Les meves ajudes: simulador d'ajudes

Estem treballant per actualitzar l'eina, i en concret per incorporar les ajudes sorgides a causa de la situació econòmica derivada de la covid-19. Tingues present que la informació que et donarem no és complerta.

Descripció: 

El simulador o assistent virtual d’ajuts és una eina d'ajuda a la ciutadania i al treballador/a social per conèixer a quins ajuts i prestacions socials té dret. El ciutadà/professional social introdueix les (seves) dades socioeconòmiques i el simulador indica quins ajuts i prestacions pot sol·licitar entre els gestionats per l'Ajuntament, la Generalitat, l'Estat o altres entitats, i l'import estimat. Al resultat s'hi afegeixen els enllaços a la informació detallada de les bases de cadascun dels ajuts.

Problema al qual dona solució: 
 • El non-take-up (no accés, no sol·licitud) a moltes prestacions.
 • La manca de suficient informació i transparència.
 • L’estigmatització de l'ús dels serveis i prestacions socials.
Objectius: 

La iniciativa vol ser una eina més de transparència i apoderament de la ciutadania. Parteix de la premissa que una part important del no accés a les prestacions públiques té a veure amb el desconeixement de les persones dels seus drets i, també, amb la complexitat associada a la seva tramitació.

Accions principals: 

Fase 1:

- Anàlisi de necessitats del projecte.

- Anàlisi d’alternatives internacionals en format open-source d’algun projecte similar.

- Anàlisi i creació d'un sistema d’entrada de dades per poder abordar qualsevol tipus d'unitat familiar que podem trobar a la nostra ciutat i construcció del sistema del simulador-orientador.

- Proves amb diferents col·lectius per a la verificació d’una correcta implementació de les ajudes.

- Creació d’un sistema d'emmagatzematge de les simulacions per poder recuperar i igualment poder imprimir-les personalment.

- Ajudes incloses:

 • Fons extraordinari d’ajudes d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys.
 • Fons extraordinari d’ajudes d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys per a famílies monoparentals.
 • Ajudes de menjador escolar de Barcelona.
 • Renda activa d'inserció per a atu­rats de llarga durada.
 • Renda activa d'inserció per a per­sones amb discapacitat.
 • Renda activa d'inserció per a emi­grants retornats.
 • Renda activa d'inserció per a víctimes de violència de gènere o domèstica.
 • Renda garantida de ciutadania (RGC).
 • Prestacions econòmiques d'urgèn­cia social derivades de la mediació en habitatge a Barcelona.
 • Prestacions econòmiques d’es­pecial urgència davant la pèrdua de l’habitatge per desnonament o execució hipotecària.
 • Prestacions econòmiques d’espe­cial urgència per al pagament de quotes d'amortització hipotecària.
 • Prestacions econòmiques d’espe­cial urgència per al pagament de deutes del lloguer.
 • Ajut complementari a les presta­cions econòmiques d’especial urgència per al pagament de deu­tes del lloguer.
 • Subvencions de pagament de lloguer.

Fase 2 (període 2019):

- Implementació com a eina dels professionals socials dels Centres de Serveis Socials i de les entitats del tercer sector.

- Creació del sistema de suport a usuaris.

- Incorporació de nous elements d’accessibilitat a la web.

- Incorporació de noves relacions i exclusions entre les ajudes existents i les noves.

- Ajudes que s’incorporen:

 • VinclesBCN.
 • Targeta rosa.
 • Bons socials (electricitat, gas i aigua).
 • Ajuda per a la rehabilitació d’habitatges i edificis.
 • Pensió no contributiva de jubilació.
 • Pensió no contributiva d’invalidesa.
 • Complement pensió no contributiva.
 • Complement pensió no contributiva per a lloguer.
 • Prestació econòmica per part o adopció múltiples.
 • Prestació no contributiva per desocupació (subsidi).
 • Programa extraordinari d'activació per a l'ocupació per a persones aturades de llarga durada.
 • Pla d’ajut al retorn.
 • Prestació per al manteniment de les despeses de la llar dels cònjuges o familiars supervivents.
 • Ajudes de la Seguretat Social a menors de famílies amb baixos ingressos.
 • Prestacions de la Llei de dependència.

- Altres entitats i administracions que s’incorporen:

 • Associació de Municipis de Catalunya.
 • Diputació de Barcelona.
 • Generalitat de Catalunya.
 • Àrea Metropolitana Barcelona.
 • LocalRed (Consorci local format per les administracions locals de Catalunya).
 • Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).
Actors claus: 
 • Ciutadania
 • Professionals dels serveis socials públics
 • Entitats socials del tercer sector
Calendari: 

Fase 1:

 • Data d'inici: 2017 (maig).
 • Data d'acabament: 20.12.2018.

Fase 2:

 • Data d'inici: 2019 (gener).
 • Data d'acabament: en curs.
Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Les meves ajudes: simulador d'ajudes
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat