Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Pla d'Acció Intercultural del Districte de Ciutat Vella 2022-2025

La mesura incorpora la perspectiva intercultural en el desenvolupament de les polítiques del districte, l’atenció a la diversitat, la transversalitat, el feminisme i la interseccionalitat. 

 

Pla Integral per abordar la prevenció i l’atenció a les drogodependències al barri del Raval

 Té com a objectiu abordar tant la prevenció i l’atenció a les drogodependències, com la venda de drogues al Raval, els seus impactes a l’espai públic i entorns veïnals. 

Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de Ciutat Vella 2021-2023

Se centra en la recuperació econòmica del districte i consolida l'aposta pel projecte de Baixos de Protecció Oficial, el Banc de Recursos Mancomunats i el Punt de Defensa de Drets Laborals.

Pla d'Acció del Pou de la Figuera

El Pla té com a objectius la potenciació dels usos veïnals, les millores de l’entorn físic, la promoció de la dinamització socioeconòmica.

Actualització - Programa per al foment de les relacions de proximitat i veïnatge a les escales de veïns i a l’espai públic de Ciutat Vella

Garantir l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos que tenen lloc a l’espai públic.

Mesura de govern: Declaració emergència climàtica

Barcelona està fermament compromesa a escala local amb les polítiques climàtiques marcades tant en l’àmbit europeu com internacional.