Declaració d'accessibilitat de: Mercè

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme (més del 90% de les pàgines compleixen la meitat o més dels criteris aplicables) amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen al bloc de contingut no accessible.

Contingut accessible

 • Estructura coherent

  Estructura coherent: s'assegura la consistència al lloc web. L'estructura és coherent a totes les pàgines (menús, encapçalaments, llistats, taules, etc.), s'ofereix una experiència d'usuari gratificant i es permet saltar continguts genèrics i localitzar continguts dins del lloc web de manera àgil i accessible.

  Criteris de les WCAG corresponents: 1.3.1, 1.3.2, 2.4.1, 2.4.5, 3.2.3 i 3.2.4 .

  Encapçalaments i etiquetes: també s'assegura que els textos dels encapçalaments i les etiquetes descriuen realment el contingut.

  Criteris de les WCAG corresponents: 2.4.6 .

 • Controls per a continguts en moviment

  Controls: es proporcionen prou controls per a continguts que es reprodueixen automàticament o que són intermitents.

  Criteris de les WCAG corresponents: 1.4.2, 2.2.1 i 2.2.2 .

 • Títol de pàgina

  Als títols de les pàgines s'anomena el portal i la secció per tal que els usuaris i les usuàries puguin contextualitzar-ho.

  Criteris de les WCAG corresponents: 2.4.2 .

 • Alternatives textuals

  Etiquetes en el nom: les alternatives textuals es corresponen amb el contingut, tant de manera visible com programàtica.

  Criteris de les WCAG corresponents: 2.5.3 .

 • Identificació

  Ús del color: s'evita l'ús del color com a únic mètode per transmetre informació.

  Criteris de les WCAG corresponents: 1.4.1 .

 • Formularis

  Canvis de context: no es produeixen canvis de context, en cap formulari, que distreguin l'usuari mentre introdueix dades.

  Criteris de les WCAG corresponents: 3.2.2 .

  Autoemplenament: es proporcionen eines d'autoemplenament en els camps d'entrada d'informació personal.

  Criteris de les WCAG corresponents: 1.3.5 .

 • Idioma

  L'idioma de les pàgines i de les parts del contingut en un idioma diferent està marcat correctament.

  Criteris de les WCAG corresponents: 3.1.1 i 3.1.2 .

 • Navegació per teclat

  Teclat: la navegació mitjançant el teclat és fluida i segueix l'ordre visual.

  Criteris de les WCAG corresponents: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 i 2.4.3 .

  Focus: el focus és visible en passar per tots els elements i no es generen canvis en el contingut generats per canvis de focus.

  Criteris de les WCAG corresponents: 1.4.13, 2.4.7 i 3.2.1 .

 • Ampliació

  Imatges de text: s'eviten les imatges de text sempre que es pot, i sempre que es fan servir disposen d'una alternativa textual.

  Criteris de les WCAG corresponents: 1.4.5 .

 • Finalitat dels enllaços

  El propòsit dels enllaços està descrit correctament. Les icones que funcionen com a enllaç disposen d'alternatives textuals que permeten entendre el seu destí.

  Criteris de les WCAG corresponents: 2.4.4 .

Contingut no accessible

 • Navegadors i dispositius

  Hi ha pàgines que no es visualitzen correctament en tots els navegadors i/o dispositius.

  Criteris de les WCAG corresponents: 1.3.4 i 4.1.1 .

 • Controls per a continguts en moviment

  Gestos del punter: no es pot navegar per tot el web amb tan sols un punter, i no es pot cancel·lar l'acció de clicar en algun dels elements activables.

  Criteris de les WCAG corresponents: 2.5.1, 2.5.2 i 2.5.4 .

 • Alternatives textuals

  Alternatives textuals: algunes imatges, imatges de text i icones no contenen alternatives textuals.

  Criteris de les WCAG corresponents: 1.1.1 .

 • Contrast de color

  Hi ha barreres de contrast en elements de text i en elements interactius.

  Criteris de les WCAG corresponents: 1.4.3 i 1.4.11 .

