El Districte de Ciutat Vella ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016-2021

El pla inclou un total de 57 accions que responen a 15 línies estratègiques.

Pla d’educació de Ciutat Vella

El Pla d’educació està orientat a promoure la millora dels centres per assolir l’èxit escolar i una escolarització més equilibrada impulsant la participació i la corresponsabilització dels diversos agents.

Pla d'usos

La modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella, més conegut com Pla d’usos, va ser aprovada pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el dia 24 de juliol de 2013.