L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 • Gala Pin Ferrando
  Regidora del Districte
 • Mònica Mateos Guerrero
  Gerència del Districte
  • Benito Granados Santaella
   Guàrdia Urbana
  • Yolanda Hernández Darnés
   Direcció de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada
   • Lluís Toldrà Bastida
    Departament de Serveis Jurídics i Inspecció
  • Neus Chas Gallardo
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
  • Josep M. Coll Estruga
   Direcció de Serveis de Llicències i d'Espai Públic
   • Eduard Valencoso Burillo
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Marc Pinedo Grau
    Departament de Llicències
  • Aurèlia Escalante Cruces
   Departament de Recursos Interns
  • Sira Garcia Bosch
   Departament de Comunicació