Pla del Verd i de la Biodiversitat (2012-2020)

Barcelona té el compromís de conservar i millorar la seva infraestructura ecològica perquè la natura a la ciutat configuri una autèntica xarxa verda que beneficiï tots els ciutadans. Per aconseguir-ho, l'àrea d'Ecologia Urbana ha desenvolupat el Pla del Verd i de la Biodiversitat que defineix els reptes, objectius i compromisos del govern municipal en relació a la conservació del verd i de la diversitat biològica de la ciutat. El document planifica a llarg termini les actuacions per aconseguir una infraestructura ecològica que produeixi beneficis per a les persones i constitueixi no només un servei ambiental sinó social per afrontar els reptes de futur.

Més informació sobre la gestió del verd i la biodiversitat

235.000 arbres

en zona urbana

17,71 m2

de superficie de verd per habitant

54 espais

d'interès natural al nucli urbà

1r

Conservar i millorar el patrimoni natural de la ciutat i evitar la pèrdua d'espècies i hàbitats.

2n

Aconseguir el màxim de superfície verda i treballar-ne la connectivitat mitjançant els corredors verds.

3r

Obtenir els màxims serveis ambientals i socials del verd i la biodiversitat i potenciar el valor que la societat els assigna.

4t

Fer la ciutat més resilient davant de reptes emergents com el canvi climàtic.

1

Conservar el patrimoni natural de la ciutat. 

La conservació del patrimoni natural és un dels principals reptes del desenvolupament sostenible. A la ciutat, aquest repte es concreta a conservar i millorar la biodiversitat a la ciutat, i a evitar la pèrdua d’espècies i hàbitats posant en pràctica mesures de prevenció i correcció en aquelles activitats a l’espai públic que puguin implicar-hi un impacte.

2

Planificar el verd urbà cercant la connectivat i la distribució equitativa. 

L’enfortiment de la infraestructura ecològica passa per repensar l’actual sistema verd de la ciutat i posar en marxa projectes metropolitans de connexió del verd i conservació de la biodiversitat que permetin crear una xarxa de corredors verds que connectin els espais existents entre ells i amb Collserola i els espais fluvials del Llobregat i el Besòs.

3

Dissenyar la ciutat i els espais verds considerant els serveis ambientals i integrant criteris a favor de la biodiversitat. 

Els espais verds ajuden a regular el microclima urbà, intervenen en el cicle de l’aigua i són el suport de la biodiversitat. Per això, cal incorporar criteris d'eficiència en la seva concepció i disseny i permeabilitzar el sòl en l'espai públic, limitar els recursos hídrics i de manteniment en els espais enjardinats i adaptar la vegetació a les condicions ambientals.

4

Crear nous espais per a la natura i incrementar la presència de verd i biodiversitat.

Tot i que Barcelona és una ciutat compacta amb una alta densitat de població i pocs espais naturals, cal mirar de crear-ne de nous i enriquir el verd existent per potenciar-ne la funció d'hàbitat.

5

Gestionar els parcs i jardins i la resta d'espais verds amb criteris d'eficiència i sostenibilitat a favor de la biodiversitat.

Reduir la demanda d’aigua dels espais verds aprofitant els recursos freàtics, fer un control integral de les plagues i malures, utilitzar les terres més adequades, aprofitar les restes vegetals i, en definitiva, aplicar uns procediments de gestió i manteniment adaptats a cada tipus de vegetació, ha de permetre gaudir d’un patrimoni natural urbà de qualitat.

6

Preservar i posar en valor el patrimoni cultural, especialment en els jardins històrics.

Els parcs i jardins de la ciutat plantegen uns requisits de conservació i preservació específics que demanen mesures especials de protecció i de gestió com ara fer de Montjuïc el paradigma del patrimoni jardiner de Barcelona i elaborar el pla de preservació de les espècies arbòries identitàries de Barcelona.

7

Augmentar el coneixement per a la gestió i conservació del verd i de la biodiversitat. 

La conservació de la biodiversitat en el medi urbà és un nou repte sobre el qual encara manca coneixement teòric i aplicat. Així doncs, convé estar amatent i seguir el procés de transformació que el canvi climàtic està produint sobre el patrimoni natural i continuar els estudis sobre els beneficis del verd i la biodiversitat.

8

Difondre el coneixement del verd i de la biodiversitat i els seus valors potenciant la formació. 

Els conceptes relacionats amb la biodiversitat encara són força desconeguts pel públic. És important donar a conèixer millor la seva riquesa, la seva importància, els beneficis que aporta i els impactes a què està sotmesa mitjançant estratègies comunicatives, formatives i educatives.

9

Fomentar les zones verdes com a espais per a la salut i el gaudi i promoure la implicació ciutadana en la seva creació i la conservació de la biodiversitat.

Els espais verds urbans contribueixen a millorar la qualitat de vida, el benestar i la salut de les persones, i la diversificació en els perfils d’usuaris dels espais verds de Barcelona és un factor important a tenir en compte a l’hora de planificar-los, dissenyar-los i equipar-los. Convé així doncs aplicar el Pla d'usos socials dels espais verds de Barcelona i millorar la dotació d'equipaments lúdics i de salut en els parcs amb la participació de la ciutadania.

10

Enfortir el lideratge municipal, el treball en xarxa i el compromís en la conservació del verd i de la biodiversitat.

L'objectiu és fer de Barcelona un referent del verd participant activament en les xarxes de ciutats i amb els organismes més rellevants compromesos amb la problemàtica de la biodiversitat i potenciar el treball en xarxa i la col·laboració amb les institucions i les entitats compromeses amb la problemàtica de la biodiversitat.