Descripció: 

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Es configura com a dret subjectiu a una prestació econòmica, que forma part de l’acció protectora de la Seguretat Social, i garanteix un nivell mínim de renda als qui es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica.  Persegueix garantir una millora real d’oportunitats d’inclusió social i laboral de les persones beneficiàries.

Opera com una xarxa de protecció dirigida a permetre el trànsit des d’una situació d’exclusió a una participació en la societat. Per a això, contindrà en el seu disseny incentius a l’ocupació i a la inclusió, articulats a través de diferents fórmules de cooperació entre administracions.

Requisits: 

Edat: 

 • Tenir 23 anys o més (cas general). 
 • Persones d’entre 18 i 22 anys que provinguin de centres residencials de protecció de menors de les Comunitats Autònomes havent estat sota la tutela d’Entitats Públiques de protecció de menors en els tres anys anteriors a la majoria d’edat, o que siguin orfes absoluts, sempre que visquin sols sense integrar-se en una unitat de convivència. 

Unitat de convivència
La integren les persones que conviuen al mateix habitatge i que tenen els següents vincles:

 • matrimoni o parella de fet; 
 • fills (biològics, adoptats, en acollida); 
 • familiars fins a segon grau de consanguinitat (avis, germans, néts). 

La unitat de convivència ha d’haver estat constituïda durant almenys un any. 

L’existència de la unitat de convivència s’ha d’acreditar mitjançant el llibre de família, certificat del registre civil, inscripció en un registre de parelles de fet o certificat d’empadronament al mateix habitatge.

En els supòsits de convivents sense vincle de parentiu es sol·licitarà la prestació individualment.

Empadronament
El domicili del titular i de tots els membres de la unitat de convivència (beneficiaris) s’ha d’acreditar amb el certificat de padró de residència i/o convivència.  

Residència legal
Tant si es tracta d’un beneficiari individual com dels membres d’una unitat de convivència, tots han d’acreditar residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada i ininterrompuda durant almenys l’any anterior (majors de 30 anys) o els dos anys anteriors (menors de 30 anys) a presentar la sol·licitud, excepte:

 • Els menors incorporats a la unitat de convivència per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.
 • Les persones víctimes de tràfic d’éssers humans i d’explotació sexual, circumstància que acreditaran mitjançant un informe emès pels serveis públics encarregats de l’atenció integral a aquestes víctimes o pels serveis socials.
 • Les dones víctima de violència de gènere acreditada per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
 • Persones entre 18 i 22 anys provinents de centres de protecció de menors gestionats per les Comunitats Autònomes. 

La residència legal a Espanya s’ha d’acreditar mitjançant :

 • Nacionals dels Estats membres de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu o la Confederació Suïssa: Inscripció en el registre central d’estrangers. 
 • Estrangers d’una altra nacionalitat: Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea o autorització de residència, en qualsevol de les seves modalitats.

Vida independent

 • Si es tracta de persones menors de 30 anys, han d’haver viscut de manera independent durant almenys els dos anys anteriors a la sol·licitud, tret que hagin abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagin iniciat tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinin. Per acreditar la seva independència, també han d’haver estat donades d’alta a la Seguretat Social almenys 12 mesos, continuats o no.
 • Si es tracta de persones majors de 30 anys, han d’acreditar que, durant l’any immediatament anterior a la sol·licitud, el seu domicili a Espanya ha estat diferent al dels seus progenitors, tutors o acollidors.

Documentació necessària

 • Espanyols o estrangers residents: DNI/NIE. 
 • Menors de 14 anys sense DNI/NIE: Llibre de família o certificat literal de naixement.  
 • Ciutadans estrangers sense NIE: Passaport. 

Situació laboral

 • La prestació és compatible amb el treball a temps parcial, sempre que els ingressos de la unitat de convivència no superin els límits establerts.
 • Les persones majors d’edat o menors emancipats que no estiguin treballant han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació.
 • Les persones menors de 30 anys han d’haver estat donades d’alta a la Seguretat Social almenys 12 mesos, continuats o no, durant un període mínim de dos anys de vida independent abans de fer la sol·licitud.

Ingressos
La mitjana mensual d’ingressos i rendes anuals computables de l’exercici anterior  (de l’any natural anterior) ha de ser inferior almenys en 10 euros a la quantia mensual garantida per l’ingrés mínim vital que correspongui segons la modalitat i el nombre de membres de la unitat de convivència.

Unitat de convivència Mitjana mensual d’ingressos anuals Ingressos i rendes anuals
Una persona (un adult) 481,63 euros 5.779,60 euros
Dues persones (un adult i un menor, dos adults) 629,12 euros 7.549,48 euros
Tres persones (un adult i dos menors, dos adults i un menor, tres adults) 776,61 euros 9.319,36 euros
Quatre persones (un adult i tres menors, dos adults i dos menors, tres adults i un menor, quatre adults) 924,10 euros 11.089,24 euros
Cinc persones o més (un adult i quatre o més menors, dos adults i tres o més menors, tres adults i dos o més menors, quatre adults i un menor) 1.071,59 euros 12.859,12 euros

 
Computarà com ingrés l’import de les pensions i prestacions, contributives o no contributives, públiques o privades.

Quan no es reuneixin els criteris de vulnerabilitat econòmica en l’exercici anterior, es podrà sol·licitar, des de l’1 d’abril fins al 31 de desembre de l’any en curs, el reconeixement del dret a la prestació de l’ingrés mínim vital en aquells supòsits en els que la situació de vulnerabilitat econòmica hagi sobrevingut durant l’any en curs. 

En aquests casos, es considerarà la part proporcional dels ingressos que hagin tingut el beneficiari individual o la unitat de convivència durant el temps transcorregut de l’any corrent, sempre que en l’exercici immediatament anterior no hagi superat els límits següents: 

 • 300% de la renda garantida corresponent a un adult sol, amb l’escala d’increment que correspongui segons la composició de la unitat de convivència. 
 • 100% del límit de patrimoni net corresponent a un adult sol, amb l’escala d’increment que correspongui segons la composició de la unitat de convivència. 

En tot cas, l’any següent es regularitzaran les quanties abonades en relació amb les dades de mitjana mensual del conjunt d’ingressos i rendes anuals computables de la persona beneficiària individual o del conjunt de la unitat de convivència, corresponents a l’exercici en què s’hagi reconegut la prestació, la qual cosa donarà lloc, si s’escau, al reintegrament de la prestació.

PatrimonI
Les unitats de convivència no es consideraran en situació de vulnerabilitat econòmica quan siguin titulars d’un patrimoni, sense incloure l’habitatge habitual, valorat en un import igual o superior al que s’indica en aquesta taula:
 

Unitat de convivència Límit de patrimoni
   
Una persona (un adult) 17.698,80 euros
Dues persones (un adult i un menor, dos adults) 24.778,32 euros
Tres persones (un adult i dos menors, dos adults i un menor, tres adults) 31.857,84 euros
Quatre persones* (un adult i tres o més menors, dos adults i dos menors, tres adults i un menor, quatre adults) 38.937,36 euros
Cinc persones* (dos adults i tres o més menors, tres adults i dos o més menors, quatre adults i un menor) 46.016,88 euros

 

Quedaran excloses de l’accés a l’ingrés mínim vital, independentment de la valoració del patrimoni net, les persones beneficiàries individuals o les unitats de convivència, que posseeixin actius no societaris sense habitatge habitual per un valor superior al que, per cada configuració de la unitat de convivència, s’indica en aquesta taula:

 

Unitat de convivència Límit de patrimoni
   
Una persona (un adult) 35.397,60 euros
Dues persones (un adult i un menor, dos adults) 49.556,64 euros
Tres persones (un adult i dos menors, dos adults i un menor, tres adults) 63.715,68 euros
Quatre persones* (un adult i tres o més menors, dos adults i dos menors, tres adults i un menor, quatre adults) 77.874,72 euros
Cinc persones* (dos adults i tres o més menors, tres adults i dos o més menors, quatre adults i un menor) 92.033,76 euros

Discapacitat reconeguda / Dependència
Les quanties mensuals de l’IMV per a les unitats de convivència quan un dels progenitors o avis o guardadors o acollidors tingui reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa s’incrementaran amb un complement del 22%.

Víctima de violència de gènere
Les dones víctima de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual no han de complir el requisit de tenir residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada i ininterrompuda durant l’any anterior (majors de 30 anys) o els dos anys anteriors (menors de 30 anys) a presentar la sol·licitud. 

No poden accedir a aquesta prestació:
No tenen dret a la prestació les persones beneficiàries d’una prestació contributiva per jubilació o incapacitat permanent, o de pensió no contributiva per invalidesa o jubilació que, encara que comparteixin domicili amb una unitat de convivència, no s’integrin a ella, sempre que: 

 • No estiguin casades, tret que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci.
 • No estiguin unides a una altra persona com a parella de fet.
 • No formin part d’una altra unitat de convivència.

