Descripció: 

La renda garantida de ciutadania (RGC) és la prestació social a través de la qual s’asseguren les condicions mínimes d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, a fi de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica. La renda garantida de ciutadania (RGC) és un dret subjectiu, i consta de dues prestacions econòmiques: a) prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei; b) prestació complementària d'activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla d'inclusió social o d'inserció laboral.

Els destinataris han de ser persones de més de 23 anys, empadronades a Catalunya i ser-hi residents durant els 24 mesos anteriors, no ser beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no disposar d’ingressos, rendes o recursos mínims durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud.

Requisits: 

La renda garantida de ciutadania (RGC) la poden rebre les persones que no disposen de recursos o els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques, sempre que compleixin una sèrie de requisits.

Només pot haver-hi un titular del dret a l’ajut per unitat familiar.

Per cada unitat familiar només es preveu un sol titular de la prestació. La resta de membres de la unitat familiar se'n consideraran beneficiaris/àries.

 1. Tenir més de 23 anys.
  També tenen dret a la RGC les persones de més de 18 anys si es troben en alguna de les situacions següents:

  1. Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.

  2. Ésser òrfenes dels dos progenitors.

  3. Haver estat víctimes de violència masclista en l'àmbit de la llar.

  4. Qualsevol altra situació o circumstància que s'estableixi per reglament.

 2. Estar empadronat/da en un municipi i residir legalment a Catalunya
  Aquest requisit no s'aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden com a conseqüència de divorci o separació, ni als catalans retornats.

 3. Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els 24 mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.

 4. No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima per atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna, d'acord amb el llindar d'ingressos fixat per l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, durant els 6 mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.

 5. No ser beneficiari/ària d’una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, sempre que l’internament no tingui una durada superior a 12 mesos i estigui prescrit en el pla de treball, ni estar ingressat en centre penitenciari en règim ordinari o tancat.

 6. No treballar, excepte els sol·licitants monoparentals amb feina a temps parcial.

 7. No disposar de patrimoni més enllà de l'habitatge habitual.

 

Per a més informació: