Ciutat

És un òrgan de participació de les dones de Barcelona en les polítiques de l'Ajuntament des de l'àmbit territorial de ciutat.

El Consell Municipal de les Dones de Barcelona és un espai on debatre i tractar qüestions d'interès per a les dones de Barcelona visibilitzant-ne les seves demandes específiques. Depèn de la Regidoria de Feminismes i LGTBI i del Departament de Feminismes i LGTBI.

La Regidora de Feminismes i LGTBI presideix el Consell, el convoca, exerceix la direcció superior i, en cas d'empat en les votacions, el seu vot dirimeix.

El Consell compta amb tres vicepresidentes: Una representant del món associatiu (nomenada a petició de les membres del Consell), una persona membre del Govern Municipal (nomenada pel grup polític municipal) i una persona de reconegut prestigi (nomenada per la Comissió Permanent).

 • Va ser fundat el 1994.
 • Té caràcter consultiu: Aconsella, assessora, i subministra criteris i elements de judici a d'altres organismes de l'Administració Pública. Els suggeriments són tinguts en compte pel Govern Municipal però no tenen caràcter vinculant.
 • És participatiu: Aporta una mirada de gènere a les polítiques municipals.
 • Elabora informes, dictàmens i demandes que es tramiten com a recomanacions als òrgans de Govern Municipal.

Funcions

 • Assessora, fomenta la participació i l'associacionisme i la col·laboració entre entitats.
 • Fa el seguiment del Pla Municipal de les Dones.
 • Debat les actuacions municipals que contribueixen a promoure la presència de les dones a la societat.
 • Estudia i emet informes sobre temes d'interès.
 • Proposa la realització de campanyes i debats.
 • És consultat pels òrgans municipal abans de debatre i aprovar assumptes d'especial incidència per a les dones.

Beneficis per a les membres i compromís

 • Reben informació periòdica de què succeeix a Barcelona en relació a les dones.
 • Tenen l'oportunitat d'estar més a prop de l'Ajuntament.
 • Poden participar i donar el seu parer en relació a qüestions importants en un espai propi.
 • Formen part d'una xarxa de relació amb altres dones amb les quals compartir idees, inquietuds i experiències.
 • Assoleixen un compromís que dóna sentit a la participació i un mínim de dedicació fent aportacions i enriquint el debat aportant idees.

Població a qui s'adreça

 • Dones representants d'associacions, consells i entitats del teixit barceloní.

Contacte