint constitueixen meres recomanacions dirigides als òrgans inferiors, cas en el qual són de seguiment voluntari.

Instruccions

Ordres aprovades per un òrgan administratiu superior amb funció directiva dirigides als òrgans que en depenen jeràrquicament. Incorporen una interpretació d’una disposició legal o reglamentària que han d'utilitzar en l'exercici de les seves funcions.

Circulars

Ordres emeses pels òrgans superiors de l’Ajuntament destinades exclusivament a organitzar el funcionament dels òrgans que en depenen o a establir pautes per a la seva actuació material.

Resolucions judicials

Recull de resolucions judicials que afectin l’Ajuntament de Barcelona —o les seves entitats municipals— disponibles a Norma, el portal jurídic de l’Ajuntament.

Resolucions del Tribunal Català de Contractes del sector públic

Recull de resolucions del Tribunal Català de Contractes del sector públic que afectin a l’Ajuntament de Barcelona o les seves entitats municipals.

Informes jurídics

Dictàmens elaborats pels serveis jurídics municipals en resposta a una consulta plantejada pels òrgans interns de l’Ajuntament. En aquests es presenten de manera objectiva les dades rellevants relatives a la consulta (fets o fonaments de dret), i la seva resposta jurídica.

Dictàmens dels òrgans consultius

Judicis o opinions que emeten els òrgans consultius de l’Administració sobre un tema de la seva competència.

Protecció de dades

Enllaç a l'apartat de la Seu electrònica municipal on es publica la informació relacionada amb la privacitat i la protecció de dades personals a l’Ajuntament de Barcelona: registre d'activitats de tractament de les dades de caràcter personal, mitjans que tenen les persones per exercir els seus drets sobre les seves dades, i vies per formular reclamacions en cas que la persona interessada consideri que els seus drets no han estat atesos adientment.

Repositori obert de coneixement BCNROC

Repositori de documents digitals de difusió pública de l'administració municipal.

Gestió documental

L'Ajuntament de Barcelona s'ha dotat d'un conjunt d'instruments, procediments i normes per mitjà dels quals es garanteix la producció, la valoració, la conservació, l'ús i l'explotació dels documents de manera eficaç i rendible. El Sistema Municipal d’Arxius té l’encàrrec de planificar, dirigir i coordinar les actuacions en matèria de gestió i conservació de la documentació municipal.

  •     Instruments de gestió documental

    Òrgans, procediments i instruments que regulen la gestió documental a l’Ajuntament de Barcelona.