Tramitació de la modificació parcial per a l'exercici de 2018 i successius de les Ordenances Fiscals 3.1, 3.10, 3.12 i 3.15

De conformitat amb l’article 15.1 de la Llei d’Hisendes Locals, aprovada per reial decret legislatiu 2/2004, “excepte en els supòsits previstos en l’article 59.1 d’aquesta llei, les entitats locals hauran d’acordar la imposició i supressió dels seus tributs propis, i aprovar les corresponents ordenances fiscals reguladores d’aquests”.

Pel que fa a la seva tramitació, l’article 17.1 de la mateixa norma estableix que els acords provisionals adoptats per les corporacions locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels elements necessaris, amb vista a la determinació de les respectives quotes tributàries, així com les aprovacions i modificacions de les corresponents ordenances fiscals, s’exposaran en el tauler d’anuncis de l’Entitat durant trenta dies, com a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que consideren oportunes.

En virtut de l’anterior, es planteja la modificació de les següents ordenances fiscals:

 • OF 3.1 Taxes per serveis generals: nova tarifa pels serveis de tramitació administrativa d’identificació i registre de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes que desenvolupin una activitat d’explotació econòmica.
   
 • OF 3.10 Taxes per utilització privativa del domini públic municipal: noves tarifes que graven la cessió d’ús del domini públic per instal·lar small cells, i dels equipaments municipals per instal·lar antenes de telefonia mòbil. Introducció d’un nou supòsit de no subjecció de les ocupacions que impliquin el desenvolupament d’activitats d’especial interès cultural, sempre que, de forma motivada, un acord de la Comissió de Govern declari expressament el caràcter d’activitat d’especial interès cultural.
   
 • OF.3.12 Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública: nova Taxa ZonaBus FontMàgica, Increment tarifes ZonaBus i millora de la regulació de l’estacionament Àrea DUM.
   
 • OF.3.15 Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals: actualitzar el llistat de fonts singulars i les tarifes per engegada i hora de funcionament, així com reduir el nombre de fonts singulars atenent al seu grau d’ús.

Aprovació provisional

La modificació de les esmentades ordenances fiscals va ser aprovada provisionalment pel Plenari del Consell Municipal, en sessió de data 20 de juliol de 2018. La proposta d'acord va ser dictaminada per la Comissió d'Economia i Hisenda en la seva sessió de 10 de juliol de 2018.

Informació pública

El Plenari del Consell Municipal va acordar sotmetre les ordenances aprovades provisionalment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es van poder presentar les reclamacions que es van considerar oportunes.

D’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei d’Hisendes Locals, tindran la consideració d’interessats, a l’efecte de reclamar contra l’acord provisional:

 • Els que tinguin un interès directe o estiguin afectats per aquests acords.
 • Els col·legis oficials, cambres oficials, associacions i la resta d’entitats legalment constituïdes per a vetllar pels interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuen en defensa dels que els són propis.

Aprovació definitiva

Incorporades, si s'escau, les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, la Comissió d'Economia i Hisenda va dictaminar la proposta d'aprovació definitiva, i les Ordenances van ser sotmeses al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.