El Districte de Ciutat Vella ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Projecte de transformació de "Les Rambles"

La proposta, en què han participat el veïnat i diverses entitats, preveu un seguit de mesures culturals, socials i urbanístiques per tornar a fer de la Rambla un espai emblemàtic per a la ciutadania i un símbol identitari de la ciutat.

Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016-2021

El pla inclou un total de 57 accions que responen a 15 línies estratègiques.

Pla d’educació de Ciutat Vella

El Pla d’educació està orientat a promoure la millora dels centres per assolir l’èxit escolar i una escolarització més equilibrada impulsant la participació i la corresponsabilització dels diversos agents.

Memòria participativa Pla de Mobilitat de Ciutat Vella

El procés participatiu ha estat dissenyat per tal de promoure i facilitar la implicació de persones i entitats a l’hora de desenvolupar el document estratègic que definirà la mobilitat del Districte al llarg dels pròxims anys.

Mobilitat

Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2018-2024

El Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2018-2024 és l’instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana del districte en els propers anys. 

Pla d'usos

La modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella, més conegut com Pla d’usos, va ser aprovada pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el dia 23 de febrer de 2018.