Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Pla de barris Raval sud i Gòtic sud

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població.

Mesura de Govern sobre baixos de protecció oficial

Impulsa la creació de la figura dels BPO com una forma de protecció i de promoció dels usos econòmics i comunitaris d’interès ciutadà en el Districte.

Via Laietana

La mesura dona resposta a la les reivindicacions històriques dels veïns des dels punts de vista de la mobilitat i l’urbanisme, així com per la memòria històrica de tot el procés d’urbanització de la Via Laietana.

Mesura de Govern sobre Memòria Històrica

Recuperar, preservar, difondre i dignificar la memòria dels nostres barris i dels seus col·lectius

Plaça

Foment de les relacions de proximitat i veïnatge

Garantir l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos que tenen lloc a l’espai públic.

Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016-2021

Ciutat Vella és el primer districte que presenta un pla global per al desenvolupament econòmic.