Art Investigation Programme de Casa Planas (Palma de Mallorca)

01 de maig de 2020 to 30 de juny de 2020

Casa Planas, conjuntament amb el Goethe Institut, anuncia la segona edició de residències de recerca artística per desenvolupar i produir projectes innovadors que reflexionin sobre les relacions culturals entre l’Arxiu Planas i la cultura alemanya.

 

A través del Centre de Recerca Artística i Cultura Contemporània, a Casa Planas s'impulsa un programa de residències de recerca per a persones creadores i pensadores vinculades a l’art contemporani.

 

Els projectes hauran de presentar una proposta vinculada a la cultura alemanya, ja sigui per referències artístiques, moments històrics, esdeveniments actuals o culturals. Es considera urgent traçar una nova cartografia cultural que, de manera inclusiva, analitzi les conseqüències culturals de la mobilitat global contemporània.

 

Quant a la relació amb la cultura alemanya, també es valoraran els projectes de mediació que tinguin un retorn social directe al camp de treball de Casa Planas i al seu barri, o que estiguin relacionats amb la temàtica d’arxiu, postals, paisatge, turisme i memòria. Tenim un especial interès en les disciplines audiovisuals, performatives i en les propostes transdisciplinàries.

 

En aquest programa s’afavoreixen els contextos per a la creació, els espais de treball, els processos de recerca, les taules rodones, els laboratoris de cocreació, així com les trobades entre artistes, comissaris, col·lectius i professionals del sector.

 

El programa té com a objectiu dur a terme projectes nacionals i internacionals per, d’una banda, aproximar projectes de l’exterior als artistes de les Illes i, de l’altra, reflexionar i investigar des d’una perspectiva local sobre els fluxos culturals i les influències internacionals a les Illes.

 

Es farà una petita edició que documenti els processos de creació dels projectes dels residents seleccionats.

 

Es donaran un total de tres beques, una per a cada modalitat.

Modalitats

 • MOD. A: Dirigida a residents a Mallorca per desenvolupar una residència en el centre de creació Casa Planas

 

 • MOD. B: Dirigida a un perfil internacional per desenvolupar una residència en el centre de creació Casa Planas

 

 • MOD. C: Dirigida a un perfil internacional per desenvolupar una proposta d’exploració radiofònica/sonora en el centre de creació Casa Planas

A qui va dirigit

Artistes, pensadors/es, investigadors/es, productors/es culturals i comissaris/es. Majors de 18 anys.

Dotació

1.500 € bruts més allotjament

Condicions

Obligacions de les persones seleccionades

 1. Les persones seleccionades hauran de presentar un registre sobre el desenvolupament del projecte d’un mínim de quatre pàgines i d’un màxim de deu, amb imatges en alta qualitat, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia de finalització de la residència.
 2. L’artista cedirà el projecte al fons de l’arxiu Planas perquè passi a formar-ne part, juntament amb una còpia, en el cas que sigui reproduïble. En cas contrari, s’haurà de presentar una memòria del procés i del resultat. L’arxiu Planas es compromet a no fer-ne cap ús comercial.
 3. Ni el logotip de Casa Planas, ni el del Goethe-Institut, ni el material de l’arxiu no es poden publicar sense l’aprovació prèvia de les direccions dels centres mitjançant un correu electrònic.
 4. Les intervencions públiques o els escrits, ja siguin individuals o conjunts, vinculats als projectes i a la fitxa tècnica del projecte en mostres futures, així com totes les publicacions realitzades durant el període en què es gaudeixi de la beca, hauran de fer constar crèdits de la condició de residents de recerca de Casa Planas i del Goethe-Institut.
 5. Les persones becades han de deixar l’espai de treball en les mateixes condicions en què el van trobar.
 6. Les persones becades no poden haver gaudit amb anterioritat de la mateixa residència de Casa Planas.
 7. Les persones becades hauran de treballar en el projecte de manera presencial a Casa Planas el 80 % del temps de la residència.
 8. Les persones becades hauran d’assistir a les activitats programades en el marc de les residències, com ara visites i trobades professionals.

 

Compromisos de Casa Planas

 1. Facilitar les eines i l’equip tecnològic necessaris en la mesura de la disponibilitat de l’equip de Casa Planas.
 2. Oferir un espai de treball a Casa Planas.
 3. Oferir acompanyament en el procés creatiu.
 4. Oferir accés a les activitats culturals de Casa Planas.
 5. Posar en contacte els becats amb agents culturals de Palma (networking).
 6. Facilitar documentació dels processos de la residència per a l’edició que es publicarà posteriorment.
 7. Promocionar les residències en les xarxes socials i en els mitjans de comunicació.
 8. Organitzar un esdeveniment per presentar de manera pública els projectes desenvolupats a Casa Planas en una data convinguda entre les direccions de Casa Planas i del Goethe-Institut.

 

Goethe-Institut
El Goethe-Institut proporcionarà al centre cultural Casa Planas els mitjans financers per adjudicar i supervisar les residències.

Selecció

La direcció de Casa Planas realitzarà una primera selecció de candidats i candidates.

 

Per a les residències a Casa Planas hi haurà un comitè format per:

 • un representant del Goethe-Institut de Barcelona
 • un representant del Centre de Producció i Recerca d’Arts Visuals Hangar de Barcelona
 • un representant de Casa Planas

Entitats convocants

Casa Planas
Av. Sant Ferran 21
07011 Palma
Illes Balears (Espanya)
http://www.casaplanas.org/

 

Goethe-Institut
www.goethe.de/barcelona

Data de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2020 a les 24.00h.

Criteris de valoració

a) Serà imprescindible treballar la interculturalitat entre Alemanya i Mallorca.

 

b) Aspectes que es valoraran

Els projectes que:

 • presentin una proposta vinculada a l’Arxiu Planas i Alemanya
 • explorin la mediació entre el barri de Casa Planas i Alemanya
 • reflexionin sobre l’impacte mediambiental

Així mateix, es posarà en valor el fet que els candidats tinguin un background migratori vinculat amb Alemanya.

 

c) Viabilitat del projecte, innovació i creativitat de la proposta

 

d) Impacte i projecció cultural, artística i social

Calendari

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de juny de 2020 a les 24.00 h
Resolució: Abans del 30 de juliol de 2020

Presentació de candidatures

Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic: cccpcasaplanas@gmail.com i hauran d’incloure la informació següent:

 

a) Assumpte del correu: Art Investigation Programme 2020 – Modalitat [A, B o C]

 

b) En el correu s’hi ha adjuntar:

 1. Projecte a desenvolupar durant la residència amb un text explicatiu
 2. Statement artístic, currículum vitae i dossier d’un màxim de cinc pàgines en total
 3. Formulari que inclogui les dades de contacte

 

Només s’admetrà un sol PDF de màxim 20 MB.

La documentació s’ha de presentar en anglès, català o castellà.

Altres internacionalitzacions relacionades