El Districte de Ciutat Vella ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

PAD+ de Ciutat Vella 2020-2023

 El PAD+ de Ciutat Vella, un programa ambiciós que desplega i concreta el compromís amb la ciutadania per fer front a una situació excepcional. 

Projecte de transformació de "Les Rambles"

La proposta, en què han participat el veïnat i diverses entitats, preveu un seguit de mesures culturals, socials i urbanístiques per tornar a fer de la Rambla un espai emblemàtic per a la ciutadania i un símbol identitari de la ciutat.

Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016-2021

El pla inclou un total de 57 accions que responen a 15 línies estratègiques.

Pla d’educació de Ciutat Vella

El Pla d’educació està orientat a promoure la millora dels centres per assolir l’èxit escolar i una escolarització més equilibrada impulsant la participació i la corresponsabilització dels diversos agents.

Memòria participativa Pla de Mobilitat de Ciutat Vella

El procés participatiu ha estat dissenyat per tal de promoure i facilitar la implicació de persones i entitats a l’hora de desenvolupar el document estratègic que definirà la mobilitat del Districte al llarg dels pròxims anys.

Mobilitat

Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2018-2024

El Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2018-2024 és l’instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana del districte en els propers anys.