Institut dels Passats Presents

Institut dels Passats Presents

L’Institut dels Passats Presents (IPP), constituït per Decret d’alcaldia, es un laboratori de recerca, idees i experiències sobre els processos socials en els quals es formen, representen i transmeten les imatges del passat i les polítiques que les gestionen.

Disposar d’un laboratori d’idees i experiències és una fórmula usada per moltes institucions amb l’objectiu de proposar continguts i formats de presentació adequats i eficients, i garantir la permanent avaluació de la programació, en aquest cas, del Comissionat i dels equipaments que hi estan vinculats.

Per aquest motiu, l’abast disciplinar de l’IPP és transversal, no té limitació cronològica i el seu propòsit és combinar estudi, recerca, formació i anàlisi de models; una de les finalitats primordials és observar la producció nacional i internacional, reflexionar-hi i treballar per generar noves iniciatives culturals i sobretot nous formats aptes i eficients per a la programació del Comissionat de Programes de Memòria i els seus instruments. En conseqüència, l’Institut té la funció de proposar i estimular projectes de recerca, propostes de programació, cursos, seminaris, congressos i debats, tot generant una àgora permanent de diàleg i intercanvi.

Amb aquest propòsit, el sentit i el mandat de l’Institut dels Passats Presents és gestionar la informació d’experiències i idees que permetin conèixer els canvis i les macrotendències culturals memorials amb l’objectiu de crear dinàmiques que afavoreixin la recerca, la innovació i l’intercanvi dels grups i col·lectius interessats, establerts o emergents, i ajudar a transformar els seus projectes i resultats en programació efectiva.

L’Institut dels Passats Presents depèn directament del Comissionat de Programes de Memòria, si bé abasta i vincula tots els altres equipaments que constitueixen les eines del Comissionat a través de la Direcció d’Història i Memòria (ICUB). La programació de recerca i formació del Comissionat, sempre que escaigui, es presentarà sota l’empara de l’IPP, constituint així la seva expressió pública en l’àmbit de la recerca, la formació i el debat.

Funcions

 • Organització de seminaris, cursos, congressos i debats. L’Institut dels Passats Presents (IPP) crearà, si escau, grups de treball adreçats a l’estudi, el debat o la recerca. El president, a proposta dels membres de l’IPP, designarà les persones que constituiran els grups.
 • Analitzar la informació d’experiències i idees que permetin conèixer els canvis i les macrotendències culturals memorials amb la finalitat de generar dinàmiques que afavoreixin la recerca, la innovació i l’intercanvi amb els grups i col·lectius interessats, establerts o emergents.
 • Assessorar la programació del Comissionat de Programes de Memòria.
 • Actuar de laboratori de recerca, idees i experiències per valorar i seleccionar la producció intel·lectual memorial internacional, analitzar la programació dels equipaments, institucions i associacions memorials en la seva activitat, i establir les relacions internacionals que es consideri convenient en aquest àmbit.
 • L’Institut dels Passats Presents es configura com un òrgan col·legiat amb funcions consultives i d’assessorament, i resta sotmès al règim jurídic en matèria d’òrgans col·legiats establert a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú i a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya i normativa concordant.

Integrants

President: Ricard Vinyes Ribas

Secretària: Núria Burguillos Medina

Director: Carles Vicente Guitart

Directora de Nous Formats​: Montserrat Iniesta González

Dir. recerca: Anna Molina Castellà

Vocals:

Dr. Joaquim Albareda Salvadó
Dra. Josefina Birulés Bertran
Dra. Montserrat Carbonell Estellés
Dr. Francisco Ferrándiz Martín
Dra. Kathrin Golda-Pongratz
Dr. Jordi Guixé Coromines
Dra. Itziar González Virós
Dr. Marta Marín Dòmine
Dr. Joaquim Nadal Farreras

Línies d’estudi, recerca i debat

 • El fenomen commemoratiu i l’art públic
 • Barcelona colonial
 • Evocació de la ruïna: anàlisi dels model d’impunitat i les seves conseqüències través de la legislació, l’art públic i la salut mental
 •  Barcelona, topografia de la destrucció
 • La corrupció política a Espanya als segles XIX, XX i XXI
 • Memòria, monument i comunitat
 • Compilació semestral de l’activitat memorial internacional

Informes

Memorable. Informe sobre polítiques de memòria i commemoració (setembre-desembre 2018)

31/12/2018 | Informe núm. 6: setembre-desembre 2018 | 827.42K

Memorable. Informe sobre polítiques de memòria i commemoració (maig-agost 2018)

31/08/2018 | Informe núm. 5: maig-agost 2018 | 873.84K

Memorable. Informe sobre polítiques de memòria i commemoració (gener-abril 2018)

30/04/2018 | Informe núm 4: gener-abril 2018 | 1.00M

Memorable. Informe sobre polítiques de memòria i commemoració (setembre-desembre 2017)

31/12/2017 | Informe núm 3: setembre-desembre 2017 | 924.61K

Memorable. Informe sobre polítiques de memòria i commemoració (maig-agost 2017)

31/08/2017 | Informe núm. 2: maig-agost 2017 | 1.08M

Memorable. Informe sobre polítiques de memòria i commemoració (gener-abril 2017)

30/04/2017 | Informe núm 1: gener-abril 2017 | 1.08M

Seminaris, cursos i conferències

Barcelona colonial

Barcelona colonial

Data: A partir del 08/03/2016 Lloc: Variable

Barcelona colonial és un àmbit de diàleg sobre la transmissió memorial de les narratives colonials en totes les seves dimensions i, en particular, en la seva expressió simbòlica a l’espai públic i la gestió que en fa una societat democràtica contemporània. Aquest àmbit de reflexió l’organitza i el promou l’Institut dels Passats Presents.

Més informació
Ciutat, espais i arquitectura de la memòria

Ciutat, espais i arquitectura de la memòria

Data: 16/02/2017 - 09/03/2017 Lloc: El Born CCM

Ciutat, espais i arquitectura de la memòria és un curs sobre la ciutat i les diverses capes de memòria que la componen. Conduït per Kathrin Golda-Pongratz, ofereix l’oportunitat de veure la ciutat amb una mirada diferent per impulsar una més gran implicació en les memòries presents a l’espai urbà.

Més informació
Narratives de la memòria sobre la violència d'estat

Narratives de la memòria sobre la violència d'estat

Data: 22/02/2017 - 22/02/2017 Lloc: El Born CCM

Debat sobre enfocaments i perspectives pluridisciplinaris respecte al fenomen de la construcció de la memòria i del parlar dels victimaris, a fi d’aprofundir en les narratives, les lògiques i les morals que les sustenten.

Més informació
Arxius, Drets Humans i Transparència

Arxius, Drets Humans i Transparència

Data: 27/02/2017 - 27/02/2017 Lloc: El Born CCM

La jornada "Arxius, drets humans i transparència" té l’objectiu de plantejar una reflexió conjunta sobre tres conceptes que, més enllà del cercle d’experts en aquestes disciplines, es llegeixen sovint de manera excloent per part de la ciutadania.

Més informació
L'actualitat del passat

L'actualitat del passat

Data: 03/10/2017 - 24/10/2017 Lloc: El Born CCM

Curs d’introducció als estudis de memòria coordinat per Maria Chiara Bianchini i dirigit a qualsevol persona interessada a investigar els mecanismes i les tendències de les cultures memorialistes actuals des d’un enfocament interdisciplinari i transnacional.

Més informació
Memorial Winnipeg

Memorial Winnipeg

Data: A partir del 13/11/2017 Lloc: El Born CCM

El Memorial Winnipeg és el programa promocionat per l’Institut dels Passats Presents que acull i promou activitats que relacionen Amèrica i Europa. La principal activitat és el conveni signat entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) i el Comissionat de Programes de Memòria per fomentar l’intercanvi de coneixements, recerca i experiències memorials i la seva difusió a Europa i amèrica.

Més informació
Primavera Republicana 2021

Primavera Republicana 2021

Data: 13/04/2021 - 18/04/2021 Lloc: Diversos espais

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Concejalía de Memoria Democrática, commemora el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República con la “Primavera Republicana 2021. La Revolución Pública”

Més informació
Primavera Republicana 2023

Primavera Republicana 2023

Data: 12/04/2023 - 17/04/2023 Lloc: Diversos espais

La Primavera Republicana proposa reflexionar sobre la necessitat de protegir la democràcia i continuar defensant els somnis republicans. Primavera Republicana 2023- Refugi de somnis.

Més informació

Comparteix aquest contingut