La participació en el Pla Estadístic de Catalunya dóna a l'activitat estadística la categoria de Estadística Oficial, a partir de la declaració del Parlament de Catalunya "d'estadística d'interès públic", així com la seva participació en el Pla Estadístic i els seus diferents programes anuals en què es desplega l'esmentat Pla. El Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona ja va participar en el primer Pla Estadístic de Catalunya (Pla 92-95) donada la seva tradició estadística com a productor i difusor de les estadístiques de la ciutat de Barcelona, per tant l'Estadística Municipal forma part del Sistema Estadístic de Catalunya que és el conjunt ordenat de les institucions i els òrgans que fan activitats estadístiques i dels processos de relació entre ells que conjuntament produeixen com a resultat les estadístiques oficials.

La Llei d'estadística de Catalunya, de 30 de desembre (DOGC núm.2801) estableix que les estadístiques oficials han de complir una sèrie de requisits que les diferencien d'altres estadístiques.

Aquests requisits són:

  • Ser declarades d'interès públic pel Parlament de Catalunya ser objectives en el seu plantejament i en els seus resultats, els quals a més a més han de ser públics i s'han de difondre.
  • Ser comparables amb altres estadístiques dutes a terme a Espanya oa la Unió Europea aplicant un conjunt normalitzat de conceptes, definicions, classificacions i codis, així com una metodologia que permeti aquesta comparabilitat.
  • Garantir la no duplicitat amb altres estadístiques existents per evitar molèsties innecessàries a les unitats informants i una millor distribució dels recursos públics.
  • Respectar la intimitat personal i assegurar el secret estadístic.

El Pla estadístic de Catalunya es desenvolupa en els programes anuals d'actuació estadística que estableixen la descripció de les actuacions estadístiques que s'han de dur a terme en un any concret.

L’Institut d’Estadística de Catalunya publica a la seva web www.idescat.cat/pec/ la relació d’activitats estadístiques incloses als plans estadístics i als programes anuals; on estan també aquelles de les quals és responsable l’Ajuntament de Barcelona, i per delegació la Direcció d’Estadística i d’Estudis d’Opinió. S’hi indiquen algunes dades bàsiques de cada actuació, com són l’organisme responsable, la periodicitat i la desagregació territorial.