Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Pla Integral per abordar la prevenció i l’atenció a les drogodependències al barri del Raval

 Té com a objectiu abordar tant la prevenció i l’atenció a les drogodependències, com la venda de drogues al Raval, els seus impactes a l’espai públic i entorns veïnals. 

Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de Ciutat Vella 2021-2023

Se centra en la recuperació econòmica del districte i consolida l'aposta pel projecte de Baixos de Protecció Oficial, el Banc de Recursos Mancomunats i el Punt de Defensa de Drets Laborals.

Actulització - Programa per al foment de les relacions de proximitat i veïnatge a les escales de veïns i a l’espai públic de Ciutat Vella

Garantir l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos que tenen lloc a l’espai públic.

Mesura de govern: Declaració emergència climàtica

Barcelona està fermament compromesa a escala local amb les polítiques climàtiques marcades tant en l’àmbit europeu com internacional.

Mesura de Govern 'Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid-19

Un full de ruta per fer front a bona part de les conseqüències de la pandèmia i del confinament en els àmbits de les cures, els drets econòmics i socials i el dret a la ciutat de la població de Ciutat Vella.

Pla d'Educació de Ciutat Vella 2019-2023

El Pla estableix el marc en el qual es desenvoluparan les polítiques d’educació del districte pels propers anys, defineix els seus objectius principals i les línies de treball a desenvolupar pels diferents agents i serveis implicats.