Descripció: 

Prestació econòmica d’urgència que s’atorga a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària i que són titulars d’un contracte de lloguer o estan cercant habitatge.

Requisits: 
 • Residir a Catalunya.

 • Les persones sol·licitants han de trobar-se en situació de pèrdua de l'habitatge i han de ser titulars d'un contracte de lloguer o estar en procés de cerca d'habitatge.

 • En aquest supòsit, es podrà dictar una resolució favorable de la sol·licitud de prestació, condicionada a la presentació del contracte d'arrendament en el termini de 60 dies, comptats a partir de l'endemà de la data de la seva notificació.

 • No poden accedir a aquestes prestacions les persones ocupants d'habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ni tampoc les que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptat, llevat de causa justificada.

 • Acreditar la urgència i l'especial necessitat de la unitat de convivència de la persona sol·licitant mitjançant l'aportació d'un informe socioeconòmic dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada, en el qual es proposi l'atorgament de la prestació per aquests motius.

 • Els ingressos de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud (ingressos mensuals ponderats d'acord amb el nombre de membres que en formen part i de la zona on estigui ubicat l'habitatge) no poden ser superiors a 2 vegades l'IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya) ponderat si es tracta d'una persona sola; no superiors a 2,5 vegades l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l'IRSC ponderat en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.

 • S'entén per unitat de convivència el conjunt de persones empadronades en un domicili amb independència de si tenen relació de parentiu entre si.

 • El termini entre la data en què es deixa l'habitatge i la data en què se sol·licita la prestació no pot ser superior a 24 mesos.

 • La data d'entrada en vigor del nou contracte no pot ser anterior en 60 dies a la data en què es deixa l'habitatge, excepte en els casos de dació en pagament o altres processos jurídics en què el termini pot ser de 180 dies.

 • L'habitatge ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, que és el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal.

 • La persona sol·licitant o qualsevol altre membre de la unitat de convivència no han de tenir cap habitatge en propietat, llevat que no en tinguin l'ús i gaudi.

 • La persona sol·licitant ha de ser titular d'un contracte de lloguer, d'una cessió d'ús o, excepcionalment, d'un contracte de sotsarrendament de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.

 • Les persones arrendatàries o qualsevol altre membre de la unitat de convivència no poden tenir vincles de parentiu amb l'arrendador (matrimoni, relació estable, consanguinitat, adopció o afinitat, fins a segon grau).

 • L'import de les rendes de lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:

  • 750 euros si l'habitatge està situat a Barcelona ciutat.

  • 350 euros a la demarcació de les Terres de l'Ebre.

  • 400 euros a la demarcació de Lleida.

  • 450 euros a la demarcació de Girona.

  • 450 euros a la demarcació de Tarragona.

  • 600 euros a la demarcació de Barcelona.

 • L'import de la prestació s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Aquesta prestació només pot ser atorgada una vegada i per un període màxim de 12 mesos.

 • La prestació es reconeix a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. En els casos en què s'ha dictat una resolució favorable, condicionada a l'aportació del contracte de lloguer, es reconeix el dret a partir del mes en què s'hagi aportat el contracte.

 • L'import de la prestació complementària per a les despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer s'estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 600 euros, i només es pot atorgar una vegada. No poden haver transcorregut més de 3 mesos entre la data de la signatura del contracte d'arrendament i la presentació de la sol·licitud.

Per a més informació: