Data: A partir del 22/02/2019

Lloc: Diversos espais

Davant la voluntat de l’anterior govern municipal (2015-2019) per reconèixer i retre homenatge a les persones que van patir directament les conseqüències més greus de la repressió en els darrers anys de la Dictadura franquista, el Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar, en data 22 de febrer de 2019, el “Reglament de reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme i creació de la Junta de valoració”, publicat al BOP el 13 de març de 2019.

Uns mesos més tard, iniciat el nou mandat municipal, es va iniciar el procés de translació d’aquest reglament en unes bases generals que regulessin i fixessin els criteris i procediment de sol·licitud, tramitació i concessió de la declaració de persona represaliada pel tardofranquisme, document previst per ser aprovat a l’abril de 2020. La situació d’emergència sanitària derivada de la covid-19 va provocar l’endarreriment de la seva aprovació fins al 26 de juny.

Aprovades les bases, es va iniciar la convocatòria per a la presentació de sol·licituds, durant un període de 6 mesos, entre  el 17 de juliol de 2020 i el 17 de gener de 2021.

Es van rebre un total de 31 sol·licituds de reconeixement, una de les quals va desistir del procediment mesos més tard, de manera que el nombre final de sol·licitants és de 30 persones.

Algunes característiques dels casos rebuts:

  • Gènere: El 64% dels casos són d’homes i el 36% de dones.
  • Edat: La mitjana d’edat en el moment dels fets era de 22,7 anys.
  • Lloc dels fets: En el 80% dels casos, els fets van tenir lloc a Barcelona.
  • Drets vulnerats: El dret més vulnerat va ser el de la integritat física, seguit de la integritat psíquica i moral, i en força menor mesura el de la integritat sexual.
  • Empadronament a la ciutat: Del total de les 30 sol·licituds tramitades, 4 d’elles no compleixen el requisit formal del reglament d’estar empadronat a la ciutat de Barcelona en el moment de fer la sol·licitud (requeriment que està actualment en vies de canviar-se amb la modificació del reglament).

Un cop registrats els casos, es va procedir a investigar els fets històrics de cada cas amb la col·laboració d’un historiador contractat a l’efecte, així com a donar audiència als interessats per mantenir una entrevista amb els membres de la Junta de Valoració.

Després de les entrevistes es va fer una valoració de tots els casos, considerant-se que en tots 30 casos es donaven per acreditades les condicions per al reconeixement dels sol·licitants. No obstant això, atesa la manca d’empadronament a la ciutat de 4 de les persones, en aquests casos s’ha hagut de desestimar el reconeixement (a l’espera de poder reformar el reglament, on ja s’ha fet constar en una disposició transitòria que el seus casos rebran automàticament el reconeixement: “Les modificacions introduïdes per aquest reglament de modificació s’apliquen als expedients iniciats a l’empara de la normativa vigent amb anterioritat a la seva entrada en vigor en tot allò que beneficiïn les persones interessades, si bé tots els tràmits duts a terme d’acord amb la normativa anterior es consideren plenament vàlids i eficaços, sense que calgui retrotraure cap actuació”).

La voluntat del govern municipal és reformar el reglament i poder fer una segona convocatòria de sol·licituds, on donar cabuda tant a les persones que han quedat fora en aquesta primera convocatòria per la manca del requisit d’empadronament, com a qualsevol altra persona que no pogués fer la seva sol·licitud durant el termini de la primera.

La Junta de Valoració és un òrgan consultiu d’anàlisi i valoració nomenat per l’Ajuntament de Barcelona i format per les persones següents:

  • Com a psicòlogues clíniques i de la salut: Anna Miñarro Sánchez i Cecília Gelpí Arroyo.
  • Com a juristes especialistes en dret penal i de defensa dels drets humans: Rosa Ana Alija Fernández i August Gil Matamala.
  • Com a historiadors especialistes en el període corresponent al darrer franquisme o tardofranquisme: Concepción Mir Curco i César Lorenzo Rubio.

Dia: 5 de juliol de 2022
Hora: 15.55 h
Lloc: Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona

Ordre de l’acte

– Obertura a càrrec de la conductora de l’acte, l’actriu Àngels Aymar.

– Benvinguda i intervenció de l’Im. Sr. Marc Serra, regidor de Drets de Ciutadania i Participació.

– Actuació musical d’obertura a càrrec del cantautor Quico Pi de la Serra, acompanyat per l’harmònica de Joan Pau Cumellas.

– Intervenció del Sr. August Gil Matamala, membre de la Junta de Valoració.

– Intervenció de la Sra. Roser Rius Camps, sol·licitant del projecte, en nom de totes les persones represaliades.

– Lliurament per part de l’Excma. Sra. Ada Colau, Alcaldessa de Barcelona, de l’Im. Sr. Marc Serra, regidor de Drets de Ciutadania i Participació, i de l’Ilm. Sr. Jordi Rabassa, regidor de Memòria Democràtica, de  del llibret de record amb el dictamen i resolució als i les participants:

Sr. Tono Albareda Tiana

Sra. Isabel Alonso Dávila

Sr. Isidor Boix Lluch

Sra. Joana Conill Amelivia, en nom del seu pare Sr. Jordi Conill Vall

Sr. Antoni Lluís Corbella Jané

Sr. Ramon De Alòs-Moner Vila

Sr. Ramon Espuny Solé, en nom de la seva germana Sra. Maria Àngels Espuny

Sra. Carlota Falgueras Marsal

Sra. Maria Cristina Farré Agustín

Sr. José Gálvez Miguel

Sr. José Maria Gil Martínez

Sr. Miquel Inglés Pedrero

Sr. José Maria Isún Ferrer

Sr. Alexandre Martínez de Foix Llorenç, en nom del seu germà Sr. Jordi Martínez de Foix

Sr. Miguel Martínez Llanas

Sr. Ginés Martínez Serrano

Sra. Montserrat Milà Estrada, en nom seu i en nom del seu marit Sr. Luis Díaz Pérez

Sr. Antoni Montserrat Solé

Sr. Marc Aureli Muñoz de Bustillo Gallego, en nom del seu germà Sr. Gustau Adolfo Muñoz de Bustillo

Sr. Lluís Orri Riba

Sra. Clara Carme Parramón Homs

Sr. Emilio Penado Serra

Sra. Roser Rius Camps

Sr. Frederic Sánchez Juliachs

Sra. Ascensió Solé Puig

Sr. Carles Vallejo Calderón

– Cloenda a càrrec de l’Ilm. Sr. Jordi Rabassa, regidor de Memòria Democràtica.

– Actuació musical de tancament amb Quico Pi de la Serra i Joan Pau Cumellas.

Imatges de l’acte.

Comparteix aquest contingut