 • Formularis

  Etiquetes o instruccions: hi ha formularis amb etiquetes associades incorrectament, o sense etiquetes accessibles.

  Criteris de les WCAG corresponents: 1.3.1, 3.3.2 i 4.1.2 .

  Detecció d'errors: alguns errors no es detecten en emplenar el formulari, i no es proporcionen suggeriments per corregir-los.

  Criteris de les WCAG corresponents: 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4 i 4.1.3 .

 • Ampliació

  Ampliació del text: el contingut del lloc web no es veu correctament en augmentar la mida del text al 200 %.

  Criteris de les WCAG corresponents: 1.4.4 .

  Reflow i espaiat: en amplificar el contingut al 400 %, o en espaiar el text, pot ser que es perdi part del contingut.

  Criteris de les WCAG corresponents: 1.4.10 i 1.4.12 .

 • Codi de tercers

  El lloc web fa servir codis de tercers que no compleixen les pautes d'accessibilitat.

  Criteris de les WCAG corresponents: tots els criteris .

 • El web podria contenir contingut que no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable:

  1. Formats d'arxiu d'ofimàtica publicats abans de 2018.

  2. Contingut multimèdia pregravat de base temporal publicat abans de 2018.

  3. Contingut multimèdia en directe de base temporal.

  4. Serveis de mapes i cartografia en línia, si bé la informació essencial es proporciona de manera accessible digitalment en el cas de mapes destinats a finalitats de navegació.

  5. Continguts de tercers no finançats ni desenvolupats per l'Ajuntament de Barcelona.

  6. Reproduccions de béns de col·leccions del patrimoni que no es poden fer plenament accessibles per alguna de les causes següents:

   1r Incompatibilitat dels requisits d'accessibilitat amb la conservació del bé de què es tracta o amb l'autenticitat de la reproducció.

   2n Indisponibilitat de solucions automatitzades i rendibles que permetin extreure el text de manuscrits o altres béns de col·leccions del patrimoni i transformar-los en continguts compatibles amb els requisits d'accessibilitat.

  7. Continguts d'extranet i intranet entesos com a llocs web accessibles únicament per a un grup restringit de persones i no per al públic en general, publicats abans del 23 de setembre de 2019, fins que aquests llocs web siguin objecte d'una revisió substancial.

  8. Continguts de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils que tenen la condició d'arxius o eines d'arxiu perquè únicament contenen continguts no necessaris per al desenvolupament de tasques administratives actives i que no han estat actualitzats ni editats després de 2018.

 • Càrrega desproporcionada: No aplica

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar el dia 08/09/2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una avaluació duta a terme per un tercer [la consultoria d'accessibilitat TOTHOMweb SL] en el marc de la col·laboració amb l'Oficina d'Accessibilitat del mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 22/09/2023.

Observacions i dades de contacte

Pot fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.

 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.

 • Sol·licitar informació i continguts exclosos de l'àmbit d'aplicació de la directiva.

 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatiu a l'accessibilitat al lloc web.

A través de l'enllaç de contacte següent.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per l'Oficina d'Accessibilitat, com a unitat responsable de l'Ajuntament de Barcelona.

Procediment d'aplicació

En cas que la resposta a la notificació o a la sol·licitud sigui insatisfactòria, tal com s'estableix en la directiva europea (article 7, apartat 1, lletra c), pot fer una reclamació a: Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital - Secretaria General d'Administració Digital.

El compromís de l'Ajuntament de Barcelona per l'accessibilitat

Periòdicament, l'Ajuntament fa treballs d'auditoria interna i consultoria per adequar les possibles disconformitats i assolir una accessibilitat plena al lloc web que en permeti l'ús a qualsevol persona, independentment de les seves capacitats.

El desenvolupament dels webs de barcelona.cat es basen en la consideració de la norma UNE-EN 301549:2022 i de les pautes d’accessibilitat al contingut WCAG 2.1, nivell AA, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

En cas que trobeu barreres al web, cal que ens les indiqueu per mitjà d’aquest formulari.