Descripció: 

La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en els serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat. 

Hi ha dues modalitats: Targeta rosa metropolitana gratuïta o Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda.

La Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda és una targeta acreditativa que permet comprar les Targetes T-4, les quals permeten validar el bitllet de transport en cada trajecte realitzat en la xarxa de transport públic de la zona tarifària 1 del sistema integrat (permet transbordament).

Requisits: 

- Edat:60 anys o més. Excepte en el cas de persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

- Empadronament: Sí.

- Documentació necessària: DNI o NIE. 

- Ingressos: Cal tenir uns ingressos econòmics bruts anuals per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.) iguals o inferiors a 8.699,46€ per ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana gratuïta, o bé iguals o inferiors al doble del mateix valor (17.398,92€) per ser beneficiari de la Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda.
Els ingressos del sol·licitant són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany entre el seu nombre de membres:

Membres unitat familiar

Targeta gratuÏta
NivelL de renda(**)

Targeta tarifa reduïda
Nivell de renda(**)
1 8.699,46 € 17.398,92 €
2 17.398,92 € 34.797,84 €
3 26.098,38 € 52.196,76 €
4 34.797,84 € 69.595,68 €

 

(* )Es consideren membres de la unitat familiar els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys. Més informació
(**) El nivell de renda és el corresponent a la darrera declaració d’IRPF, conjunta o individual(en cas de no haver-la realitzat s’ha de presentar un certificat negatiu de Renda, que inclou les imputacions que li consten a l’Agència Tributària).Els llindars d’ingressos es calculen en relació a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) més el 10%. L’IPREM de 2021 és de 7.908,60 euros anuals. 

-Discapacitat reconeguda: Per obtenir la Targeta Rosa per motiu de discapacitat, cal estar en possessió del certificat de reconeixement de la discapacitat igual o superior al 33% de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya. Més informació