Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Actulització - Programa per al foment de les relacions de proximitat i veïnatge a les escales de veïns i a l’espai públic de Ciutat Vella

Garantir l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos que tenen lloc a l’espai públic.

Mesura de govern: Declaració emergència climàtica

Barcelona està fermament compromesa a escala local amb les polítiques climàtiques marcades tant en l’àmbit europeu com internacional.

Mesura de Govern 'Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid-19

Un full de ruta per fer front a bona part de les conseqüències de la pandèmia i del confinament en els àmbits de les cures, els drets econòmics i socials i el dret a la ciutat de la població de Ciutat Vella.

Pla d'Educació de Ciutat Vella 2019-2023

El Pla estableix el marc en el qual es desenvoluparan les polítiques d’educació del districte pels propers anys, defineix els seus objectius principals i les línies de treball a desenvolupar pels diferents agents i serveis implicats. 

 

Pla de Dinamització Comercial 2018-2023

La Mesura té com a objectius promoure el comerç de proximitat i emblemàtic, donar eines per a la seva continuïtat i millora i acostar els serveis de suport al comerç als comerços de tots els barris. 
 

Mobilitat

Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2018-2024

El Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2018-2024 és l’instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana del districte en els propers anys.