No tenen dret a la prestació les persones usuàries d’una prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent, excepte en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
La percepció de la prestació de l’ingrés mínim vital serà incompatible amb la percepció de l’assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec, sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33 per 100, quan existeixi identitat de causant o beneficiaris d’aquesta prestació, sens perjudici de la possibilitat d’exercir el dret d’opció per una d’elles. L’assignació econòmica per fill a càrrec per a famílies en situació de pobresa va desaparèixer l’any 2021 i va quedar integrada en l’ingrés mínim vital. Les famílies beneficiàries abans de 2021 seguiran percebent l’assignació fins que deixin de complir els requisits, i les noves hauran de sol·licitar l’ingrés mínim vital. 

No tenen dret a la prestació les persones beneficiàries individuals o les persones que s’integrin a una unitat de convivència en la qual qualsevol dels seus membres sigui administrador de dret d’una societat mercantil que no hagi cessat la seva activitat.

Import i periodicitat
La quantia de l’ingrés mínim vital per al beneficiari individual o la unitat de convivència és la diferència entre l’IMV i el conjunt de rendes i ingressos d’aquestes persones, sempre que la quantitat resultant sigui igual o superior a 10 euros. El pagament es realitza mensualment.

Les quanties mensuals i anuals de l’IMV s’han revaloritzat un 3% l’any 2022. 

Unitat de convivència Import mensual IMV Import anual IMV
Una persona (un adult) 491,63 euros 5.899,60  euros
Dues persones (un adult i un menor, dos adults) 639,12  euros 7.669,48  euros
Tres persones (un adult i dos menors, dos adults i un menor, tres adults) 786,61  euros 9.439,36  euros
Quatre persones (un adult i tres menors, dos adults i dos menors, tres adults i un menor, quatre adults) 934,10  euros 11.209,24  euros
Cinc persones o més (un adult i quatre o més menors, dos adults i tres o més menors, tres adults i dos o més menors, quatre adults i un menor) 1.081,59  euros 12.979,12  euros

 

Aquestes quanties s’incrementen amb un complement del 22% quan es tracta d’una unitat de convivència monoparental (un sol adult que convisqui amb un o més descendents, fins al segon grau, menors d’edat sobre els quals tingui la guarda i custòdia exclusiva, o que convisqui amb un o més menors en règim d’acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d’adopció quan es tracti de l’únic acollidor o guardador, o quan l’altre progenitor, guardador o acollidor es trobi ingressat a la presó o en un centre hospitalari per un període ininterromput igual o superior a un any). 

Les quanties mensuals de l’IMV per a les unitats de convivència monoparentals són les següents:

Unitat de convivència Import mensual IMV Import anual IMV
Un adult i un menor 747,28 euros 8.967,39 euros
Un adult i dos menors 894,77 euros 10.737,27 euros
Un adult i tres menors 1.042,26 euros 12.507,15 euros
Un adult i quatre o més menors 1.189,75 euros 14.277,03 euros

En el supòsit que els descendents o menors referits en el paràgraf anterior convisquin exclusivament amb els seus progenitors o, si s'escau, amb els seus avis o guardadors o acollidors, es reconeixerà el mateix complement quan un d’aquests tingui reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa. 

Les quanties mensuals de l’IMV per a les unitats de convivència quan un dels progenitors o avis o guardadors o acollidors tingui reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa són les següents:

 

Unitat de convivència Import mensual IMV Import anual IMV
Dos adults i un menor 894,77 euros 10.737,27 euros
Dos adults i dos menors 1.042,26 euros 12.507,15 euros
Dos adults i tres o més menors 1.189,75 euros 14.277,03 euros

També s’entendrà com a unitat de convivència monoparental la formada exclusivament per una dona que ha patit violència de gènere i un o més descendents fins al segon grau, menors d’edat, sobre els quals tingui la guarda i custodia o, si s’escau, un o més menors en règim d’acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d’adopció.

A més de les quanties indicades s’abonarà un complement mensual d’ajuda per a la infància per cada menor d’edat membre de la unitat de convivència, en funció de l’edat complerta el dia 1 de gener del corresponent exercici, d’acord als següents trams:

 • Menors de tres anys: 100 euros.
 • Majors de tres anys i menors de sis anys: 70 euros.
 • Majors de sis anys i menors de 18 anys: 50 euros.
   
Per a més informació: 

Realitzar simulació

Més informació

Sol·licitud Ingrés Mínim Vital

Organisme gestor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Gobierno de España).