Organigrama

El regidor del Districte exerceix les facultats delegades per l’alcalde en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern. El Districte disposa d’una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d’àmplia autonomia.

 

                                                                                                       S’organitza segons l’organigrama següent