Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Mesura de govern: Declaració emergència climàtica

Barcelona està fermament compromesa a escala local amb les polítiques climàtiques marcades tant en l’àmbit europeu com internacional.

Mesura de Govern 'Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid-19

Un full de ruta per fer front a bona part de les conseqüències de la pandèmia i del confinament en els àmbits de les cures, els drets econòmics i socials i el dret a la ciutat de la població de Ciutat Vella.

Pla d'Educació de Ciutat Vella 2019-2023

El Pla estableix el marc en el qual es desenvoluparan les polítiques d’educació del districte pels propers anys, defineix els seus objectius principals i les línies de treball a desenvolupar pels diferents agents i serveis implicats. 

 

Pla de Dinamització Comercial 2018-2023

La Mesura té com a objectius promoure el comerç de proximitat i emblemàtic, donar eines per a la seva continuïtat i millora i acostar els serveis de suport al comerç als comerços de tots els barris. 
 

Mobilitat

Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2018-2024

El Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2018-2024 és l’instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana del districte en els propers anys. 

Mesura de Govern sobre Memòria Històrica

Recuperar, preservar, difondre i dignificar la memòria dels nostres barris i dels seus col·lectius