Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Mesura de Govern 'Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid-19

Un full de ruta per fer front a bona part de les conseqüències de la pandèmia i del confinament en els àmbits de les cures, els drets econòmics i socials i el dret a la ciutat de la població de Ciutat Vella.

Pla d'Educació de Ciutat Vella 2019-2023

El Pla estableix el marc en el qual es desenvoluparan les polítiques d’educació del districte pels propers anys, defineix els seus objectius principals i les línies de treball a desenvolupar pels diferents agents i serveis implicats. 

 

Pla de Dinamització Comercial 2018-2023

La Mesura té com a objectius promoure el comerç de proximitat i emblemàtic, donar eines per a la seva continuïtat i millora i acostar els serveis de suport al comerç als comerços de tots els barris. 
 

Pla de barris Raval sud i Gòtic sud

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població.

Mesura de Govern sobre baixos de protecció oficial

Impulsa la creació de la figura dels BPO com una forma de protecció i de promoció dels usos econòmics i comunitaris d’interès ciutadà en el Districte.

Via Laietana

La mesura dona resposta a la les reivindicacions històriques dels veïns des dels punts de vista de la mobilitat i l’urbanisme, així com per la memòria històrica de tot el procés d’urbanització de la Via Laietana.